تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت  …

تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت …

طراحی رابط کاربر……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵
انواع رابط کاربر…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷
رابط کاربر گرافیکی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸
ضرورت رابط کاربر گرافیکی……………………………………………………………………………………………………………….۱۸
رایج ترین ابزارها در طراحی رابط کاربر گرافیکی…………………………………………………………………………………….۱۹
چه برنامه هایی را بهتر است با رابط کاربر گرافیکی ساخت و چه برنامه هایی را با رابط کاربر غیرگرافیکی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰
اهمیت رابط کاربر……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰
کارکردهای رابط کاربر………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲
ویژگی های رابط کاربر………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲
تعامل رابط کاربر با زبان نرم افزار………………………………………………………………………………………………………….۲۵
صفحه اول را چگونه طراحی کنیم؟……………………………………………………………………………………………………….۲۵
شاخص های رابط کاربر……………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
اشتباهات رایج در طراحی رابط کاربر…………………………………………………………………………………………………….۳۶
عناصر مطرح در طراحی رابط کاربر……………………………………………………………………………………………………….۳۷
فرایند طراحی رابط کاربر……………………………………………………………………………………………………………………..۳۹
اصول کلی طراحی رابط کاربر……………………………………………………………………………………………………………….۴۰
مدل های طراحی رابط کاربر…………………………………………………………………………………………………………………۴۱
طراحی رابط کاربر الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………………۴۲
ارزیابی رابط کاربر……………………………………………………………………………………………………………………………….۴۶
-پیشینه پژوهش در ایران……………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
-پیشینه پژوهش در خارج از ایران……………………………………………………………………………………………………….۵۱
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۵
روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………۵۵
جامعه مورد پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
ابزار اندازه گیری.. ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷
روش جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………۵۸
روایی و پایایی آزمون یادگیری……………………………………………………………………………………………………………..۵۹
روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………۵۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
سوال اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳
سوال فرعی اول…………………………………………………………………………………………………………………………………۶۴
سوال فرعی دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………۶۶
سوال فرعی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………۶۷
فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰
یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
مقایسه نتایج با سایر پژوهش های مشابه………………………………………………………………………………………………….۷۲