تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت ۱۲

تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت ۱۲

۲- مشاهده کاربران در حین کار با سیستم .
۳- عکس فوری از عملکرد خاص سیستم .
۴- اضافه کردن کلی به سیستم که اطلاعاتی راجع به متداولترین خطاها و پر استفاده ترین امکانات جمع آوری می کند.
استفاده از پرسشنامه ارزان است . پرسش ها باید دقیق باشند ، نه کلی از طرح این نوع پرسش خود داری کنید’ راجع به قابلیت به کارگیری واسط توضیح دهید‘، زیرا پاسخ می تواند وسیع باشد و نتیجه خاصی را ارائه نکند . پرسش های خاصی مثل’ لطفا” قابلیت درک پیام های خطا را با مقیاس ۱تا۵ مشخص کنید‘ را مطرح نمایید . ۱ به معنای بالا بودن قابلیت درک و ۵ به معنای پایین بودن درک است.
باید از کاربران در مورد تجربه و زمینه کاری آنها سوال شود . بدین ترتیب، طراحان می توانند تشخیص دهند که کاربرانی با زمینه کاری و تجربه خاص ، با واسط مشکل دارند.
در ارزیابی بر اساس مشاهده ، هنگامی که کاربر در حال استفاده از سیستم است ، تحت نظر قرار میگیرد ، چگونگی استفاده از امکانات مشاهده می شود و غیره. می توان از ویدیویی با قیمت ارزان برای مشاهده استفاده کرد . تحلیل کامل ویدیو گران است و به تجهیزات ویژه ای نیاز دارد . اما ،ثبت حرکات کاربر از طریق ویدیو می تواند به یافتن مشکلات کمک کند .
طراحان با تحلیل ویدیو تشخیص می دهند که آیا کاربران باید دست خود را زیاد حرکت دهند و یا چشم باید حرکات زیادی داشته باشد یا خیر. در صورتی که دست و چشم خیلی حرکت داشته باشند احتمال خطا زیاد تر است . استفاده از کد برای جمع آوری اطلاعات آماری ، می تواند واسط را بهبود بخشد . متداول ترین عملیات می توانند پیدا شوند و واسط می تواند دوباره سازمان دهی شود تا این عملیات زود تر دستیابی شوند . به عنوان مثال ، اگر از منو های pop-upیا pull-down استفاده شود ، متداولترین عملیات باید در بالای منو قرار گیرند . استفاده از کد می تواند فرمان های مولد خطا را نیز تشخیص دهد.
سرانجام ، اگر هر برنامه دارای فرمانی به نام ’gripe‘ باشد که کاربران از طریق آن بتوانند پیام ها را به نگهدارنده ابزار بفرستند ، کاربر به آسانی می تواند پاسخ دهد . بدین ترتیب ، کاربران احساس می کنند که دیدگاه های آن ها در نظر گرفته شده است . طراحان واسط و سایر طراحان می توانند بازخورد سریعی از مسائل داشته باشند .
هیچ کدام از این روشهای ارزیابی کاربر کامل نیستند و تمام مشکلات واسط را پیدا نمی کنند . اما ، این تکنیک ها را می توان قبل از تحویل سیستم، با استفاده از داوطلبانی انجام داد . بدین ترتیب ، بسیاری از مسائل روشن می شوند .و امادر خصوص تخصص و تجربیات ارزیابها باید اشاره کرد که به عقیده نیلسن ، چنانچه رابط کاربر عمومی بوده و یا ارزیابی کنندگان،متخصصان موضوعی نوع خاصی از رابط کاربر باشند، می توان ارزیابی را بدون آموززش نحوه استفاده از رابط کاربر اجرا کرد، اما در مواردی که رابط کاربر مربوط به یک زمینه خاص است و ارزیابی کنندگان آشنایی چندانی با نوع رابط کاربر ندارند، حتما باید از قبل آموزشهای لازم در این زمینه به آنها داده شود.(nielsen,2005).در شرایط ایده‌آل مطلوبتر آن است که ارزیابی توسط ارزیابی‌کنندگانی انجام شود که هم در رابطه با بررسی‌ کارآمدی و هم موضوع رابط کاربر مورد ارزیابی تخصص‌ دارند (kantner,1997)
پیشینه پژوهش در ایران
عباس پور(۱۳۸۵ ) به ارزیابی رابط کاربر پایگاه اطلاعات پایان نامه های مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران باهدف شناخت معیارهای رعایت شده و رعایت نشده با رویکرد مکاشفه ای پرداخته است. وی پرسشنامه ای در اختیار ۵ نفر از متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی گذاشته بود، تا به ترتیب رعایت یا عدم رعایت معیارها و درجه شدت مشکلات یافت شده را تعیین کنند. نتایج نشان دادکه در طراحی رابط کاربر پایگاه اطلاعات پایان نامه های مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران مشکلات عدیده ای وجود دارد و اکثر آنها(حدود سه چهارم) نیز در ردیف مشکلات اساسی و فاجعه آمیز قرار دارند.
نوکاریزی(۱۳۸۵) در پایان نامه دکترای خود به بررسی میزان قابلیت درک واژگان محیط رابط نرم افزار های رایانه ای سیمرغ و پارس آذرخش در کتابخانه های دانشگاهی ایران پرداخته است، در همین راستا به بررسی قابلیت درک واژگان نرم افزارهای مختلف، میزان پیش بینی کاربرد واژگان آنها،تاثیر نظام دستوری به کار رفته در آنها، در طول عبارتها، و نیز تاثیر عواملی چون مقطع تحصیلی دانشجویان،تجربه کار و حوزه تحصیلی دانشجویان بر قابلیت درک واژگان به کار رفته در محیط رابط نرم افزارهای یاد شده و سرانجام شناخت نوع الگوی مفهومی مطلوب مورد استفاده کاربران برای واژگان محیط رابط در نرم افزار کتابخانه ای پرداخته است. این پژوهش در دو مرحله به انجام رسیده است،در مرحله نخست، اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه مورد بررسی و جمع آوری شد. در مرحله دوم اطلاعات لازم از طریق مصاحبه گردآوری شد .جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد حوزه های تحصیلی مختلف و کاربر فهرست رایانه ای هریک از کتابخانه های دانشکده ای،مرکزی و مرکز اسناد شیراز و مشهد بوده است نتایج نشان داد میزان قابلیت درک واژگان به کار رفته در محیط رابط نرم افزار سیمرغ در “شیوه عینی” تفاوت معناداری به همین میزان در نرم افزار پارس آذرخش نداشت، اما بین درک قابلیت واژگان به کار رفته در محیط نرم افزار سیمرغ”شیوه ذهنی” با همین میزان در نرم افزار پارس آذرخش تفاوت معناداری وجود داشت. نتایج حاکی از آن بود که که واژگان دو نرم افزار مورد بررسی برای کاربران به راحتی قابل درک نیست.
مهرداد و عصاری شهر(۱۳۸۶) در پژوهشی تحت عنوان “بررسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه شیراز از محیط نرم افزار پارس آذرخش(افق) و تحلیل برخی عناصر مطرح در آن” به این نتیجه رسیدند که بیشترین میزان رضایت مربوط به صفحه های نمایش اطلاعات نرم افزار و کمترین میزان رضایت مربوط به واژگان و پیام های نرم افزار است. به طور کل نتایج نشان داد که دانشجویان شرکت کننده در این پژوهش در حد متوسطی از تعامل با نرم افزار پارس آذرخش رضایت دارند.
زره ساز و همکاران(۱۳۸۷) در تحقیق خود میزان رضایت دانشجویان دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد از تعامل با نرم افزار سیمرغ را بر اساس عناصر و ویژگیهای مطرح در رابط کاربر این نرم افزار تعیین و این عناصر را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که وضعیت مواردی چون صفحه ی نمایش اطلاعات نرم افزار، واژگان و پیا مهای نرم افزار، یادگیری چگونگی کار با نرم افزار، راهنمای نرم افزار و قابلیت ها و امکانات نرم افزار سیمرغ از دیدگاه کاربران شرکت کننده دراین پژوهش در حد متوسط بود.
مجیدی، زندیان و حسن زاده(۱۳۸۸) در بررسی انتظارات کاربران از صفحه رابط کاربر کتابخانه دیجیتال دانشگاهی که به روش پیمایشی انجام شد، دریافتند که همه دانشجویان بر اولویت قابل فهم بودن اصطلاحات مورد استفاده در صفحه رابط کاربر، ویژگی های صفحه نمایش و روشن بودن عملکر دهای هدایت و راهبری اتفاق نظر دارند. همچنین بین مهارت های فن آوری اطلاعات و انتظارات آن ها رابطه معناداری یافت نشد.
اسکندری(۱۳۸۸) در پژوهش خود به ارزیابی رابط کاربر قابلیت جستجوی نرم افزارهای علوم اسلامی شهر قم در سه حوزه حدیث، فقه و احکام بر اساس معیارهای ارزیابی استخراج شده از منابع معتبر انگلیسی و فارسی می پردازد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که وضعیت نرم افزارهای علوم اسلامی شهر قم از نظر رعایت شاخص های رابط کاربری در مقیاس لیکرت پایین تر از سطح متوسط قراردارد. این در حالی است که وضعیت قابلیت های جستجوی این نرم افزارها در مقیاس لیکرت ضعیف ارزیابی شده است.
مهاجری و محمد صالحی(۱۳۸۸) در پژوهشی تحت عنوان “ارزیابی ویژگی ها و عناصر تشکیل دهنده رسا؛ نرم افزار جامع کتابخانه، مرکز اسناد و آرشیو بر اساس عامل رابط کاربر”رابط کاربر نرم افزار رسا را با هدف شناخت معیارهای رعایت شده و رعایت نشده با رویکرد مکاشفه ای مورد ارزیابی قرار دادند نتایج حاصله نشان دادند که درطراحی رابط کاربر نرم افزار رسا معیارهای لازم رعایت شده اند.
