تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های  …

تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های …

منابع و ماخذ
الف- منابع فارسی:
افشاری،حسین. “بررسی ساختاری قابلیت پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، سازمان حسابرسی، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی.
ابراهیمی،محمد و سعیدی،علی،تاثیر متغیرهای حسابداری و ویژگیهای شرکت بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی،۱۳۸۹،دوره ۱۷،شماره ۶۲،صص ۱۶-۱
افلاطونی ، عباس و نیکبخت، لیلی، کاربرد اقتصادسنجی در تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی و علوم اقتصادی، ۱۳۸۹، چاپ اول، تهران، ترمه.
بهرام فر،نقی; مهرانی،کاوه،”رابطه بین سود هر سهم، سود تقسیمی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران” بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال یازدهم، شماره ۳۶، تابستان ۱۳۸۳، صفحات ۴۶-۲۷
پی جونز،چارلز; تهرانی، رضا; نوربخش، عسگر ،۱۳۹۱ ،مدیریت سرمایه گذاری،; تهران،نگاه دانش
پور حیدری، امید; شهبازی، مهدی; ” بررسی ارتباط بین بازده بازار،اندازه شرکت و نسبت ارزش‌ دفتری به ارزش بازار سهام با بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مطالعات حسابداری، ۱۳۸۷، شماره ۲۴، صفحات ۵۱-۳۵
پورحیدری، امید، بررسی عوامل تعیین کننده تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، ۱۳۸۹، دوره ۱۷، شماره ۶۰، صفحات ۴۰-۲۳
جنانی، محمد حسن (۱۳۸۲). ” ملاحظاتی در تعیین ارزش شرکتها و ارزشیابی سهام عادی.” مجله بورس، شماره ٣۶ ،صص۵۲-۴۸٫
حامدیان،مهدی. “بررسی عوامل موثر بر قیمت سهام و تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران”،پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۸۰.
خاکی ، غلامرضا، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، ۱۳۸۹، چاپ ششم، تهران، بازتاب.
خلعتبری،جواد،۱۳۸۷،”آمار و روش تحقیق”،تهران،نشر پردازش
رستم زاده، ناصر (۱۳۹۰). بررسی رابطه نقدشوندگی سهام با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.” پایاننامه کارشناسی ارشد: دانشگاه شیراز.
رضایی،فرزین ;سلیمانی راد،سکینه; “تاثیراطلاعاتی سود بر قیمت و بازده دوره نگهداری سهام” فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره سیزدهم، بهار ۱۳۹۱
سوری، علی، ۱۳۹۰، اقتصاد سنجی همراه با کاربرد Eviews7، تهران، نشر فرهنگ شناسی و نشر نور علم.
سجادی،سیدحسین; تاکر، رضا;زارع زاده مهریزی، محمدصادق; “رابطه بین اجزای نقدی و تعهدی سود با قیمت سهام” مجله دانش حسابداری، سال چهارم، شماره ۱۲،بهار ۱۳۹۲،صفحات ۱۷۳ تا ۱۹۲
صالح نژاد، حسن; غیور، وحید رضا;”تاثیر نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مدیریت،۱۳۸۹، سال هفتم، شماره ۱۸، صفحات ۲۷-۱۷
صالحی، عبدالعلی (۱۳۸۰). ” تأثیر وجود همبستگی بین Q ساده توبین و سایر نسخههای Q در ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.” پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
قبادپور،عیسی،” ساختار مالی و تاثیر آن بر روی قیمت سهام، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی،۱۳۷۱
کشت کار، اسماعیل، تاثیر اعلان سود سهام پرداختی بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهرانپایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ۱۳۸۷
گلینی مقدم ، فریبا.، ۱۳۸۸ ، “رابطه اندازه شرکت، بتا و اهرم مالی با سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (به تفکیک گروه های صنعتی)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر
علاء،عین اله،۱۳۸۴،اصول مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران،تهران،نشر طهوری،ص ۱۲۷
طالب زاده مقدم ، محدثه.، ۱۳۹۰،” بررسی نقش سهام رشدی و ارزشی در بازده و سودآوری شرکتها (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان.
مرادی،علی.”رابطه بین نسبت های مالی و بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران” پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس،۱۳۸۵٫
مردگی قشمی، رضا،” بررسی رابطه بین تغییرات قیمت سهام و نسبت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شیراز،۱۳۸۱
مشکی ، مهدی و دهدار، فرخ.، (۱۳۹۰)، “کالبدشکافی بازده نقدی و سرمایه ای سهام رشدی و ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه تحقیقات مالی، دوره ۱۳، شماره ۳۱، ص ۱۲۱- ۱۴۶
مشکی ، مهدی.، ۱۳۹۰، “تعیین عوامل موثر بر عملکرد شرکت های بورسی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی (EGLS)”، مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره ۳، شماره ۱، پیاپی ۳/۶۰، ص ۹۱ – ۱۱۹
میری، حسین و ابراهیمی، کاظم و موسوی، حسن، “بررسی روابط بین نسبت های مالی و قیمت سهام در صنایع کانی های غیر فلزی، فصلنامه پژوهشی حسابداری مالی، ۱۳۸۹ شماره ۵، صص ۱۵۷-۱۴۰
هاشمی، عباس و بهزادفر، فاطمه، “ارزیابی رابطه محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و نسبت های مالی منتخب با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“، مجله پژوهش های حسابداری مالی، ۱۳۹۰، شماره ۷، ص ۷۶-۵۵٫
آیتی گازار،محمد، “سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم”EPS & DPS ، www.papyrus.ir
بورس اوراق بهاءدار/ شیوه‌های ارزیابی قیمت سهام شرکت‌ها/مفاهیم ارزش سهام/ www.aftabir.com

این مطلب را هم بخوانید :  بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت ۷

ب- منابع انگلیسی:
Anandarajan & Asokan&Iftekhar &Ihsan, &McCarthy”The Role of Earnings and book values in pricing stocks: Evidence from Turkey”,Advances in International Accounting,2006,Vol.19,pp.59-89
. Chen,Long,is“What Drives Stock Price Movement?”,The Eli Broad College of Business,Michigan State University, 2007