سایت مقالات فارسی – 
تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت  …

سایت مقالات فارسی – تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت …

۱۳۷۳

قبادپور

ساختار مالی و تاثیر آن بر روی قیمت سهام

به بررسی ارتباط بین ساختار مالی و قیمت سهام در بازار بورس تهران پرداختند

اطلاعات استخراج شده از شرکت های منتخب نشان می دهد که ساختار مالی در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران همبستگی مستقیمی با ارزش سهام و سود شرکت ها ندارد.

۱۳۷۵

غضنفری مجرد

تاثیر عوامل مالی و غیر مالی بر قیمت سهام

به بررسی ارتباط بین سود نقدی و قیمت سهام در بازار بورس تهران پرداختند.

تحقیق مبین نتایج زیر است: ۱- عدم وجود خط مشی مشخص در ارتباط با تقسیم ۲- عدم توجه حسابداران به سود نقدی ۳- عدم وجود سرمایه گذاری های بلند مدت ۴- بورس بازی توسط افراد حرفه ای ۵- اشکال اساسی در تعیین قیمت پایه سهام

۱۳۸۱

مردگی قشمی

رابطه بین متغیرهای قیمت سهام و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره زمانی از ۱۳۷۴ تا۱۳۷۹ و تعداد شرکت های بررسی شده تعداد ۵۰ شرکت بوده و برای آزمون فرضیات از روش داده های سری زمانی و داده های مقطعی استفاده شد.آزمون فرضیه ها در دوسطح کل شرکت ها و هر صنعت به تفکیک انجام شد.

نتایج پژوهش نشان داد که بین تغییرات قیمت با تغییرات نسبت های مالی رابطه ای معنادار وجود دارد. فرضیه استقلال صنایع نیز تایید گردید و نشان داده شد که نسبت های مختلف در سطح صنایع مختلف رفتارهای متفاوتی از نظر رابطه با تغییرات نسبت های مالی نشان می دهند.

۱۳۸۷

پورحیدری

بررسی میزان ارتباط سود و ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بازده سهام شرکت طی سالهای ۱۳۸۳-۱۳۷۵ مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج پژوهش بیانگر آن بود که نخست; بخش قابل توجهی از تغییرات ارزش بازار شرکت به وسیله ی سود تبیین می شود، دوم; عمده قدرت توضیح دهندگی مجموع سود وارزش دفتری مربوط به سود است و سوم; ارزش دفتری شرکت در مقایسه با سود هر سهم از قدرت توضیح دهندگی مناسبی برخوردار نیست.

۱۳۸۹

پورحیدری

بررسی عوامل تعیین کننده تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

مدل بازده مطالعه مبتنی بر مدل های چن و ژانگ است و متغیرهای مورد بررسی شامل بازده سود، درصد سرمایه گذارای مالکان، تغییرات در سودآوری، تغییرات در فرصت های رشد و تغییرات در نرخ تنزیل در سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ بوده است.

بر طبق مدل های این پژوهش بازده سهام وابسته به بازده سود، سرمایه گذاری مالکان، تغییر در سودآوری، تغییر در فرصت های رشد، و نرخ تنزیل است.

۱۳۸۹

صالح نژاد و غیور

تاثیر نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

از اطلاعات مالی ۹۷ شرکت از مجموعه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ به صورت مقطعی استفاده شده، فرضیه های تحقیق از الگوهای رگرسیون چند متغیره و مدل متغیرهای تاخیری در دو سطح کلی و تفکیکی شرکت ها در صنایع مختلف آزمون شدند.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که در سطح کل شرکت ها، نسبت های ROA,ROE بر قیمت سهام موثر است، ولی اهرم مالی تاثیر معناداری ندارد.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir