برند، 22/1، ناراحت، خوشایند، 92/0، 74/3،

کیفیت محصولات و ضمانت خرید محصولات برند اشاره دارد که نشان دهنده ی سازه ی اعتبار است و کمترین امتیاز با میانگین 36/3 و انحراف معیار 15/1 مربوط به سؤال بیستم پرسشنامه می باشد که بیان می کند برند مورد نظر در پیشرفت کشور نقش دارد و سازه ی خیرخواهی متغیر اعتماد را شامل می شود.

جدول 5-3) توصیف سازه های متغیراعتماد به برند
میانگین انحراف معیار واریانس
اعتبار 15/4 86/0 74/0
اعتبار 16/4 86/0 74/0
اعتبار 16/4 75/0 56/0
صداقت 002/4 78/0 61/0
صداقت 97/3 78/0 61/0
خیرخواهی 84/3 94/0 88/0
خیرخواهی 36/3 15/1 33/1

در بررسی داده های مربوط به متغیر وابستگی به برند، مشاهده می شود که بیشترین امتیاز با میانگین 74/3، مربوط به سؤال بیست و سوم پرسشنامه است که با انحراف معیار 92/0 به خوشایند بودن برند اشاره دارد و کمترین امتیاز با میانگین 84/2، مربوط به سؤال بیست و پنجم پرسشنامه است که با انحراف معیار 22/1 بر ناراحت شدن از عدم وجود برند دلالت دارد. نتایج حاصل از پاسخ های داده شده به سؤالات 21 تا 25 پرسشنامه، در جدول (5-4) نشان داده شده است.