دسته بندی علمی – پژوهشی :
بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت …

– اطلاعات مورد نیاز را به صورت مؤثر و کارآمد به دست آورد؛
– اطلاعات و منابع کسب آن را ارزیابی کند؛
– اطلاعات گزیده شده را در مجموعه دانش خود ادغام کند؛
– از اطلاعات به طورمؤثر برای انجام یک کار مشخص استفاده کند؛
– مسایل اقتصادی،حقوقی، و اجتماعی مرتبط با کاربرد اطلاعات را درک کند و در دسترسی و استفاده از اطلاعات به مسایل اخلاقی و حقوقی آن توجه نماید(پریرخ،۱۳۸۶،ص.۱۷).
کتابدار[۹]: کسی است که با داشتن دانش کتابداری به کار کتابداری و امور فنی آن اشتغال داشته باشد(سلطانی، راستین،۱۳۷۹،ص.۳۴۱).
کتابخانه ملی ایران[۱۰]: مطابق تعریف یونسکو کتابخانه ملی کتابخانهای است که بدون توجه به نامی که به آن اطلاق می شود، وظیفه به دست آوردن و نگهداری نسخه هایی از همه نشریات مهم منتشر شده در کشور را بر عهده دارد. چه این وظیفه بر اساس قانون به آن محول شده باشد و چه به ترتیبی دیگر، عملا نقش کتابخانه مادر را ایفا می کند. افزون بر این، کتابخانه ملی به طور متعارف برخی از وظایف زیر را بر عهده دارد. تهیه کتابشناسی ملی، گردآوری و روزآمد نگه داشتن مجموعهای از متون و کتابهای خارجی به ویژه آنها که در مورد کشور مورد نظر است، انجام وظیفه به عنوان مرکز اطلاعات کتابداری و چاپ و نشر کتابشناسی ملی(اجلالی و تابش، ۱۳۷۸).
۱-۴ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
هرچند تحقیقات زیادی برای اندازه گیری دانش دانشجویان و کتابداران از یک کتابخانه خاص یا پایگاه اطلاعاتی و… انجام شده است، اما به دلیل تفاوت در نوع، فعالیت، توانمندی کتابداران، نظامها و منابع اطلاعاتی کتابخانههای مختلف، تاکنون تحقیقی با ابزاراستانداردی برای اندازهگیری سواد اطلاعاتی که به آسانی قابل اجرا باشد صورت نگرفته است که نشان دهد آیا فارغ التحصیلان کتابداری به عنوان اطلاع رسانان خود تا چه‌اندازه از سواد اطلاعاتی بهرهمند شده اند.این پژوهش در نظر دارد که‌در کتابخانه ملی به تاثیرات‌تحصیلات کتابدارانه برسواد اطلاعاتی پرداخته و آن را مورد تجزیه و تحلیل قراردهد. نتایج این تحقیق مشخص کند کتابداران و استفاده کنندگان از اطلاعات تا چه میزانی به مهارتهای سواد اطلاعاتی نیاز دارند، کدام‌یک از مهارتها باید به آنان آموزش‌داده شود و کلاسهای آموزشی سواد اطلاعاتی چه‌ویژگیهایی باید داشته باشند همچنین‌میتواند برنحوه تدوین سرفصلهای دروس کتابداری در مقاطع مختلف تاثیر داشته باشد.
۱-۵ اهداف پژوهش
۱-۵-۱ هدف اصلی پژوهش
هدف اصلی این پژوهش بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است.
۱-۵-۲ اهداف فرعی پژوهش
– ایجاد هماهنگی و همسوسازی و هم افزایی فعالیتهای همه کتابداران و اطلاعرسانان در زمینه ترویج و آموزش شیوههای مطالعه و سواد اطلاعاتی.
– بررسی میزان انطباق سواد اطلاعاتی کتابداران با استانداردهای موجود.
– بررسی ابزار استاندارد سواد اطلاعاتی خاص حوزه کتابداری و اطلاع رسانی.
– بررسی‌وجود یا عدم وجود تفاوت میزان مهارت سواد اطلاعاتی کتابداران دارای تحصیلات کتابداری و غیر کتابداری شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
– یافتن موانع دستیابی کتابداران جهت افزایش مهارت سواد اطلاعاتی خود درکتابخانه ملی.
۱-۶ پرسشهای اساسی پژوهش
۱- مهارت های کتابداران(اعم از فارغ تحصیلان کتابداری و غیرکتابداری) کتابخانه ملی ازنظردرک درست نیاز اطلاعاتیشان در چه حداست؟
۲- مهارت های کتابداران(اعم از فارغ تحصیلان کتابداری و غیرکتابداری) کتابخانه ملی ازنظرراهبردهای جستجوی اطلاعات در چه حد است؟
۳- مهارت های کتابداران(اعم از فارغ تحصیلان کتابداری و غیرکتابداری) کتابخانه ملی از نظراستفاده صحیح از اطلاعات در چه حد است؟
۴- میزان انطباق مهارت های سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه ملی با استانداردها در چه حد است؟
۱-۷ متغیرهای مسأله
متغیر مستقل: میزان سواد اطلاعاتی کتابداران (با معیار استاندارد).
متغیر وابسته: میزان انطباق با استاندارد (ACRL).
۱-۸ فرضیههای پژوهش
– بین‌‌مهارتهای‌سواد اطلاعاتی‌کتابداران فارغتحصیل‌رشته‌کتابداری با کتابداران فارغتحصیل سایررشتهها تفاوت معناداری وجود دارد.
– بین مهارتهای سواداطلاعاتی کتابدران با استنانداردهای سواد اطلاعاتی تفاوت معناداری وجود دارد..
فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه
زمانی فیلسوف کسی بود که تقریباً تمامی دانش زمان را دارا بود و در آن تبحر کامل داشت. گسترش دانش بشری با عنایت به محدودیت عمر انسان، مسئله تخصص را پیش می‌آورد. هر فرد میتواند در یک شاخه، آن هم در جزیی از آن، صاحب نظر شود. حتی میزان اطلاعات تولید بسیاری مواقع غیر ممکن است.
در سال ۱۷۹۱ اندیشمندی گفته بود که دانش بر دو گونه است: یا خود آن را می‌دانیم، یا می‌دانیم که در کجا می‌توانیم اطلاعاتی درباره آن بیابیم. واقعیت این است که این نوع دوم دانش در جامعه اطلاعاتی امروز اهمیت قابل ملاحظه‌ای یافته است. شعار بیاموزیم که چگونه بیاموزیم – الگوی آموزش قرار گرفته است- به نوعی القای همین معنا را میکند .
قبل از ظهور خط ، کاغذ، چاپ حافظه نقش اساسی را در حیات انسان بر عهده داشت و معیار دانایی بود. با گذشت زمان به ویژه با ظهرو چاپ «سواد خواندن و نوشتن» مترادف دانایی شد و حافظه کاربرد کمتری یافت و اکنون در عصر اطلاعات، توانایی جایابی، پردازش، و استفاده مؤثر از اطلاعات جایگزین «حافظه و سواد» شده است(سینگ[۱۱]، ۱۹۹۹).
امروزه این توانایی دسترسی، بازیابی و ارزشیابی اطلاعات بخش عمده‌ای از تعریف سواد را شامل شده، سواد اطلاعاتی و کتابخانه ای را مطرح می‌کند(خسروی،۱۳۷۵).

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است