جستجوی مقالات فارسی – 
تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام  …

جستجوی مقالات فارسی – تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام …

۲-۲-۳-۱-۲ نسبت اهرم مالی…………………………………………………………………………………………….۱۳
۲-۲-۳-۱-۳ نسبت کیو توبین…………………………………………………………………………………………….۱۳
۲-۲-۳-۲ متغیرهای کنترلی………………………………………………………………………………………………۱۸
۲-۳-۱ پژوهش های داخلی………………………………………………………………………………………………۲۰
۲-۳-۲ پژوهش های خارجی……………………………………………………………………………………………..۲۴
فصل سوم: روش انجام تحقیق
۳-۲ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….۲۸
۳-۳ طرح مسئله تحقیق…………………………………………………………………………………………………۲۸
۳-۴ تدوین فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………….۲۸
۳-۵ روش آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………۲۹
۳-۶ جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….۲۹
۳-۷ روش جمع آوری منابع و اطلاعات…………………………………………………………………………………۳۰
۳-۸ متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………….۳۱
۳-۹ مدل لحلیلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۳۲
۳-۱۰ آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………….۳۳
۳-۱۱ آزمون تحلیل واریانس یک طرفه………………………………………………………………………………….۳۵
۳-۱۳-۱ مزایای استفاده از داده های تلفیقی………………………………………………………………………………۳۵
۳-۱۴-۱ مدل داده های تلفیقی ایستا………………………………………………………………………………………۳۶
۳-۱۵ مدل داده های تلفیقی پویا………………………………………………………………………………………….۳۹
۳-۱۶ تکنیک های تخمین سیستم معاملات……………………………………………………………………………….۳۹
۳-۱۶-۱ روش حداقل مربعات معمولی………………………………………………………………………………….۴۰
۳-۱۶-۲ روش حداقل مربعات تعمیم یافته……………………………………………………………………………….۴۰
۳-۱۶-۳ روش گشتاورهای تعمیم یافته………………………………………………………………………………….۴۰
۳-۱۷ مسائل مورد توجه در تخمین مدل………………………………………………………………………………..۴۱
۳-۱۷-۱ نرمال بودن……………………………………………………………………………………………………۴۱
۳-۱۷-۲ ناهمسانی واریانس ……………………………………………………………………………………………۴۲
۳-۱۷-۳ خود همبستگی…………………………………………………………………………………………………۴۲
۳-۱۷-۴ هم خطی……………………………………………………………………………………………………….۴۲
۳-۱۷-۵ آزمون مانایی…………………………………………………………………………………………………..۴۳
خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………….۴۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
۴-۱-۱ آمار توصیفی داده های تحقیق…………………………………………………………………………………… ۴۵
آزمون نرمال بودن متغیرها…………………………………………………………………………………………..۴۶
۴-۱-۲ انتخاب مدل در داده های تلفیقی ایستا…………………………………………………………………………۴۸
۴-۱-۲-۱ آزمون چاو………………………………………………………………………………………………..۴۸
۴-۱-۲-۲ آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………..۵۰
۴-۱-۳ آزمون فرضیه ها بر حسب مدل های تعیین شده………………………………………………………………۵۱
۴-۴ ازمون مانایی……………………………………………………………………………………………………۵۵
۴-۲-۱ آمار توصیفی داده های تحقیق…………………………………………………………………………………۵۶
۴-۲-۳ آزمون فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………..۵۷
خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………….۶۲