دسته بندی علمی – پژوهشی :
تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام …

مواد دارویی

 

 

مقایسه تعقیبی از طریق آزمون LSD نشان می دهد که در نسبت Q توبین بین صنایع مختلف (به صورت زوجی) نیز تفاوت معنی داری وجود دارد.
خلاصه و نتیجه گیری
در این فصل پس از بیان آماره توصیفی متغیرها، نسبت به محاسبه متغیرها، انجام آزمون های آماری و اقتصادسنجی نسبت به سنجش هر چهار فرضیه تحقیق اقدام شده است. طبق آزمون های انجام شده در این فصل، وجود تفاوت معنی دار بین سود هر سهم، نسبت اهرم مالی و نسبت Q توبین را می توان پذیرفت، از سوی دیگر رابطه معنی داری بین نسبت اهرم مالی و نسبت Q توبین و ارزش بازار سهام موجود می باشد. مجموع این روابط با ارایه جداول مربوط به نتایج حاصل از اجرای هر یک از فرضیات و نتیجه گیری در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش هر یک از فرضیات در طول فصل تشریح گردیده است. در یک جمع بندی از نتایج حاصل از اجرای آزمون فرضیات می توان نتیجه گرفت که بجز فرضیه اول کلیه فرضیات پژوهش مورد پذیرش قرار می گیرد.
۵-۱- مقدمه
در این فصل از تحقیق، حاصل کار یعنی آن چه که در فصل چهارم به دست آمده با مطالعات، یافته ها و تحقیق های پیشین که در فصل دوم به آنها اشاره شده و مورد بحث قرار می گیرد و به دنبال نتیجه گیری کلی به ارائه پیشنهادهای کاربردی و همچنین ارائه عناوین پیشنهادی برای تحقیق های آتی پرداخته می شود.
۵-۲- نتایج آمار استنباطی
با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها می توان گفت:
بر اساس تحلیل فرضیه اول که در آن رابطه بین سود هر سهم با قیمت سهام مورد نظر است، رابطه معنی داری بین متغیر مستقل سود هر سهم و متغیر وابسته ارزش بازار سهام وجود ندارد.
بر اساس فرضیه دوم که در آن به دنبال رابطه اهرم مالی با قیمت سهام بوده ایم، حاکی از وجود رابطه ی منفی و معناداری بین اهرم مالی و ارزش بازار سهام است. در نتیجه فرضیه ی دوم پذیرفته می شود. همچنین متغیر کنترلی سود تقسیمی نیز رابطه ی مثبت و معناداری با ارزش بازار سهام دارد. مجموع متغیرهای استفاده شده در مدل توانسته اند تقریباً ۹ درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند.
بر اساس فرضیه سوم که در آن رابطه بین کیوتوبین با قیمت سهام مورد نظراست، نتایج حاکی از وجود رابطه ی مثبت و معناداری بین Q توبین و ارزش بازار سهام می باشد. در نتیجه فرضیه ی اصلی سوم پذیرفته می شود. همچنین متغیر کنترلی سود تقسیمی و ارزش دفتری نیز رابطه ی مثبت و معناداری با ارزش بازار سهام دارد.
فرضیه چهارم که از سه فرضیه فرعی تشکیل گردیده است بشرح ذیل می باشد:
فرضیه فرعی (۴-۱) : تفاوت معنی داری بین سود هر سهم در صنایع مختلف وجود دارد.
فرضیه فرعی (۴-۲): تفاوت معنی داری بین نسبت اهرم مالی در صنایع مختلف وجود دارد.
فرضیه فرعی (۴-۳): تفاوت معنی داری بین نسبت Q توبین در صنایع مختلف وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون مشاهده می شود که تمامی فرضیه های فرعی فوق تایید می شوند.
۵-۳ بحث و نتیجه گیری
نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان دهنده این است که از بین متغیرهای مستقل، اهرم مالی و کیوتوبین رابطه معنا داری با قیمت سهام دارند، این مساله بدین معناست که استفاده از این متغیرها جهت پیش بینی قیمت سهام می تواند مفید باشد. با بررسی نتایج تحقیق مشخص شد که رابطه برخی از متغیرها با روابط تئوری ارائه شده و تحقیقات پیشین متفاوت است که این تفاوت ممکن است به علت عدم کارایی بازار اوراق بهادار تهران و همچنین شرایط ویژه اقتصادی کشور در سال های اخیر باشد. به عنوان نمونه در تحقیقی که توسط صالح نژاد و غیور در سال ۱۳۸۹ انجام گرفت مشخص شد که نسبت های بدهی تاثیری بر قیمت سهام ندارند، در حالی که ننتایج بدست آمده تحقیق حاضر نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین اهرم مالی و قیمت سهام که در این مورد نیز عواملی نظیر تفاوت در زمان تحقیق، نمونه آماری و همچنین عدم تفکیک شرکت ها در صنایع جداگانه می تواند دلیل تفاوت در نتایج بدست آمده باشد. در مورد سایر متغیرها نتایج تحقیق هم سو با نتایج بدست آمده پژوهش های پیشین است.برای مثال هاشمی و بهزاد فر در سال ۱۳۹۰به این نتیجه رسیدند که سود هر سهم در سطح اطمینان ۹۵٫/ . در تبیین قیمت شرکت های نمونه موثر است و یا در تحقیق انجام شده توسط چن و ژانگ در سال ۲۰۰۷ ،نتایج حاکی از ان بود که بین کیو توبین و قیمت سهام رابطه معنا داری وجود دارد.
۵-۴ پیشنهادها بر مبنای نتایج تحقیق
با در نظر گرفتن نتایج حاصل از انجام تحقیق و با توجه به اینکه مساله قیمت سهام برای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار دارای اهمیت ویژه است، پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می شود:
از آن جا که فرضیه های مبتنی بر وجود رابطه بین اهرم مالی و قیمت سهام، کیوتوبین و قیمت سهام، مورد تاید قرار گرفته است لذا سرمایه گذاران و تحلیل گران می توانند جهت پیش بینی قیمت سهام شرکت ها که امری مهم در سرمایه گذاری است استفاده نمایند.بر اساس این پژوهش شرکت هایی که بدهی بالاتری دارند بدلیل وجود رابطه ی منفی بین اهرم مالی و قیمت سهام ارزش بازار سهام آنها در سال آتی کاهش چشم گیری خواهد داشت. همچنین می توان چنین استنتاج نمود که شرکت هایی که فرصت رشد سرمایه گذاری بالاتری دارند بدلیل وجود رابطه مثبت بین کیوتوبین و قیمت سهام، ارزش بازار سهام آنها در سال افزایش خواهد داشت.
به دلیل تایید رابطه بین متغیر کنترلی سود تقسیمی و ارزش دفتری با قیمت سهام ، استفاده کنندگان می توانند از این متغیر نیز برای پیش بینی قیمت سهام شرکت ها و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری استفاده نمایند. چرا که متغیرهای ذکر شده دارای تاثیر مثبت و معنا داری بر ارزش بازار سهام آتی شرکت دارند و احتمال افزایش ارزش شرکت با افزایش متغیر های فوق بیشتر می شود.
۵-۵ پیشنهاد برای تحقیقات آتی
در این قسمت پیشنهادهایی که برای تحقیقات آتی قابل طرح است ارائه می شود:
برای متغیر کنترلی تحقیق، از سود تقسیمی و ارزش دفتری استفاده شده است که پیشنهاد می شود از سایر معیارها استفاده شود و یا متغیر های کنترلی بیشتری به تحقیق اضافه شود.
پیشنهاد می شود محققان آینده دوره زمانی پژوهش را افزایش دهند و پژوهش را در دوره زمانی طولانی تر مثلا ۱۰ ساله انجام دهند تا قابلیت اطمینان نتایج افزایش یابد.
تحقیق حاضر با استفاده از روش داده های تلفیقی ایستا انجام شده است، انجام موضوع تحقیق با استفاده از روش داده های تلفیقی پویا که متغیرهای توضیحی تاخیری را به الگوی رگرسیون اضافه می نماید می تواند نتایج دقیق تری به همراه داشته باشد.
۵-۶ محدودیت های تحقیق
تاثیر شرایط محیطی و کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از جمله نرخ ارز، نرخ تورم، قوانین پرداخت یارانه و سایر دستورالعمل های متعدد دولتی که ممکن است باعث انحراف در قیمت واقعی سهام شوند.
عدم دسترسی به سایت های معتبر جهانی.
عدم وجود اطلاعات کافی و قابل اتکا برای برخی شرکت‌ها، و حذف برخی از آنها.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است