فایل – 
تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه- قسمت ۱۸

فایل – تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه- قسمت ۱۸

۰ <d<dlوجود همبستگی مثبت بین خطاها
l< d <duعدم تصمیم گیری
۴- d l< d <4 وجود همبستگی منفی بین خطاها
۴- du < d <4- d lعدم تصمیم گیری
< d <4- ddu عدم وجود همبستگی
با توجه به اینکه در این تحقیق برای هر سال=۰٫۰۵ , k=+4 , n=35 است با مراجعه به جدول دوربین واتسن داریم: du=1.72 , dl = 1.22 و لذا در تمام مواردd محاسباتی را با توجه به اینکه مقادیر d u و d i مقایسه و تصمیم گیری خواهیم کرد (ابریشمی، ۱۳۷۲،ص ۴۸۰)۱.
بررسی همبسته نبودن واریانس خطاها از طریق آزمون استقلال
اگر نتوانیم از طریق آزمون دوربین واتسن در مورد همبسته نبودن واریانس های بیان نشده قضاوت کنیم. بدین معنی که در یک جدول توافقی ۲ ۲ متغیر را با e i-1 مقایسه می کنیم. برای هر یک از و e i-1دو طبقه مقادیر منفی و مثبت را تشکیل می دهیم حال بررسی می کنیم که دو متغیر و e i-1 مستقل هستند یا خیر. آماره آزمون به شرح زیر است:
O i : فراوانی مشاهده شده
Ei : فراوانی انتظاری خانه های جدول است
آماره را با مقدار از جدول کای دو مقایسه می کنیم فرض استقلال در سطح خطای رد می شود اگر sig < باشد (همان منبع،ص ۴۷۹)۲.
همبسته نبودن متغیرها مستقل با یکدیگر (همخطی)
همبسته بودن متغیرهای مستقل با یکدیگر زمانی رخ می دهد که بین متغیرهای مستقل با یکدیگر استفاده از ضریب همبستگی است.
به عنوان یک قاعده عملی می توان ضرایب همبستگی کمتر از ۰/۵۰ بین هر زوج متغیرهای مستقل را قابل قبول دانست و نگران وجود همبسته بودن متغیرهای مستقل با یکدیگر نباشیم.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏
تعیین صحت و سقم با توجه به طبقه بندی، تلخیص و تجزیه و تحلیل اطلاعات یکی دیگر از مراحل مهم و حساس در امر تحقیق است. چرا که در این مرحله محقق از تلاش های خود نتیجه گیری و استنتاج می نماید. لذا برای اخذ نتایج صحیح و معتبر، این مرحله از تحقیق نیز محتاج دقت و استفاده از تکنیک های آماری مناسب جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات در رابطه با فرضیات مورد نظر است. بنابراین در این فصل مطابق با جامعه آماری، الگو و روش های آماری که در فصل قبل شرح داده شده به تجزیه و تحلیل اطلاعات و توصیف آنها در رابطه با فرضیات مورد بررسی خواهیم پرداخت. از این طریق صحت و سقم فرضیات مشخص می گردد.
۲-۴ بررسی فرضیه های تحقیق در سال ۱۳۸۱
فرضیه ۱
۰ : بین سودآوری و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود ندارد
۱: بین سودآوری و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد
فرضیه ۲
۰: بین نسبت و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود ندارد.
۱: بین نسبت و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه ۳
۰ بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود ندارد.
۱: بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه ۴
۰ بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود ندارد.
۱: بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد
۱-۲-۴بررسی مفروضات رگرسیون سال ۸۱
بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها
مانده های (ها) در مقابل مقادیر پیش بینی شده متغیر اهرم مالی روندی نسبتاً تصادفی را نشان می دهد و این مطلب مؤید آن است که واریانس خطاها احتمالاً ثابت است.
همچنین از طریق آزمون بروچ – پاگان نیز که نتیجه آن در جدول ۴-۱ آزوده شده نشان می دهد که:
که ملاحظه می کنیم از نقطه بحرانی کمتر است و همچنین چون مقدار sig از %۵ بیشتر است لذا فرض ثابت بودن واریانس خطاها با اطمینان ۹۵ درصد تایید می گردد.
جدول ۱-۴ نتیجه آزمون بروچ- پاگان

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.