بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل رسمی، پیمانی و قراردادی-  …

بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل رسمی، پیمانی و قراردادی- …

پنج بعد نوع دوستی، وجدان کاری، نزاکت، جوانمردی و آداب اجتماعی توسط اورگان مطرح شدند و پادساکف و همکارانش با کمک روش تحلیل عاملی برای هرکدام از این پنج بعد، مقیاس سنجش استانداردی ایجاد کردند که این مقیاسها در سالهای بعد برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی مورد استفاده بسیاری از محققان قرار گرفته است(حسینی و حضرتی،۱۳۹۰: ۱۴۳).مدل محقق ساخته تحقیق نیز، برگرفته از مدل رفتار شهروندی سازمانی اورگان میباشد.
متغیر مستقل در این مدل، انواع استخدام میباشد که خود دارای سه نوع رسمی، پیمانی و قراردادی است. متغیر وابسته مدل، همان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی اورگان میباشد.
انواع استخدام
رسمی
پیمانی
قراردادی
رفتار شهروندی سازمانی
نوع دوستی
وجدان کاری
آداب اجتماعی
نزاکت
جوانمردی
نمودار۲-۱۰: مدل مفهومی تحقیق (محقق ساخته بر اساس مبانی نظری تحقیق)
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
تحقیق عبارت است از تجزیه و تحلیل و ثبت عینی و سیستماتیک مشاهدات کنترل شده که ممکن است به پروراندن قوانین کلی، اصول یا نظریههایی بینجامد و به پیشبینی یا احتمالاً به کنترل نهایی رویدادها منتج شود (بست، ۱۳۷۱: ۳۵).
پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی، به روش‌شناختی مبتنی است، که در آن علم استفاده می‌شود. در حقیقت دستیابی به هدف‌های علم، یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش‌شناختی درستی صورت پذیرد؛ به عبارت دیگر، تحقیق از حیث روش است که اعتبار میپذیرد نه موضوع تحقیق (خاکی،۱۳۸۴: ۵۵). به همین دلیل، شناخت روش‌های انجام تحقیق، و ابزار آن به اندازه شناخت موضوع اهمیت می‌یابد. روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه، ابزار سنجش و روایی و پایایی آن و در نهایت روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها، از جمله مسائلی است که در این راستا باید مورد بررسی قرار گیرند.
روش تحقیق
به‌طور کلی روش‌های تحقیق در علوم رفتاری را می‌توان با توجه به دو ملاک زیر تقسیم نمود:
از نظر هدف[۱۰۴]: تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می‌شوند: ۱- تحقیق بنیادی، ۲-تحقیق کاربردی و ۳-تحقیق و توسعه.
از نظر روش[۱۰۵]: تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن دادههای مورد نیاز (طرح تحقیق)، میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
تحقیق آزمایشی: به منظور برقراری رابطه علت و معلولی میان دو یا چند متغیر، از طرحهای آزمایشی استفاده می‌شود.
تحقیق توصیفی: شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آن‌ها توصیف شرایط پدیدههای مورد بررسی است. تحقیق توصیفی شامل اقسام: ۱- پیمایشی، ۲-همبستگی، ۳-پژوهش کنشی، ۴-مطالعات موردی و ۵-تحقیق پس رویدادی میباشد (سرمد و دیگران،۱۳۸۵: ۱۲۳).
این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است؛ زیرا به سنجش و مقایسه میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان فرودگاه مهرآباد میپردازد که سازمان مورد مطالعه می‌تواند از نتایج به دست آمده برای ارتقای مؤلفه‌های رفتاری کارکنان استفاده کند؛ و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی است؛ زیرا بر اساس دادهها و اطلاعات پیمایشی به بررسی و توصیف ویژگیهای رفتاری کارکنان میپردازد.
جامعه آماری
جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می‌خواهد به تحقیق درباره آن بپردازد (سکاران،۱۳۸۵،ص ۲۹۴).
جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان فرودگاه بین‌المللی مهرآباد که شامل ۲۴۹ کارمند رسمی(۵۲%)، ۴۴ کارمند پیمانی(۹%) و۱۸۳ کارمند قراردادی(۳۹%) که در مجموع ۴۷۶ نفر می‌باشند.
نمونه‌گیری
نمونه، زیرمجموعهای است از جامعه که اعضای آن را بخشی از افراد جامعه تشکیل میدهند بهطوری که ویژگیهای اعضای گروه نمونه معرف جامعه بزرگتر باشد (خاکی،۱۳۸۷: ۲۷۳). نمونهگیری موجب تسریع و تسهیل کار پژوهش و صرفهجویی در وقت، هزینه و نیروی انسانی میشود و معمولاً از لحاظ اقتصادی بهصرفهتر است، زیرا زیرمجموعهای از یک گروه و نه کل گروه، مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرد (سنجری، ۱۳۸۸: ۱۴۳).
در این جامعه استفاده از روش اتفاقى ساده مناسب نیست، چون ممکن است تمام یا اکثر افراد نمونه، از یک گروه برگزیده شوند و بنابراین، معرف کل جامعه نخواهند بود. براى حل این مشکل در انتخاب افراد نمونه از روش «طبقه‌بندى متناسب با حجم» استفاده شده است.
تعداد کل اعضای نمونه در سطح خطای ۵ درصد بر اساس فرمول نمونهگیری کوکران از جامعه محدود طبق محاسبات انجام شده، ۲۱۳ نفر است.

رابطه ‏۳‑۱:

N حجم کل جامعه =۴۷۶
p نسب موفقیت در بین اعضای نمونه =۵/۰
e مقدار خطای مجاز =۰۵/۰

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.