مقاله – 
تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام  …

مقاله – تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام …

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
نتایج امار استنباطی……………………………………………………………………………………………………۶۴
بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….۶۵
پیشنهاد بر مبنای نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………..۶۵
پیشنهاد برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………..۶۶
محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………۶۶
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………..۶۸
ضمائم و پیوست ها……………………………………………………………………………………………………..۷۴

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه

بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکتها یا اوراق قرضه تحت ضوابط و قوانین خاصی انجام می شود و از سویی مرکزی جهت جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت و سرمایه گذاری در شرکت ها می باشد.لذا جلب مشارکت های مردم مستلزم شناخت میزان بازده مورد انتظار سهامداران و میزان ریسک پذیری سرمایه گذاران با توجه به میزان سرمایه و خصوصیات رفتاری افراد مختلف می باشد(حامدیان،۱۳۷۹).
با توجه به اینکه مهمترین هدف سرمایه گذار از سرمایه گذاری کسب منافع آتی است، بنابراین تلاش می کند تا در بهترین فرصت، سرمایه گذاری نموده و بیشترین بازده را با توجه به ریسک آن کسب نماید. همین موضوع باعث شده است که جهت بسیاری از پژوهش ها ی مالی به سمت پیش بینی قیمت یا بازده سهام در بازارهای مختلف معطوف شود( علاء، ۱۳۸۴)
نسبت های مالی اطلاعات مالی مفیدی را به سرمایه گذاران و تحلیلگران ارائه می کنند، به طوریکه آنها می توانند عملکرد یک شرکت را ارزیابی کنند و بتوانند موقعیت آن را در یک بخش و در طول زمان تجزیه و تحلیل نمایند(گالیزو و سالوادر،۲۰۰۳).
در این فصل، ضمن ارائه بیان مساله، موضوعات مربوط به اهداف تحقیق، چارچوب نظری تحقیق، روش شناسی تحقیق، قلمرو تحقیق و تعاریف اصطلاحات و واژگان به کار رفته در تحقیق نیز شرح داده می شود.

۱-۲- مسأله تحقیق

بررسی عوامل تعیین کننده تغییرات قیمت سهام در دهه های اخیر از سوی پژوهشگران حسابداری و مالی بطور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است، چرا که توسعه و بالندگی اقتصادی در هر کشوری بدون شک وابسته به رشد، توسعه و پویایی بازارهای پول و سرمایه می باشد. بویژه بازار سرمایه که تامین کننده میان مدت و بلند مدت وجوه مورد نیاز واحد های اقتصادی است.با توجه به اهمیت و گسترش روز افزون بازارهای سرمایه در تجهیز و جمع آوری سرمایه های کوچک فردی به سمت فعالیت های تولیدی،شناسایی نحوه رفتار سرمایه گذاران و متغیرهای تاثیرگذار بر قیمت سهام در این بازارها اهمیت زیادی پیدا کرده است(مرادی،۱۳۸۵).
برخی از افراد معتقدند که هدف اصلی شرکت های سهامی باید به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی باشد . با وجود اینکه این هدف بسیار والاست، اما عملا امکان پذیر نیست و به همین دلیل، گروهی از افراد اعتقاد دارند که هدف شرکت های سهامی باید به حداکثر رساندن قیمت سهام باشد. از سوی دیگر، قیمت سهام یکی از اقلامی است که افراد تمایل زیادی به پیش بینی آن دارند، زیرا قیمت سهام مورد توجه استفاده کنندگان داخلی(مانند مدیران مالی و مدیران اجرایی) و استفاده کنندگان خارجی(مانند اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران) است(ابراهیمی و سعیدی،۱۳۸۹).
پایه و اساس هر سرمایه گذاری، ارزشیابی صحیح و دقیق آن است. در بازار سهام نیز ارزشیابی سهم از همین درجه اهمیت برخوردار است. عدم ارزشیابی صحیح و دقیق، سرمایه گذاران را با ریسک و خطرات زیادی روبه رو میکند و اگر بدون ارزشیابی دقیق اقدام به سرمایه گذاری کنند، با قبول ریسک بسیار بالا شاید هیچ وقت بازده متناسب با قبول این خطر را کسب نکنند. شناخت عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام، به انجام صحیح تر معاملات کمک می کند. تحقیقات پیشین برخی از عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت سهام را مورد بررسی قرارداده اند و هیچیک از مطالعات به طور همزمان، تاثیر متغیرهای سود هر سهم، اهرم مالی، Q توبین را با قیمت سهام در دو حالت کل صنایع و صنایع مختلف از طریق مدل رگرسیون متغیرهای چند گانه انجام نداده اند.
در تحقیق حاضر به بررسی رابطه ی متغیر های اصلی تحقیق(سود هر سهم، اهرم مالی، Q توبین) با قیمت سهام پرداخته و مشخص خواهیم کرد که این عوامل چقدر می توانند تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران را توضیح دهند.

