No category

تحقیق رایگان درباره دانشگاهها، دانشگاه ها، اوقات فراغت

و تحلیل داده ها نشان داد که در تمامی انواع هویت ها، دانشگاه در شکل گیری تمامی هویت های هشت گانه نقش موثری داشته و دانشجویان در شرایط نسبتا مطلوب قرار دارد. به گونه ای که میانگین هویت ها در میان دانشجویان مورد مطالعه در هویت فردی با میانگین 3.74؛ هویت اجتماعی با میانگین 3.3 ؛ هویت ملی با میانگین 3.56؛ هویت ملی با میانگین 3.56؛ هویت مذهبی با میانگین 3.24؛ هویت سیاسی با میانگین 3.41؛ هویت فرهنگی با میانگین 3.57؛ هویت خانوادگی با میانگین 3.65؛ و هویت شغلی با میانگین 3.39 همگی در حد نسبتا مطلوب و در بعد مهلت خواه ارزیابی شدند. لذا هویت فردی دارای مطلوب ترین وضعیت در میان هشت نوع هویت میباشد. در آخر باید به این نکته اشاره شود که دانشگاه ها در برنامه درسی و غیر درسی توجه و تلاش بیشتری در شکل گرفتن هویت های دانشجویان داشته باشند.
مقدمه :
هویت شخصیت انسانی است ، هویت به معنای شکل گیری رفتار انسان در ارتباط با خود و جامعه است . خانواده – مدرسه – دانشگاه – محیط کار همگی در شکل گیری هویت انسان تأثیر دارند. هرقدر هویت انسان مشخص تر باشد نقش او در جامعه معین تر می گردد (اریکسون 1366). با ورود روز افزون جوانان به دانشگاهها در شرایط فعلی که 700/3 میلیون نفر از جوانان وارد دانشگاه شده اند نقش دانشگاهها در شکل گیری هویت جوانان اهمیت بیشتری پیدا کرده است . دانشگاه مبدا همه تحولات است . این بدان معناست که دانشگاه می تواند نقش تحول آفرینی رادر جامعه ایجاد کند . از این رو سازو کارها باید بگونه ای باشد که دانشگاه در عرصه تعمیم سازی و تصمیم گیری کشور احساس حضور و مسؤلیت پیدا کند (وصیتنامه امام خمینی (ره)بند چهارم).
آرچر1(1989)طی تحقیقاتی دربار? تأثیرات دانشگاه بر شکل گیری هویت می گوید تحصیلات دانشگاهی کاوش بیشتر برمی انگیزد ، نوجوانان را با انتخاب های شغلی و سبک های تازه زندگی مواجه می سازد . اغلب نوجوانانی که بعد از دبیرستان مشغول کار می شوند زودترازنوجوانانی که درگیر تحصیلات عالی می شوند می توانند خود را توصیف کنند . مساله هویت از موضوعات مهم و چالش برانگیزی است که نه تنها تک تک افراد در دوران حیات خود با آن مواجه می شوند بلکه از جمله موضوعاتی است که طیف وسیعی از متفکران به نحوی با آن درگیرند . صورت مساله هویت و ضمائم مربوط به آن همواره در کانون توجه علوم مختلفی همچون جامعه شناسی ، فلسفه ، روان شناسی و . . . قرار گرفته است .
موضوع هویت با ورود به دنیای مدرن و سر برآوردن هویتهای تازه و خدشه دار شدن هویت های پیشین مورد توجه اندیشمندان در حوزه های مختلف قرار گرفت ظهور پست مدرنیسم که به شدت تکثرگرا چند پاره و نسبت گراست و جریان جهانی شدن و گذشتن از مرزهای سیاسی و فرهنگی اقتصادی شتاب گرفتن تغییرات رخداد انقلاب الکترونیک و حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی و شبکه ای در عصر حاضر مزید بر علت شد . و هویت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته ( اکبرزاده نسرین ، 1376 ) .
امروزه مساله غامض و پیچیده هویت یکی از مشغله ها و دغدغه های فکری بسیاری از متفکران دینی سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی دولتمردان و هنرمندان شده است چالشهای هویتی امروزه سرنوشت سازند هویت پیش شرط هر نوع عمل به ویژه عمل اجتماع هر شرط لازم توسعه است داشتن یک هویت مشخص و مستقل برای افراد یک کشور به ویژه جوانان و نوجوان نه تنها عنصر اصلی زندگی افراد تلقی می شود بلکه به زندگی فردی و اجتماعی انسان معنی می دهد و آن را از پویایی خاصی برخوردار می نماید شرط اصلی رسیدن به توسعه پایدار در یک کشور تربیت نیروی انسانی کارآمد با هویت با گرایش های لازم فرهنگی ،فردی و اجتماعی ، سیاسی ، مذهبی ، خانوادگی ، شغلی می باشند ( نوچه، فلاح رستم 1383) .
مطالعه میزان نقش دانشگاه در شکل گیری این پدیده مهم در دانشجو یان و ارائه راهکارهایی برای تقویت و هدایت آن با توجه به انواع هویت ، موضوع تحقق حاضر است .
بیان مسأله2:
مطالعات بسیاری در خصوص بی هویتی قشر عظیمی از جوانان انجام شده است . در مطالعه روی جوانان کشور آمریکا نشان داد در بسیاری از دانشگاه های آمریکا جوانان دچار بی هویتی، بی حجابی، بزهکاری، و اعتیاد شده اند و نیمی از جامعه مورد مطالعه دچار فقر هویت هستند. بحران هویت جوانان اکثر جوامع توسعه یافته را فراگرفته است.( اریکسون، 1966).
رشد صنعتی، آزادیهای بیش از حد، واندیشه های مدرن نتوانسته است در شکل گیری هویت مناسب جوانان کمک نماید. بی اعتقادی جوانان به اصول اخلاقی و چهارچوبهای رفتاری در میان خانواده ها، احترام متقابل پدر و مادر و همچنین احترام به معلم و استاد، رعایت نظم و انظباط اداری بیش از بیش، اندیشمندان علوم اجتماعی را نگران کرده است (ضیاء ، 1384).
بی هویتی یا تزلزل هویت فرهنگی کنونی ما، که منجر به از خود بیگانگی و بی تفاوتی به سرنوشت خود بویژه در میان نسل جوان تحصیل کرده که آینده سازان کشور وجهان می باشند، باعث دل نگرانی های بسیاری از مسئولین شده است. یکی دیگر از دل نگرانیها گسست نسل هاست . دورشدن تدریجی دو یا سه نسل از یکدیگر از حیث جغرافیایی، عاطفی ، فکری و ارزشی ، وضعیت جدیدی را ایجاد می کند که اصطلاحاً گست نسل ها نامیده می شود. در این وضعیت غالباً نوجوانان می کوشند تا آخرین پیوندهای وابستگی خود را از والدین یا نسل بالغ جدا کنند و اغلب در این راه به گردن کشی و طغیانگری می پردازند.(شرفی،1380)
تاخت و تاز استعمارگران خصوصاً غربی و آمریکایی زبان و قلم غرب زده و شرق زده آگاهانه یاناآگاهانه در کتابهای درسی و حتی بعضی اساتید باعث شده تا از بسیاری از دانش بومی ، سنت ها و فرهنگهای ایرانی، واسلامی غافل شده(ملک شاهی،1387)اساسی ترین تکلیف در زندگی، از نوزادی وکودکی تانوجوانی وبزرگسالی، آگاهی وپذیرش خودمی باشد. به این معناکه فرد در تلاش است تا احساسی از هویت خود کسب نموده وکیستی خودرا در یابد. هیون3 (1994) به عنوان فردی که در توسعه دانش بشری از مفهوم هویت نقش بسزایی داشته است ، هویت را بصورت یک احساس نسبتاً پایدار از بیگانگی خود تعریف می کند ، یعنی علی رغم تغییر رفتارها، افکار و احساسات ، برداشت یک فرد ازخود همواره مشابه است .
برخی از محققین، مدرسه را به عنوا ن نهاد اصلی شکل گیری هویت معرفی کرده اند .نقش مدرسه را در ساختن هویت های اجتماعی وفرهنگی بسیار موثر می داند چون نوجوانان بخش اعظم وقت خود رادر محیط مدرسه می گذرانند عوامل مختلفی از جمله معلم، مدیر، دوستان، برنامه درسی ، مربی می تواند به طور جدی در شکل گیری انواع هویت جوانان تأثیر گذارد ( اریکسون ،1966به نقل ازجعفری نورآبادی )
برخی دیگر از محققین مانندنیلی احمد آبادی ، جبل آملی (1382)، بر رسانه تاکید دارند. از دید آنها، جوانان وقت زیادی را روزانه با تلویزیون ،رادیوو انواع رسانه های دیداری و شنیداری می گذارانند . اوقات فراغت جوانان با اینگونه وسایل پر می شود در نتیجه در شکل گیری هویت جوانان تأثیر دارند.
هیون (1994) در تحقیقی که روی تعدادی از جوانان دانشگاهها انجام داده است، محیط دانشگاه، برنامه های درسی دانشگاهها و اساتید را به عنوان عوامل مهم در شکل دهی مهارت های اجتماعی و باورهای دینی و تعالیم فلسفی معرفی کرده است.
از دیدگاه روان شناسان و محققان علوم اجتماعی ، سنین 18 تا 22 مهمترین و حساس ترین سنین شکل گیری هویت انسان است . از نظر فرانک و همکاران4 (1988)
به نقل ازفاتحی (1378)سنین 24-28 سال ثبت هویت است .دانشجویانی که در سنین بالاتر وارد دانشگاه می شوند آسانتر موفق به کسب هویت می گردند (آچر9819).
پیشرفت عمده در شکل گیری هویت ، معمولاً در طول سالهای تحصیل در دانشگاه رخ می دهد و این به دلیل تنوع محرکات فکری و اجتماعی است که فرد در طول این سالها با آن مواجه است (هیون، 1994).
هویت وحدتی است که بین سه سیستم زیستی، اجتماعی و روانی به وجود می آید و بدان وسیله نوجوان می داند که کیست، چه می خواهد به چه جامعه و فرهنگی تعلق دارد و اهداف آینده اش را به خوبی می شناسد. در صورتی که چنین وحدتی حاصل نشود، نوجوان دچار پریشانی می گردد و به اختلالات رفتاری و روانی گوناگون گرفتار می آید (اریکسون،1968).
