No category

تحقیق رایگان درباره پردازش اطلاعات، صاحب نظران

کارشناسی
9- مقایسه انواع هویت در میان دانشجویان دانشکده ها
10- مقایسه انواع هویت در میان دانشجویان پسر ودختر
سؤال اصلی تحقیق :
نقش دانشگاه درشکل گیری انواع هویت در میان دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه آزادگرمساردر ابعادچهارگانه چگونه است؟
سؤال های ویژه:
1-نقش دانشگاه در شکل گیری هویت فردی درمیان دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار چگونه است؟
2- نقش دانشگاه در شکل گیری هویت اجتماعی در میان دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار چگونه است؟
3- نقش دانشگاه در شکل گیری هویت ملی در میان دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار چگونه است؟
4- نقش دانشگاه در شکل گیری هویت اعتقادی مدهبی در میان دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار چگو نه است؟
5- نقش دانشگاه در شکل گیری هویت سیاسی در میان دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار چگو نه است؟
6- نقش دانشگاه در شکل گیری هویت شغلی در میان دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار چگو نه است؟
7- نقش دانشگاه در شکل گیری هویت فرهنگی در میان دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار چگو نه است؟
8- نقش دانشگاه در شکل گیری هویت خانوادگی در میان دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار چگو نه است؟
9-آیا انواع هویت بین دانشجویان دانشکده ها ی جامعه آماری مورد مطالعه تفاوتی معنی دار وجود دارد؟
10-آیا انواع هویت دانشجویان پسرودختر جامعه آماری مورد مطالعه تفاوتی معنی داروجود دارد؟
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها:
هویت فردی: عقاید، باورها، ارزش ها و فعالیت های فردی که او را از دیگران متمایز می سازد.(اسنو، 2001) .
هویت اجتماعی: هنجار ها، رفتارها و نگرش های فردی دیگران در قالب نگرش های سازمان یافته اجتماعی یا گروهی شکل می گیرد. (جرج هربرت مید10، به نقل از گل محمدی،1381))
هویت ملی: بنیادهای فرهنگی، تاریخی، اعتقادی که در سرشت تک تک افراد جامعه و اعماق یک ملت دارد(فلاح، 1388)
هویت مذهبی واعتقادی: احساس تعهد و مسئولیت در قبال ارزش ها، باورها و عقاید داشتن (شرفی،1380)
هویت سیاسی: ازشاخصه های مهم حیات دانشجویی است .درواقع هویت سیاسی دانشجو ناشی
ازهویت رویش وجنبش ،نقدوتحلیل .فرانگری وهویت معنوی اوست (سلمانپور ، 1384 ).
هویت شغلی:داشتن شغلی که ارزش اجتماعی دارد و بتوان از عهده آن برآمد(اریکسون،1968)
هویت فرهنگی: شناخت عادات ، رسوم و شئن جامعه که دستاورد تفکر انسانی است(شرفی،1380)
هویت خانوادگی: تعیین نسبت میان فرزند و خانواده و پیوندهای میان جوان و والدین(شرفی،1380)
تعاریف عملیاتی
هویت فردی: عبارت است از میزان عقاید و باورهای دانشجویان که طبق گویه های شمار? 8-1 پرسشنامه بخش سنجش هویت (شکرکن ،امیدیان،1382) اندازه گیری می شود.
هویت اجتماعی: عبارت است از چگونگی هنجارها و نگرش های دانشجویان که طبق گویه های شماره 16-9 پرسشنامه اندازه گیری می شود.
هویت ملی : عبارت است از چگونگی بنیاد های قومی، فرهنگی، تاریخی دانشجویان که طبق گویه های 24-17 پرسشنامه اندازه گیری می شود.
هویت اعتقادی و مذهبی: عبارت است از میزان تعهد و مسئولیت دانشجویان در قبال ارزشها و باورهای خود که طبق گویه های 32-25 پرسشنامه اندازه گیری می شود.
هویت سیاسی: میزان مشارکت دانشجویان در گروه های سیاسی و احزاب مختلف با توجه به عقاید و شناختشان که طبق گویه های 40-33 پرسشنامه اندازه گیری می شود.
هویت شغلی: میزان رضایت دانشجویان از رشته خود برای شغلی که ارزش اجتماعی داشته و از عهده آن برآیند که طبق گویه های 48-41 پرسشنامه اندازه گیری می شود.