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق در واقع بیان کننده خلاصه ای از آنچه که بایستی با انجام پژوهش به آن دست یافته شود می باشد. هدف تحقیق در واقع پاسخگویی به یک نیاز است، نیازی که در ارتباط با سوال پژوهش ایجاد شده است(خلعتبری،۱۳۸۷).
در صورتیکه امکان پیش بینی تغییرات قیمت سهام از طریق بررسی تاثیر سود هر سهم، کیوتوبین و اهرم مالی فراهم آید می توان با کاهش ریسک، بازده بیشتری بدست آورد و در نتیجه منافعی که عاید سرمایه گذاران می شود در قالب سود پرداختی، افزایش قیمت سهام و یا هر دو مورد تجلی پیدا می کند.

۱-۴- هدف تحقیق

نوسانات قیمت سهام در تمامی بورس ها ی اوراق بهادار امری عادی و روزمره است.قیمت سهام تحت تاثیر عوامل مختلفی اعم از درون و برون سازمانی بوده و با هر کدام به نحوی دچار نوسان و تغییرات می شود. هدف این تحقیق بررسی تاثیرات سود هر سهم، کیو توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران است.
.

۱-۵- سؤال تحقیق

هر پژوهش در واقع با قصد پاسخگویی و راه حل یابی برای یک مساله اصلی که در قالب یک پرسش ظهور کرده است، آغاز می شود. هر پژوهش برای اینکه انسجام، هدفمندی و کاربردی بودن خود را حفظ کند باید بر حل یک مساله اصلی سازماندهی شود (خاکی، ۱۳۸۹).
مساله اصلی پژوهش در این تحقیق این است که آیا بین سود هر سهم، نسبت Q توبین و اهرم مالی و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد؟
با توجه به سوال فوق فرضیه های پژوهش و روش انجام تحقیق تشریح می گردد.

۱-۶- فرضیههای تحقیق

فرضیه یک حدس بخردانه است که بر اساس آن پزوهشگر راه حل های احتمالی مساله را پیشنهاد می کند و به خصوص رابطه بین متغیرهای موجود را پیش بینی می کند.(خلعتبری،۱۳۸۷)
به منظور یافتن پاسخ مناسب به سوال اصلی پژوهش سه فرضیه تدوین گردیده است:
فرضیه ۱ : بین سود هر سهم و ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه ۲ : بین اهرم مالی و ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه۳ :. بین فرصت های سرمایه گذاری شرکت و ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه ۴ : تفاوت معناداری بین سود هر سهم، اهرم مالی و نسبت کیو توبین در صنایع مختلف وجود دارد.
فرضیه فرعی ۴-۱- تفاوت معنا داری بین سود هر سهم در صنایع مختلف وجود دارد.
فرضیه فرعی ۴-۲- تفاوت معنا داری بین نسبت اهرم مالی در صنایع مختلف وجود دارد.
فرضیه فرعی ۴-۳- تفاوت معنا داری بین نسبت کیو توبین در صنایع مختلف وجود دارد.

۱-۷- روش اجرای تحقیق

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.