مقاله دانشگاهی – 
تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام  …

مقاله دانشگاهی – تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام …

۱-۷-۱- روش تحقیق و گردآوری دادهها

گستره این تحقیق در سه قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی قرار می گیرد که عبارتند از:
قلمرو موضوعی: تحقیق حاضر از لحاظ موضوعی در حوزه مدیریت مالی قرار دارد و به بررسی ارتباط سود هر سهم، اهرم مالی، Q توبین با قیمت سهام شر کت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.
قلمرو زمانی: داده های این تحقیق از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰ را شامل می شود.
قلمرو مکانی: بازار سرمایه کشور – مشخصا بورس اوراق بهادار تهران – است.
داده ها و اطلاعات مورد نیاز از منابع متعدد و به روش های زیر استخراج، گردآوری و طبقه بندی گردیده و در بخش های مربوطه مورد استفاده قرار گرفته است:
الف) منابع کتابخانه ای
ب) سامانه اطلاع رسانی و معاملاتی بورس
ج) نرم افزارهای آماری و اقتصاد سنجی

۱-۷-۲- جامعه آماری و نمونه تحقیق

تحقیق حاضر در حوزه مدیریت مالی قرار دارد که جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در بر می گیرد. روش نمونه گیری در این تحقیق حذفی سیستماتیک است.
تعداد نمونه محاسبه شده برای فرضیات اول الی سوم تحقیق ۹۳ شرکت برای هر سال مالی می باشد. همچنین با توجه به وجود شرط چهارم برای فرضیه اصلی چهارم سه صنعت قطعات اتومبیل، مواد دارویی و سیمان و گچ به عنوان نمونه مورد نظر تلقی می گردد.

۱-۷-۳- روش تجزیه وتحلیل دادهها

در این تحقیق با توجه به اهداف تحقیق و فرضیات مطرح شده، از روش های زیر به منظور بررسی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده شده است:
روش استفاده شده برای آزمون سه فرضیه اول:
در تحقیق حاضر به منظور آزمون سه فرضیه اول از مدل رگرسیون چندگانه به شرح زیر استفاده شده است:
lnMVPSit = a + a1EPSit + a2BVPSit + a3DPSit+ εit
lnMVPSit = a + a1LEVit + a2BVPSit +a3DPSitit
lnMVPSit = a + a1Tobins Qit + a2BVPSit +a3DPSitit
روش استفاده شده برای آزمون فرضیه اصلی چهارم به همراه فرضیات فرعی آن:
به منظور آزمون فرضیه فرعی چهارم به همراه فرضیات فرعی آن طبق شروط نمونه حاضر سه صنعت قطعات اتومبیل، مواد دارویی و سیمان و گچ انتخاب گردید و سپس به بررسی وجود تفاوت معنی دار بین اهرم مالی، سود هر سهم و نسبت Q توبین این سه صنعت پرداخته شد.

این مطلب را هم بخوانید :  فایل - تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته ...

۱-۸- متغیرهای تحقیق

با توجه به تجربیات مطالعات دیگران در چارچوب فرضیات تحقیق سه گروه متغیر اساسی تحقیق شامل متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی که برای مدل سازی و آزمون فرضیات بکار گرفته شده است، معرفی می گردد.

۱-۸-۱- متغیرهای مستقل

در این پژوهش متغیرهای سود هر سهم، نسبت اهرم مالی و نسبت Q توبین به عنوان متغیر مستقل می باشند.
۱-۸-۱-۱- سود هر سهم
سود هر سهم عبارتست از سود خالص پس از کسر مالیات تقسیم بر تعداد سهام شرکت (بهرام فر و مهرانی، ۱۳۸۳).
۱-۸-۱-۲- نسبت اهرم مالی
برای محاسبه اهرم مالی روش های گوناگونی وجود دارد که در این پژوهش ازنسبت کل بدهی به کل دارایی استفاده گردیده است (گلینی مقدم، ۱۳۸۸).
۱-۸-۱-۳- نسبت Q توبین
در این تحقیق از نسبت Q توبین ساده شده استفاده گردیده که از رابطه زیر قابل محاسبه می باشد:
 
 
: ارزش بازار پایان سال سهام عادی
: ارزش بازار پایان سال سهام ممتاز
: ارزش دفتری پایان سال بدهی های بلند مدت
: ارزش دفتری پایان سال بدهی های با سررسید کمتر از یکسال
: ارزش دفتری پایان سال کل دارایی های شرکت
لازم به ذکر است چون درشرکت های پذیرفته شده در بورس تهران سهام ممتاز نداریم بنابراین متغیر PREFEVAL از صورت کسر حذف می گردد.

۱-۸-۲- متغیر وابسته

در این پژوهش متغیر وابسته، لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام می باشد (مشکی، ۱۳۹۰). ارزش بازار سهام، به عنوان قیمت معاملاتی سهام است.

۱-۸-۳- متغیرهای کنترلی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است