در نظریات مختلف اکثر دیدگاه ها پذیرفته اند که “هویت ” با “خود” در ارتباط است. این تحقیق به دنبال بررسی نقش دانشگاه در تشکیل هر یک از انواع هویت در میان دانشجویان میباشد.
اهمیت وضرورت موضوع : باتوجه به اهمیت مو ضوع هویت ،نقش و تاثیردانشگاه در هویت دهی وهویت یابی دانشجویان این پژوهش درصدد بررسی نقش دانشگاه درشکل گیری هویت دانشجویان سال آخردانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسارمی باشد. نیروی انسانی برای اقتصاد کشور و رشد تعالی جامعه از مهمترین عناصر است.) ساخاروپرس وینسرن5، 1985به نقل ازتسلیمی1378)
ارزش یک انسان مولد بیشتر از ارزش دستگاههای تولیدی فیزیکی است . زیرا انسان مولد و با هویت می تواند ده ها دستگاه تولیدی را هدایت نماید (آدم اسمیت،6 1977به نقل ازغرایی1382).
دانشگاهها رسالت تربیت وآماده سازی انسان های مولد متخصص و متعهد را به عهده گرفته اند . محیط دانشگاهی باعث می شود تعامل و کنش متقابل بین فردو محیط اجتماعی بسیار تاکید شود(اریکسون 1968)دانشگاه برای گروهی از نوجوانان ،به عنوان یک بافت آموزشی کنش هایی را ایجاد نموده و پلی است میان نوجوانی و ورود به دنیای بزرگسالی (برزنسکی وآدافر،7 1990)
دردور? انتقال به زندگی بزرگسالی و مواجه شدن با فرایند هویت یابی ، فرد با چالش های مواجه شده که باعث می شود نوجوانان آشفتگی های قابل توجهی را تجربه نماید که گاهی با در هم شکستن فرایند بهنجار تحول ، اختلالات هویتی را ایجاد می نمایند. نوجوانان این آشفتگی ها را در واکنش تنوعی از جریانات هویتی نظیر اهداف بلند مدت ، انتخاب شغل ، روابط دوستانه جهت گیری جنسی – همانند سازی های رفتاری و مذهبی ، نظام های ارزشی و اخلاقی و تعهدات گروهی دانسته اند که در محیطهای دانشگاهی با تمامی آنها مواجه و درگیر هستند (برمن8 – مونت گوری9-کرنیتر،2004به نقل ازفلاح ،1388).
مطالعه در خصوص نقاط ضعف و قوت دانشگاهها می تواند برنامه ریزان و سیاستگذاران را برای ایجاد تحول در برنامه های آموزشی و فرهنگی راهنمایی کند تا آنها نسبت به تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد حساس تر باشند.
هدف کلی تحقیق
بررسی نقش دانشگاه در شکل گیری انواع هویت (فردی، اجتماعی ، ملی ،مذهبی، سیاسی، فرهنگی، شغلی، خانوادگی ) در میان دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه آزاد واحد گرمسار
اهداف جزیی
1- بررسی نقش دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار در شکل گیری هویت فردی در میان دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی
2- بررسی نقش دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار در شکل گیری هویت اجتماعی در میان دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی
3- بررسی نقش دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار در شکل گیری هویت ملی در میان دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی
4- بررسی نقش دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار در شکل گیری هویت سیاسی در میان دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی
5- بررسی نقش دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار در شکل گیری هویت اعتقادی مذهبی در میان دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی
6- بررسی نقش دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار در شکل گیری هویت شغلی در میان دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی
7- بررسی نقش دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار در شکل گیری هویت فرهنگی در میان دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی
8- بررسی نقش دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار در شکل گیری هویت خانوادگی در میان دانشجویان سال آخر دوره

Share article:

Permalink:

Add your widget here