بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل رسمی، پیمانی و  …

بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل رسمی، پیمانی و …

درنتیجه امروزه در محیط‌های کاری دولتی، بسیار مشاهده می‌شود که جمعی از کارکنان، دارای وظیفه و شرح شغل و ساعت کاری یکسان می‌باشند، اما یکی رسمی، یکی پیمانی و آن دیگری به‌صورت قراردادی انجام وظیفه می‌نماید. ازآنجایی‌که هرکدام از انواع استخدام دارای قوانین پرداخت و رفاهی مختص به خود می‌باشد و طول مدت قرارداد آن‌ها نیز متفاوت است(ماده ۴۵، تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری)، می‌توان رفتار شهروندی سازمانی متفاوتی برای هرکدام متصور شد. اما پی بردن به چگونگی این تفاوت‌ها نیاز به پژوهش دارد. برای مثال آیا کارکنان رسمی که دارای استخدام دائمی می‌باشند، نسبت به بقیه وجدان کاری بالاتری دارند یا این احساس ثبات در شغل باعث کاهش انگیزه در آن‌ها می‌شود. از طرفی دیگر آیا استخدام‌های کوتاه‌مدت با پرداخت‌های کمتر، منجر به میزان بالاتری در آداب اجتماعی کارکنان می‌شود که از آن طریق بتوانند ارتقا وضعیتی پیدا کنند یا اینکه این احساس عدم امنیت و ثبات، در آداب اجتماعی آن‌ها اثر مخرب خواهد داشت. پژوهش پیش رو درصدد پاسخ به این سؤال است که:
«تا چه اندازه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دارای نوع استخدامی مختلف، در سازمان مورد مطالعه متفاوت است؟»
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری
ارتقا دانش نظری در زمینه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی؛
ارتقا دانش نظری در زمینه نحوه تقسیم‌کار و تخصیص پست‌های سازمانی؛
ارتقا دانش نظری در زمینه الگوهای استخدامی کارکنان.
اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ کاربردی
به‌کارگیری دانش مربوط به میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت، در زمینه آموزش توسط مدیران آموزش و مخاطبین؛
به‌کارگیری دانش مربوط به میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت، در الگوهای استخدامی آینده توسط مدیران منابع انسانی؛
به‌کارگیری دانش مربوط به میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت، در تخصیص پست‌های سازمانی و تقسیم‌کار توسط مدیران و طراحان شغل.
هدف‌های تحقیق
هدف اصلی
تعیین و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت
هدف‌های فرعی
تعیین و مقایسه میزان نوع‌دوستی در کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی؛
تعیین و مقایسه میزان وجدان کاری در کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی؛
تعیین و مقایسه میزان آداب اجتماعی در کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی؛
تعیین و مقایسه میزان نزاکت در کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی؛
تعیین و مقایسه میزان جوانمردی در کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی.
فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اصلی
میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی با یکدیگر تفاوت دارد.
فرضیه‌های فرعی
میزان نوع‌دوستی در کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی با یکدیگر تفاوت دارد.
میزان وجدان کاری در کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی با یکدیگر تفاوت دارد.
میزان آداب اجتماعی در کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی با یکدیگر تفاوت دارد.
میزان نزاکت در کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی با یکدیگر تفاوت دارد.
میزان جوانمردی در کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی با یکدیگر تفاوت دارد.
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
نوع‌دوستی
تعریف مفهومی
نوع‌دوستی، کمک به همکاران برای تکمیل کارها در شرایط غیرمعمول سازمانی می‌باشد(جرج و رینو[۷]، ۲۰۰۶: ۵۳۰). نوع‌دوستی به رفتارهای مفید و سودبخشی از قبیل؛ ایجاد صمیمیت، همدلی و دلسوزی میان همکاران اشاره دارد که به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم به کارکنانی که دارای مشکلات کاری هستند، کمک می‌شود. همانند کسانی که به کارکنان بامهارت کم یاری می‌دهند. البته برخی صاحب‌نظران رفتار شهروندی سازمانی مانند پودساکف، ابعاد نوع‌دوستی و وظیفه‌شناسی را در یک طبقه قرار داده و از آن‌ها به‌عنوان، رفتارهای کمکی نام می‌برند (نام[۸]، ۲۰۰۳: ۳۷).
تعریف عملیاتی
نوعدوستی عبارت است از مجموع امتیازات حاصل از سؤالهای ۵، ۱۰ ،۱۵، ۲۰، ۲۴ پرسشنامه تحقیق.
وجدان کاری
تعریف مفهومی
این‌که فرد به‌موقع سرکار حاضر شود، حضورش در محل کار، بالاتر از میانگین بوده و وقتی نمی‌تواند در محل کار حاضر شود از قبل اطلاع بدهد، از درخواست استراحت و مرخصی‌های اضافی خودداری نماید، از زمان کاری حداکثر استفاده را ببرد به‌علاوه از قوانین و مقررات سازمانی حتی در مواقعی که کسی نظاره‌گر او نیست، پیروی کند، جلوه‌هایی بارز از وجدان کاری سازمانی می‌باشند. اورگان این بعد از رفتار شهروندی سازمانی را اجابت سازمانی نامیده که شامل؛ نهادینه کردن و پیروی شدید از قوانین و رویه‌های سازمانی است و حتی در مواقعی که ناظری شاهد کارهای کارمند نباشد وی به نحو مطلوب به وظایف عمل می‌نماید. کارکنان اجابت سازمانی را از طریق انجام دادن ملزومات رسمی شغل خود به‌گونه‌ای بالاتر و یا فراتر از سطح حداقلی لازم در شرح شغل، نشان می‌دهند. به‌عنوان نمونه، حضور در محل کار و وقت‌شناسی همگی نمونه‌هایی از اجابت سازمانی می‌باشند (نام، ۲۰۰۳: ۴۹).
تعریف عملیاتی
وجدان کاری عبارت است از مجموع امتیازات حاصل از سؤالهای ۱، ۶، ۱۱، ۱۶، ۲۱ پرسشنامه تحقیق.
جوانمردی
تعریف مفهومی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.