هویت فرهنگی: میزان پایبندی به عادات و رسوم و سنن دانشجویان نسبت به ارزشها و هنجارهای جامعه که طبق گویه های 56-49 پرسشنامه اندازه گیری می شود.
هویت خانوادگی: میزان پیوند و نسبت خانوادگی دانشجویان با خانواده که که طبق گویه های
64-57 پرسشنامه اندازه گیری می شود.
فصل دوم
ادبیات وپیشینه تحقیق
مقدمه:
یکی از مسایل مهم تحول انسان ، روند شکل گیری هویت است این فرآیند از بدو تولد آغاز می گردد و در دوران نوجوانی به اوج خود می رسد). روترام11 ـ بورس12 و همکاران 2001 به نقل ازراهنما) ،یکی از تکالیف عمده ای نوجوانان در جامعه تشکیل هویت است گلاسرمعتقدند که هویت از نیاز به احساس جدا و متمایز بودن از دیگران است به نظر او این نیاز تنها نیاز روانی و اساسی انسان که همه ی مردم در همه ی فرهنگ ها از بدو تولد تا مرگ دارا می باشند . )ویلیام گلاسر،1982 به نقل ازدانشور1379)
واند رزندان13(1996)، به نقل از نظرپور(1387) عامل افزایش اهمیت موضوع هویت در دوران نوجوانی را تغییرات سریع جسمی ، دگرگونی در نحوه و کیفیت تفکر و تمایل به تصمیم گیری در خصوص مسایلی همچون ادامه تحصیل و یا انتخاب شغل و همسر می داند .
اهمیت شناسایی هویت
ارزش و جایگاه بحث “هویت” بی نیاز از ارائه دلیل است و لیکن به ذکر مواردی اکتفا میشود. بر اساس قاعده عقلی در تعریف “الاشیاء باضدادها” یعنی “هرچیزی با ضدش شناخته میشود”. کافی است توجهی به آثار، پیامدها و نتیجه ناگوار “فقدان هویت” داشته باشیم و از عمق رنج و دردی که جوانان بی هویت احساس می کنند، آگاه شویم ،همچنین بخش قابل توجهی از افسردگیها، احساس پوچی و درون تهی شدنها و روزمرگیها نتیجه بی هویتی است (عمادی، نظرپور، 1387).
ضرورت شناسایی و بحث از هویت در این است که داشتن تعریفی از خود، اولین قدم نه تنها در ایفای نقش بلکه از مقدمات انسان بودن است. از ابتدای ظهور انسان بر کره خاکی، انسان مرتب از کیستی و چیستی خود پرسیده است. اگر تکلیف مقوله هویت در میان یک گروه یا یک ملت معلوم باشد و در خصوص حد و حدود آن اجماع نظری کلی حاصل شود، اولاً تک تک افراد احساس اعتماد به نفس میکنند و ثانیاً جامعه و گروهها به طور کلی، جهت و هدف خود را مشخص میبینند. ضرورت بحث از هویت به شرایط فعلی جهانی بر میگردد که در آن زندگی میکنیم. جهان در عصر یک تمدن/چند فرهنگ است و جهانی است که اصلاً میدان بروز هویتهای متفاوت را ممکن میکند (اجلال، 1384)
هویت
هویت در فرهنگ یعنی:
1 ـ ذات باری تعالی
2 ـ هستی ، وجود
3 ـ آنچه موجب تعاریف شناسایی شخصیت باشد
4 ـ حقیقت جزییه یعنی هر گاه ماهیت با تشخیص ، لحاظ و نظریه های هویت14 و اعتبار شود هویت گویند (فرهنگ معین ص 5228).
هویت یک مفهوم خویشتن است و این اولین قدم در راه فهم نظربی نظیر بروزنسکی15 است که معتقدند هویت ساختاری ذهنی مرکب از اصول ، فرضیات و سازه هایی مرتبط با خود حال تعامل با محیط می باشد . هویت مجموعه ای از معانی است که فرد برای تعریف خود به کار می گیرد ( رهنما و عبدالملکی، 1387 )
هویت یک سازه و ساختار روانی ـ اجتماعی است که باعث انتراق و جدایی فرد از سایرین می باشد به اعتقاد گلاسر هویت با شخصیت مترادف است گلاسر معتقد بود که برای هر فردی یک هویت منظور است و آن تصور فرد از خویشتن است.( قائمی ،1388)
هویت نتیجه سنتز و ترکیب تجربیات فردی از خود ، ادراک دیگران از فرد و چگونگی تجلی و ظهور را برای دیگران است . (اریکسون16 1959 ) در تعریف ماریس17 ( 67 ـ 1966 ) هویت اساس رفتارهای قابل مشاهده اجتماعی تعریف شده است وی معتقد است هویت یک ساختار خود است یک سازمان پویا و خود ساخته درونی از آرزوها ، مهارتها ، عقاید و تاریخچه فردی است . به عقیده مارسیا زمانی که هویت تشکیل می شود الگوی فرد قوی تر و مستحکم تر از قبل شده است
