فایل – 
تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته  …

فایل – تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته …

متغیرهای کنترلی تحقیق حاضر موارد زیر است:
۱-۸-۳-۱- سود تقسیمی
سود تقسیمی عبارتست از آن بخش از سود هر سهم که به سهامداران پرداخت گردیده است (بهرام فر و مهرانی، ۱۳۸۳). به عبارت دیگر DPS بخشی از سود پس از کسر مالیات به ازاء هر سهم است که توسط شرکت پرداخت می گردد. سود پرداختی هر سهم از تقسیم کل سود پرداختی ( مصوب مجمع عادی سالانه ) بر تعداد سهام شرکت به دست می آید. www papyrus.ir
۱-۸-۳-۲- ارزش دفتری هر سهم
ارزش دفتری از تقسیم حقوق صاحبان سهام در ترازنامه بر تعداد سهام محاسبه می گردد.

۱-۹- استفادهکنندگان از نتایج تحقیق

تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس در انجام تحلیل ها و تصمیمات مالی خود می توانند با در نظر گرفتن نتایج این تحقیق، نسبت به تخمین و برآورد وضعیت بازده سهام شرکت ها اقدام نمایند و در نهایت پر بازده ترین سهم را با در نظر گرفتن ریسک آن شناسایی و استفاده کنند. سرمایه گذاران و دست اندرکاران بورس اوراق بهادار می توانند از یافته های تحقیق بهره مند شوند.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
فصل اول به بیان کلیات پژوهش اختصاص داشت. بدین صورت که پس از بیان مقدمه، مسأله پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، هدفهای پژوهش، جامعه و نمونه آماری، متغیرهای پژوهش، روش پژوهش و گردآوری داده‌ها، استفاده‌کنندگان از نتایج پژوهش و برخی از واژه‌های کلیدی تشریح شد.
در این فصل، مبانی نظری و پیشینه تحقیق تشریح میشود. در بخش مبانی نظری، ابتدا به معرفی متغیر وابسته به تفصیل پرداخته و سپس متغیرهای مستقل و کنترل تبیین و تشریح میشود. در ادامه، خلاصهای از پژوهش‌های داخلی و خارجی پیشین مرتبط با موضوع پژوهش بیان میشود.

۲-۲- مبانی نظری تحقیق

متغیر وابسته:
در این تحقیق متغیر وابسته قیمت سهام می باشد، قیمت نشان دهنده درک فروشنده و مشتری از ارزش محصول است (چه، ۲۰۰۸).
قیمت، عنصر قابل مشاهده محصول است که منجر به خرید یا عدم خرید محصول می شود و مستقیما بر حاشیه سود بدست آمده تاثیر می گذارد(لهمان و وینر ۱۹۹۷).
تعریف عملیاتی قیمت سهام برابر است با ارزش معاملاتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران (به ریال). منظور از ارزش معاملاتی سهام، قیمتی است که سهام در بازار معامله می شود. هر سهامی در یک روز معاملاتی معمولاً با قیمت های متفاوتی خرید و فروش می شوند. اما در این تحقیق قیمت در نظر گرفته شده در واقع قیمت بسته شده هر سهم در پایان روز معاملاتی مورد نظر می باشد. این قیمت بسته شده مبنایی برای قیمت گذاری سهام در روز معاملاتی آتی سهام می باشد. قیمت بسته شده (closing) در یک روز معاملاتی، در واقع میانگین وزنی قیمت های سهام معامله شده در همان روز با تاثیر حجم مبنا می باشد.( کشت کار، ۱۳۸۷).
۲-۲-۱ تاثیر عوامل مختلف بر قیمت سهام
شناخت درست قیمت سهام یکی از ابزارهای اصلی بررسی بازار سرمایه است که باید در تعیین آن نهایت دقت به عمل آید و تمامی عوامل موثر بر آن تا حد ممکن شناسایی و در محاسبات دخالت داده شود. به طور کلی عوامل موثر بر قیمت سهام را در چهار گروه زیر می توان دسته بندی کرد:
اطلاعات گذشته
اطلاعات (وضعیت) کنونی
انتظارات قابل پیش بینی
عوامل غیر قابل پیش بینی
دو عامل نخست مبتنی بر واقعیت ها و مربوط به گذشته و حال و دو عامل بعدی مربوط به آینده است. عامل سوم به کمک مدل های آماری قابل پیش بینی است، حال آنکه عوامل غیر قابل پیش بینی را نمی توان در تعیین قیمت سهام شناسایی کرد. عامل چهارم سبب می شود، قیمت ها تصادفی شود و از یک روند از پیش تعیین شده پیروی نکنند. این تصادفی بودن قیمت ها به دلیل اینکه عوامل موجد آن غیر قابل پیش بینی است سبب نوسان قیمت سهام خواهد شد و از مهمترین مراحل تعیین قیمت سهام است. میزان کارایی بازار به میزان دقت سه عامل نخست بستگی دارد و هر قدر این عوامل از دقت کمتری برخوردار باشد بازار کارایی کمتری خواهد داشت. کارایی بازار یک پدیده نسبی است و طیفی را تشکیل می دهد که از ناکارایی شروع و به کارایی ختم می شود.
در نمودار زیر چگونگی تاثیر عوامل چهار گانه بر شمرده بر قیمت بازار سهام نشان داده شده است:
انتظارات قابل پیش بینی
عوامل غیر قابل پیش بینی
قیمت بازار
اطلاعات گذشته
اطلاعات کنونی
گذشته
آینده
حال
۲-۲-۲ مکاتب قیمت گذاری سهام
در بورس اوراق بهادار حساسیت های زیادی نسبت به روند قیمت وجود دارد. این امر باعث گردیده تا تحولات مرتبط با چنین پدیده ای مورد تحلیل های منظم قرار گیرد. به طور کلی دو گروه تحلیل گر در بازار وجود دارد، این دو گروه عبارتند از :
تحلیل گران تکنیکی یا چارتیست ها
تحلیل گران اساسی یا بنیاد گراها
دیدگاه تحلیل گران تکنیکی یا چارتیست ها
چارتیست ها معتقدند که امکان محاسبه ارزش ذاتی سهام وجود ندارد. آنان بر این باورند که بازار دستخوش حالت های شبه روانی است و تاریخ همواره تکرار می شود. گرایش تاریخی الگوها در هر زمان باعث تکرار روند قیمت ها می شود. با بررسی روند گذشته می توان روند آینده را پیش بینی نمود. هدف اصلا تعیین تغییرات بلند مدت نیست، بلکه آنها به دنبال استفاده از فرصت های کوتاه مدت می باشند. رسم نمودار و بدست آوردن روند مشهورترین ابزار مورد استفاده آنان است.
تحلیل گران اساسی یا بنیاد گراها
این گروه معتقدند هر سهم دارای ارزش ذاتی است. برای تعیین ارزش ذاتی باید به مطالعه عمیق و بنیادی بنگاه و کل اقتصاد و به اتکای تمامی اطلاعات پرداخت. آنها عقیده دارند که قیمت سهام روند خاصی ندارد و با مطالعه گرایش تاریخی نمی توان قیمت آینده را پیش بینی نمود. بازار سهام حافظه ندارد و قیمت ها به شکل تصادفی تغییر می کند. آنها چارتیست ها را فالگیران این حرفه می دانند(افشاری،۱۳۸۲).
۲-۲-۳- معیارهای مورد استفاده در این پژوهش

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است