تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه- قسمت ۵۸

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه- قسمت ۵۸

بنابراین با استفاده از جدول (۴-۳۳) از مدل زیر می توان جهت پیش بینی اثر نسبت سودآوری براهرم مالی استفاده کرد.
BL = 0/764 – /538 BEP
شواهد حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق در سال۱۳۸۴ نشان می دهد که ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار فقط تابع معکوس متغیر سودآوری می باشد. به تعبیر دیگر در بورس اوراق بهادار شرکت هایی که از سود آوری بالاتری برخوردار هستند، کمتر به بدهی اتکاء می کنند. بنابراین منابع مالی مورد نیاز خود را ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته تأمین می کنند. اگر منابع داخلی تکافو نکرد، به استقراض متوسل می شوند. و در نهایت اگر به منابع مالی بیشتری نیاز داشته باشند، ناگزیر به افزایش سرمایه از محل انتشار سهام جدید پناه می برند. در نتیجه می توان گفت که نتایج حاصل از این تحقیق تئوری سلسله مراتب مالی تأیید خواهد کرد و تئوری توازن ثابت یا پایدار سرمایه را رد می کند.
۶-۴ بررسی فرضیه های تحقیق در سال ۱۳۸۵
فرضیه ۱
۰ : بین سودآوری و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود ندارد.
۱: بین سودآوری و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد
فرضیه ۲
۰: بین نسبت و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود ندارد..
۱: بین نسبت و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه ۳
۰ بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود ندارد.
۱: بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه ۴
۰ بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود ندارد.
۱: بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد
۱-۶-۴بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها
مانده های (ها) در مقابل مقادیر پیش بینی شده متغیر اهرم مالی به طور تصادفی بوده و نشان دهنده ثابت بودن واریانس خطاها می باشد..همچنین از طریق آزمون بروچ – پاگان نیز که نتیجه آن در جدول (۴-۳۴) آورده شده است نشان می دهد که:
که در مقایسه با نقطه بحرانی کمتر است و همچنین چون مقدار sig از %۵ بیشتر است لذا فرض ثابت بودن واریانس خطاها با اطمینان ۹۵ درصد پذیرفته می شود.
جدول ۳۴-۴ نتیجه آزمون بروچ- پاگان

مدل مجموع سطوح معنی داری درجه آزادی میانگین سطح فاکتور سطح معنی داری
رگرسیون
خطا
کل
۵٫۲۶۳

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.