جستجوی مقالات فارسی – بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل  …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل …

۲،۷،۱۲،۱۷،۲۲

نزاکت

۵

۴،۹،۱۴،۱۹،۲۳

آداب اجتماعی

۴

۳،۸،۱۳،۱۸

روایی پرسشنامه
مفهوم روایی[۱۰۶] به این سؤال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه‌گیری، نمی‌توان به دقت دادههای حاصل از آن اطمینان داشت
(سرمد و دیگران، ۱۳۸۵: ۱۷۰). روایی محتوا[۱۰۷] نوعی روایی است که معمولاً برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه‌گیری به کار برده می شود. روایی محتوایی یک ابزار اندازه‌گیری به سؤال‌های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سؤال‌های پرسش‌نامه معرف آن مفاهیم و ویژگی‌هایی باشد که محقق قصد اندازه‌گیری آن را دارد، در این صورت پرسش‌نامه دارای روایی محتوا می‌باشد (سرمد و دیگران، ۱۳۸۵: ۱۷۱).
در این پژوهش نیز با توجه با این که ابزار جمعآوری دادهها (پرسشنامه)، برگرفته از پرسشنامه استفاده شده در تحقیقات پودساکف و دیگران است و همچنین با تأیید تعدادی از صاحبنظران این حوزه و استادان محترم، پرسشنامه فوق دارای اعتبار مناسب بوده؛ در واقع اعتبار آن به طریق محتوایی حاصل شده است.
پایایی پرسشنامه
پایایی[۱۰۸] یک ابزار اندازه‌گیری عمدتاً به دقت نتایج حاصل از آن اشاره دارد. این مفهوم با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی ارائه می‌دهد (سرمد و دیگران، ۱۳۸۵، ص۱۶۶). در این تحقیق برای محاسبه پایایی ابزار اندازه‌گیری از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسش‌نامه یا آزمون‌هایی که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کنند، بکار می‌رود. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سؤال‌های پرسشنامه (یا زیرآزمون) و واریانس کل سؤالات پرسش‌نامه را محاسبه کرد؛ سپس با استفاده از رابطه (۳-۲) مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود.

رابطه ‏۳‑۲:

که در آن:
J : تعداد زیرمجموعه‌های سؤالهای پرسش‌نامه یا آزمون
Sj2 : واریانس زیرآزمون j ام
S2 : واریانس کل پرسش‌نامه یا آزمون است.
هر چه ضریب به دست آمده به یک نزدیک‌تر باشد، بیانگر پایایی بیشتر ابزار سنجش است.
روشهای آماری تجزیه و تحلیل دادهها
تصمیمگیری در خصوص دادههای به دست آمده مستلزم استفاده از روشها و فنون آماری است تا بتوان با استفاده از روشهای کمی و سطح اطمینان خاص و استانداردهای پذیرفته شده در خصوص سوالات و فرضیات تحقیق حکم محقق را صادر نمود. در این پژوهش از روشهای آمار توصیفی و استنباطی به شرح بندهای بعدی استفاده شده است.
آمار توصیفی
در سطح توصیفی با استفاده از شاخصهای آماری به توصیف و تلخیص ویژگیهای جمعیتشناختی افراد نمونه در تحقیق شامل جنسیت، مدرک تحصیلی، وضعیت تاهل و … پرداخته شده؛ بدینصورت که دادههای جمعآوری شده در جدولها و نمودارهای توزیع فراوانی خلاصه گردیده است.
آمار استنباطی
در این تحقیق از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، تحلیل واریانس یک عاملی، آزمون همگنی واریانس لوین و آزمون توکی استفاده شده است و ابزار تجزیه وتحلیل اطلاعات، نرم افزار اس.پی.اس.اس میباشد.
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف روش ناپارامتری سادهای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیعهای آماری منتخب است(آذر و مومنی،۱۳۷۷: ۲۷۴). در این تحقیق از آزمون مذکور به منظور تعیین وضعیت نرمال بودن متغیرها استفاده شده است.
آزمون تحلیل واریانس[۱۰۹] یک طرفه

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است