پژوهش – 
تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت  …

پژوهش – تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت …

۱۳۸۹

میری و ابراهیمی

بررسی روابط بین نسبت های مالی و قیمت سهام در صنایع کانی های غیر فلزی

روابط خطی و غیر خطی بین نسبت های مالی و قیمت سهام در صنایع کانی های غیر فبزی بازار بورس تهران برای سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ بررسی نمودند.

نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه خطی و غیر خطی بین نسبت های مالی و قینت سهام است و مدل های بدون عرض از مبدا توانایی بیشتری برای توضیح قیمت سهام دارند.

۱۳۹۰

هاشمی و بهزاد فر

ارزیابی رابطه محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و نسبت های مالی منتخب با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محققان در این تحقیق به بررسی ارزیابی رابطه اجزای اقلام تعهدی و نسبت های مالی منتخب با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر مربوط بودن سود هر سهم، نسبت های سرمایه در گردش به دارایی، بازده دارایی، سود خالص به فروش و گردش دارایی در سطح اطمینان %۹۵ در تبیین قیمت سهام شرکت های نمونه است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که اجزای اقلام تعهدی در این زمینه از لحاظ آماری معنی دار نیستند.

۱۳۹۱

رضایی

تاثیر اطلاعاتی سود بر قیمت و بازده دوره نگهداری سهام

ر این تحقیق تاثیر متغیرهای اطلاعاتی سود بر عملکرد ۶۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۸ بررسی شد. روش تحقیق مورد استفاده همبستگی می‌ باشد.

نتایج نشان می دهد محتوای اطلاعاتی سود بر قیمت سهام، بازده، بازده غیرعادی و بازده غیرعادی انباشته شده دوره نگهداری سهام تاثیر مستقیم و معنادار دارد. یعنی قیمت و بازده سهام تحت تاثیر سود قرار می گیرند.

۱۳۹۲

سجادی و دیگران

رابطه بین اجزای نقدی و تعهدی سود با قیمت سهام

در این پژوهش داده ‌ها به صورت سالانه برای دوره زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ و با استفاده از آزمون داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ‌اند.

نتایج آزمون اول نشان داد، بین اجزای نقدی سود و قیمت سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و میزان افزایش قیمت سهام در شرکت‌ هایی که از اجزای نقدی سود بالاتری نسبت به سایر شرکت ها برخوردارند، بیشتر است. نتایج فرضیه دوم نیز نشان داد، بین اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیر اختیاری با قیمت سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

۲-۳-۲- پژوهشهای خارجی
جدول ۲-۲: خلاصه تحقیقات خارجی

سال نام محققان
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.