تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های  …

تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های …

۳-۵- روش آزمون فرضیه ها
مقدار (P-Value) یک آزمون آماری، مقدار احتمالی است که میزان سازگاری داده های نمونه را با نتیجه فرض صفر اندازه می گیرد. نتیجه ای که از آزمون مبتنی بر (P-Value) به دست می آید از نظر ریاضی هم ارز با نتیجه ای است که از قاعده تصمیم متناظر، مبتنی بر آماره آزمون استاندارد شده حاصل می شود. قاعده تصمیم مبتنی بر (P-Value) بدین صورت است که اگر  باشد گزینه Hرا نتیجه می- گیریم و بالعکس اگر  باشد گزینه Hرا نتیجه می گیریم لذا در جداول حاصله از آزمون ها و با فرض در نظر گرفتن  اگر میزان (P-Value) محاسبه شده از ۰٫۰۵ کمتر باشد فرض صفر رد و فرض مقابل آن پذیرفته می شود (طالب زاده مقدم، ۱۳۹۰).
۳-۶- جامعه آماری، قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در بر می گیرد. روش نمونه گیری در این تحقیق حذفی سیستماتیک است. نمونه آماری این تحقیق بر اساس ضوابط زیر انتخاب شده است:
شرکت ها بین سالهای مالی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ تغییر سال مالی نداده باشند.
اطلاعات مالی شرکت ها در دسترس باشد.
سال مالی آنها به ۲۹ اسفند ماه ختم شود.
در هر صنعت حداقل ۱۰ شرکت فعال موجود باشد.
شرط چهارم نمونه فوق برای فرضیه چهارم به همراه فرضیات فرعی آن کاربرد دارد زیرا در این فرضیات برای انجام تجزیه و تحلیل های آماری نیاز به صنایع متفاوت می باشد.
تعداد نمونه محاسبه شده با توجه به فیلتر های فوق برای فرضیات اول الی سوم تحقیق ۹۳ شرکت برای هر سال مالی می باشد. همچنین با توجه به وجود شرط چهارم برای فرضیه اصلی چهارم سه صنعت قطعات اتومبیل، مواد دارویی و سیمان و گچ به عنوان نمونه مورد نظر تلقی می گردد.
قلمرو زمانی تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰ را شامل می شود و قلمرو مکانی بازار سرمایه کشور – مشخصا بورس اوراق بهادار تهران – است که بر این اساس داده های مورد نیاز از گزارش های فشرده سازمان بورس اوراق بهادار استخراج و دسته بندی شده است.
۳-۷- روش جمع آوری منابع و اطلاعات
داده ها و اطلاعات مورد نیاز از منابع متعدد و به روش های زیر استخراج، گردآوری و طبقه بندی گردیده و در بخش های مربوطه مورد استفاده قرار گرفته است:
الف) منابع کتابخانه ای: برای تدوین فصل دوم شامل بررسی مفاهیم نظری، مرور نتایج تحقیقات پیشین و نیز معرفی مدل های مفهومی و آماری مورد استفاده در این زمینه، اطلاعات مندرج در اسناد و مدارک در دسترس شامل کتابها، مقاله ها، پایان نامه های مرتبط با موضوع و اینترنت استفاده شده است.
ب) سامانه اطلاع رسانی و معاملاتی بورس: داده های مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای مرتبط با بازار سهام با استفاده از نرم افزار بورس (ره آورد نوین) استخراج گردیده است.
ج) نرم افزارهای آماری و اقتصاد سنجی: در مرحله جمع آوری و طبقه بندی و پردازش اولیه داده ها از نرم افزار Excel استفاده شده است. در این مرحله داده های مرتبط با بازار سهام که از نرم افزار اطلاع رسانی و معاملاتی بورس استخراج گردیده، مستقیما وارد اکسل شده است. پس از انجام طبقه بندی های مناسب بر روی داده ها و انجام محاسبات و پردازش اولیه، اطلاعات خروجی با استفاده از نرم افزارهای SPSS 17 و EViews 6 برای اجرای مدل و آزمون فرضیات مورد استفاده قرار گرفته است.
۳-۸- متغیرهای پژوهش
با توجه به تجربیات مطالعات دیگران در چارچوب فرضیات تحقیق سه گروه متغیر اساسی تحقیق شامل متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی که برای مدل سازی و آزمون فرضیات بکار گرفته شده است، معرفی می گردد.
۳-۸-۱- متغیرهای مستقل
در این پژوهش متغیرهای سود هر سهم، نسبت اهرم مالی و نسبت Q توبین به عنوان متغیر مستقل می باشند.
۳-۸-۱-۱- سود هر سهم
سود هر سهم عبارتست از سود خالص پس از کسر مالیات تقسیم بر تعداد سهام شرکت (بهرام فر و مهرانی، ۱۳۸۳).
۳-۸-۱-۲-نسبت اهرم مالی
برای محاسبه اهرم مالی روش های گوناگونی وجود دارد که در این پژوهش ازنسبت بدهی به دارایی استفاده گردیده است.
۳-۸-۱-۳- نسبت Q توبین
در این تحقیق از نسبت Q توبین ساده شده استفاده گردیده که از رابطه زیر قابل محاسبه می باشد:
(۳-۱)
 
: ارزش بازار پایان سال سهام عادی
: ارزش بازار پایان سال سهام ممتاز
: ارزش دفتری پایان سال بدهی های بلند مدت
: ارزش دفتری پایان سال بدهی های با سررسید کمتر از یکسال
: ارزش دفتری پایان سال کل دارایی های شرکت
۳-۸-۲- متغیر وابسته
در این پژوهش متغیر وابسته، لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام می باشد (مشکی، ۱۳۹۰).
۳-۸-۳- متغیرهای کنترلی
متغیرهای کنترلی تحقیق حاضر موارد زیر است:
۳-۸-۳-۱- سود تقسیمی
سود تقسیمی عبارتست از آن بخش از سود هر سهم که به سهامداران پرداخت گردیده است (بهرام فر و مهرانی، ۱۳۸۳).
۳-۸-۳-۲- ارزش دفتری
ارزش دفتری از تقسیم حقوق صاحبان سهام در ترازنامه بر تعداد سهام محاسبه می گردد.
۳-۹- مدل تحلیلی تحقیق

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.