پژوهش – 
بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل  …

پژوهش – بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل …

رابطه ‏۳‑۱۲:
Tall جمع کل رتبه‌های اختصاص داده‌شده به تمام گروهها می‌باشد. آمارهH با مقدار حاصل از جدول توزیع کای دو با k-1 درجه آزدی مقایسه می‌شود؛ k تعداد گروههای مورد بررسی است. چنانچه مقدار H از مقدار جدول بزرگ‌تر باشد فرضیه H0 مبنی بر برابری میانگین گروه ها پذیرفته نمی‌شود.
آزمون توکی[۱۱۰]
پس از تعیین وجود یا عدم وجود اختلاف بین گروه های آزمون (بررسی معنی‌داری آزمون در جدول آنالیز واریانس)، این سوال مطرح می‌شود که تفاوت میانگین بین کدام دوگروه معنی‌دار می‌باشد؟ توکی (۱۹۵۳) یک روش مقایسه چندگانه را بر مبنای آماره دامنه استیودنت پیشنهاد کرد. در روش وی از    برای تعیین مقدار بحرانی تمام مقایسه‌های جفت میانگین‌ها استفاده می‌شود . بنابراین آزمون توکی در صورتی دو میانگین را دارای تفاوت معنی‌دار اعلام می‌کند که قدرمطلق اختلاف نمونه آنها بیش از    باشد (زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که واریانس جامعهها برابر باشند).
آزمون دانت[۱۱۱] 
در بسیاری از آزمایش‌ها یکی از گروهها، گروه شاهد یا کنترل بوده و پژوهشگر مایل به مقایسه سایر گروه تیماری با گروه شاهد می‌باشد. برای این منظور روشی توسط دانت (۱۹۶۴) بیان شده است. این روش تغییر یافته آزمون T  معمولی است. با درنظر گرفتن    به عنوان میانگین گروه شاهد،‌ فرض عدم اختلاف بین میانگین هر گروه با گروه شاهد زمانی رد میشود که:

رابطه ‏۳‑۱۳:
ثابت    در جدول آزمون دانت موجود است (زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که واریانس جامعهها برابر نباشند).
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
مقدمه
یکی از مراحل اصلی هر تحقیق، تجزیه و تحلیل داده های جمعآوری شده در رابطه با موضوع تحقیق و تفسیر آنها برای نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات است. پژوهشگر برای دست یابی به پاسخ پرسشهای تحقیق و اتخاذ تصمیم مناسب و یا نتیجه گیری، بایستی اطلاعات جمعآوری شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
تجزیه و تحلیل دادهها فرآیندی چند مرحلهای است که طی آن دادههایی که از طریق به‌کارگیری ابزارهای جمعآوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمدهاند خلاصه، کدبندی و دسته‌بندی….و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباط‌ها بین این دادهها به منظور آزمون فرضیهها فراهم آید. در این فرآیند دادهها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش میشوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاجها و تعمیم‌ها به عهده دارند. (خاکی،۱۳۸۷: ۳۰۵)
فرآیندهای تجزیه و تحلیل با توجه به نوع تحقیق، مسئله تحقیق، ماهیت فرضیه‌ها، نوع نظریه‌سازی، ابزار بهکار رفته برای جمع‌آوری اطلاعات و غیره متفاوت هستند. لذا در این تحقیق سعی شده، در حد توان از روشها و آزمونهای مناسب استفاده شود تا تحقیق از اعتبار لازم برخوردار باشد.
در این فصل ابتدا به توصیف ویژگی‌های جمعیت شناختی مرتبط با دادهها با کمک جداول توزیع فراوانی و نمودارهای آماری پرداخته میشود و سپس با استفاده از آزمون‌های آماری کولموگروف-اسمیرنوف، لون، تحلیل واریانس یکطرفه، کروسکال-والیس، توکی و دانت فرضیات، مورد آزمون قرار می‌گیرند. جهت بالابردن میزان دقت و کاهش میزان اشتباهاتی که ممکن است در محاسبات دستی بروز نماید، در تجزیه و تحلیل دادهها و استخراج نمودارها از نرم افزار SPSS استفاده گردیده است.
آمار توصیفی
به منظور آشنایی با پاسخ‌دهندگان، متغیرهای جمعیتشناختی آنان از قبیل: جنسیت، سن، تحصیلات و… به تفصیل در بندهای زیر آورده شده است. این اطلاعات، از بررسی بخش اول پرسشنامهها که مربوط به مشخصات فردی پاسخگویان میباشد؛ به دست آمده است.
توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نوع استخدام
جدول ‏۴‑۱: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نوع استخدام

تعداد درصد نوع استخدام
۱۱۱ ۵۱٫۴ رسمی
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است