راپادیورت18 ، مارسیا و دیگران، (1984 )به نقل از دانشور،(1379)جستجوی هویت را یک کار دائم می دانند و از زمانی که نوجوان متوجه قیافه خود در آینه می شود از خود می پرسد “من چه کسی هستم ؟ “آغاز می شود هر چند او هنوز پاسخی برای این سوال ندارد ولی می داند که چه نباید باشد . اما در عین حال او از هیچکس نبودن هراس دارد، سرکشی و نافرمانی او نشانه مبارزه با والدین نیست بلکه تلاش و کشمکش او برای یافتن هویت خویش است .
در میان تعاریف متنوعی که در باب هویت ذکر شد اظهار نظر ” جان گاردنیر19 ” از صراحت و جامعیت بیشتری برخوردار است او می نویسد ؟ یک فرد جوان باید بیاموزد که بیش از هر چیز خودش باشد . در جایی که بیشترین ارزش را برای دیگران دارد دیگرانی که مطمئنا برای او نیز عزیزتر از هر چیز دیگر هستند مراد از اصطلاح هویت چنین رابطه متقابلی است که متضمن یکی بودن با خویشتن و در عین حال به نوعی سهیم شدن با زندگی درونی دیگران است ( عمادی ،1387 ) .
واژه یا مفهوم تشخیص می تواند راهبر خوبی برای تعریف اصطلاحی هویت باشد بدین معنی که هویت اصطلاحا مجموعه ای از شاخص ها و علائم در حوزه مولفه های مادی ، زیستی ، فرهنگی و روانی است که موجب شناسایی فرد ، گروه یا اهلیتی دیگر و فرهنگی از فرهنگ دیگر می شود هویت یعنی وجه اختصاص هر فرد یا گروه وجه اختصاصی که در من است و در هیچ انسان دیگری نیست به آن می توانم بگویم : هویت من ،به کسی می توان گفت بی هویت که هیچ چیز مختص به خود نداشته باشد اگر انسان هیچ خصوصیتی نداشته باشد در آن صورت می توان به وی لقب بی هویت داد . هویت ما فرق میان ما با دیگران است( ابوالحسنی ،1386 ).
سی فرت 1991 هویت را در مقابل با فقدان نقش ، تبیین می کند و کروگر20 1996 از صاحب نظران موضوع هویت معتقد است که هویت یعنی توازن میان خود و دیگران برقرار کردن و در جای دیگر آن را همچون یک مرحله در چرخه زندگی قلمداد می کند( شریفی 1385)
سبک های هویت
مایکل برزنسکی21 1989 توجه اصلی خود را بر فرآیندها یا سبکهای شناختی ـ اجتماعی قرار داد که توسط نوجوانان با وضعیت های هویتی متفاوت به کار گرفته می شود سبکهای هویتی به روشهایی اشاره می کند که بر آن اساس افراد برای ساخت هویت خود اجتناب می ورزند .
برزنسکی سه سبک شناختی اجتماعی را از هم متمایز می نماید که افراد برای حل مسائل فردی ، تصمیم گیری و پردازش اطلاعات مرتبط با خود به کار می گیرد(برزنسکی 2000) .
1 ـ سبک اطلاعاتی
افراد با این سبک از پردازش به صورت فعال اطلاعات مرتبط با خود را جست و جو ارزیابی و مورد استفاده قرار می دهند ( برزنسکی 2004 ، 2000 ، 1999 ) آنها در مورد ساختار خود تردید داشته و به طور فعال اطلاعات مرتبط با خود را جست و جو کرده و ساختهای خود را آزمون می نمایند و در هنگام مواجه شدن یا بازخوردهای ناهماهنگ به تغییر جنبه هایی از هویت خود علاقه مند می باشند ( برزنسکی22 و کاک23 2000 ) سبک هویت اطلاعاتی بیشتر توسط افرادی مورد استفاده قرار می گیرد .
1 ـ طبق الگوی مارسیا دارای وضعیت دیررس با موفق می باشند تحقیقات نشان داده اند که جهت گیری اطلاعاتی در پردازش هویت با تعریف خود به شکل فردی ، استقلال ( برزنسکی 1999 ) .
باز بودن برای تجربه ، وجدان و پذیرندگی ( برزنسکی و کاک 2000 ) خود اکتشافی عمیق ، خود تاملی تلاش برای مقابله مشکل مدار ، نیاز بالا برای شناخت و پیچیدگی شناختی در ارتباط می باشد .
2ـ سبک هنجاری
افراد با این سبک از پردازش با سوالات هویتی و موقعیت های تصمیم گیری از طریق همنوایی یا رهنمودها و تجربیات افراد مهم در زندگی مواجه می شوند ( برزنسکی و کاک 2000 ) این افراد در مقابل ناهماهنگی دارای تحمل کمی بوده و به ساخت و شناخت های بسته متکی هستند . بر اساس الگوی مارسیا 1966 افراد دارای وضعیت هویت زود هنگام بیشتر از این سبک برای

Share article:

Permalink:

Add your widget here