تحقيق – 
تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و  …

تحقيق – تأثیر عصاره آویشن شیرازی (Zataria Multiflora) بر عملکرد، جمعیت میکروبی روده و …

۷۳/۶b

۶۹/۶ab

۷

۰۳/۰

۰۴/۰

SEM

۰۰۰۱/۰>

۰۰۰۱/۰>

P- value

abc حروف غیر مشابه در هر ستون بیانگر وجود تفاوت معنیدار بین تیمارهای آزمایشی میباشد (۰۵/۰P<).
*تیمارها به ترتیب شماره عبارتند از: تیمار ۱- گروه شاهد (جیره پایه بدون استفاده از عصاره آبی آویشن شیرازی)، تیمار ۲- جیره پایه + ۵/۰ درصد عصاره آبی آویشن شیرازی از ابتدا تا پایان دوره پرورش، تیمار ۳- جیره پایه + ۱ درصد عصاره آبی آویشن شیرازی از ابتدا تا پایان دوره پرورش، تیمار ۴- جیره پایه + ۵/۰ درصد عصاره آبی آویشن شیرازی از روز ۲۸ تا پایان دوره پرورش، تیمار ۵- جیره پایه + ۱ درصد عصاره آبی آویشن شیرازی از روز ۲۸ تا پایان دوره پرورش، تیمار ۶- جیره پایه + ۵/۰ درصد عصاره آبی آویشن شیرازی از روز ۳۵ تا پایان دوره پرورش، تیمار ۷- جیره پایه +۱ درصد عصاره آبی آویشن شیرازی از روز ۳۵ تا پایان دوره پرورش.
گزارش شده است که مکمل کردن جیره جوجههای گوشتی با عصارههای گیاهی حاوی کارواکرول منجر به کاهش معنیداری در جمعیت باکتریهای مضر به خصوص اشرشیاکلی خواهد شد [Jamroz et al, 2003; Jang et al, 2007].
همچنین مکمل کردن جیره با ۱/۰ درصد از عصاره آویشن منجر به کاهش معنیداری در جمعیت باکتری اشرشیاکلی و افزایش در جمعیت لاکتوباسیلوس در مقایسه با گروه شاهد شد [Rahimi et al 2011]. ترکیبات فنولیک اسانس آویشن به ویژه تیمول و کارواکرول می باشند که دارای خاصیت آنتی اکسیدانی است [Deighton et al ., 1993]. این ترکیبات موادی هستند که نفوذ پذیری غشاء باکتریایی را تغییر میدهد و منجر به مرگ آنها میشوند. [Lambert et al., 2001].
در مطالعهای دیگر استفاده از سطوح ۱/۰ و ۵/۰ درصد از آویشن به طور معنیداری باعث کاهش شمار باکتریهای اشرشیاکلی در مقایسه با گروه کنترل شد [Canan Bolukbusi and Kuddasi Erhan 2006]. همچنین افزودن ۵/۰ درصد پودر آویشن به جیره جوجه گوشتی به مدت ۶ هفته منجر به افزایش معنیداری در شمار باکتریهای لاکتوباسیلوس و کاهش معنیداری در جمعیت باکتری اشرشیاکلی در مقایسه با گروه کنترل شد [اباذری و همکاران، ۱۳۹۱].یک ویژگی مهم اسانسها و ترکیبات آنها خاصیت آب گریزی آنهاست که اسانسها را قادر میسازد که لیپیدهای دیواره سلولی و میتوکندری