حسن پور و رضایی شریف آبادی(۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان ” ویژگی های رابط کاربر کتابخانه مجازی بین المللی کودکان از دیدگاه کاربران و پیشنهاد یک الگو” که به روش پژوهش کیفی انجام شد درک کودکان ایرانی از معنای نشان های مفهومی و علائم ناوبری موجود در رابط کاربر کتابخانه مجازی بی نالمللی کودکان را مورد بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش که بر روی جامعه بیست نفری از کودکان ۷ تا ۱۱ ساله صورت گرفت نشان داد که همه نشانه های مفهومی و نشانه های ناوبری موجود در رابط کاربر انگلیسی کتابخانه برای استفاده کودکان ایرانی نامناسب است. نتایج نشان داد که رابط کاربر فارسی باعث تسهیل درک کودکان از معنی نشان های مفهومی می شود.
حسن زاده و سهراب زاده (۱۳۹۱)، در پژوهشی با عنوان”ارزیابی رابط کاربر کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران از نظر مطابقت با معیارهای عمومی و تخصصی” به بررسی رابط کاربر این کتابخانه از لحاظ مطابقت با معیارهای عمومی و تخصصی پرداخته اند. در این پژوهش از روش کتابخانه ای و روش ارزیابانه استفاده شده است. متونی که به ارزیابی رابط کاربر کتابخانه دیجیتال کودکان دنیا پرداخته بود بررسی شدند و معیارهای تخصصی ارزیابی کتابخانه های دیجیتال کودکان استخراج شد. در نهایت، رابط کاربر کتابخانه مذکور با استفاده از معیارهای به دست آمده مورد ارزیابی قرار گرفت.این پژوهش نشان می دهد که رابط کاربر کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران از لحاظ معیارهای عمومی و معیارهای تخصصی مناسب عمل کرده است.
آذری (۱۳۹۱) در پایان نامه خود تحت عنوان “ارزیابی و مقایسه کتابخانه های دیجیتالی اسلامی از دیدگاه رابط کاربر و قابلیت های جستجو” از سیاهه وارسی شامل ده معیار جستجو، راهنمایی، نمایش اطلاعات، طراحی صفحه، راهبری، کنترل کاربر، زبان کاربر، تصحیح خطا و سادگی استفاده است. پژوهش نشان داد ۵ کتابخانه دیجیتالی در حوزه علوم اسلامی از لحاظ رعایت معیارهای راهنمایی، نمایش اطلاعات و کنترل کاربر وضعیت نسبتا نامطلوبی دارند اما در زمینه معیارهای انسجام، طراحی صفحه، راهبری، زبان رابط کاربر و تصحیح خطا در وضعیت مناسب و در مورد معیار سادگی در وضعیت خوبی قرار دارد.
در پژوهشی که توسط افشار (۱۳۹۲)، با عنوان “تحلیل و ارزشیابی چندرسانه ای های آموزشی درس عربی پایه اول دبیرستان سال تحصیلی۹۲-۹۱ براساس استانداردهای تعاملی” انجام شد. سوال اصلی این پژوهش عبارت بود از: آیا محتوای علمی چندرسانه ای های آموزشی درس عربی پایه اول دبیرستان براساس استانداردهای تعاملی تهیه و تولید شده است؟ براساس یافته های این پژوهش چندرسانه ای های آموزشی درس عربی اول دبیرستان شرکت نافع )ثمین تراشه( در سطح مطلوب قرار دارد. چندرسانه های آموزشی شرکت لوح و قلم از لحاظ رعایت استانداردهای تعاملی و واسط کاربر در سطح نسبتا مطلوب قرار دارد. اما چندرسانه ای های شرکت لوح دانش و فراست در سطح نامطلوب قرار دارند.

پیشینه پژوهش در خارج از ایران

تاوتراپ و نیلسن[۴۸](۱۹۹۱) در پژوهش خود تحت عنوان” ارزیابی کار امدی استانداردهای رابط کاربر” از ۲۶ دانشجوی رشته کامپیوتر که درس طراحی رابط کاربر را گذرانده و با استانداردهای آن آشنا بودند خواستند تا یک رابط کاربر برای یک شرکت فرضی که دارای ۲ صفحه رابط کاربر استاندارد است. طراحی کنند. محققان ضمن مقایسه طرح های نهایی ایجاد شده و مقایسه آن ها با یک سیاهه وارسی حاوی فاکتورهای استاندارد طراحی رابط کاربر، به این نتیجه رسیدند که طرحهای تولید شده تنها ۷۱ درصد از استانداردها پیروی کردند. بنابراین احتمال نادیده گرفتن استانداردهای رابط کاربر توسط طراحان بسیار زیاد است. محققان در پایان برای بهبود کارایی استانداردهای رایط کاربر پیشنهاد هایی نظیر در اختیار داشتن الگوهای رابط کاربر که از استانداردها پیروی کرده اند و ارزیابی رابط کاربرهای فعلی به منظور اطمینان از مطابقت آن ها با استانداردها موجود ارائه می کنند.
هو[۴۹](۱۹۹۹) در پژوهشی تحت عنوان ” ارزیابی طراحی رابط کاربر سیستم های بازیابی اطلاعات” شش نوع رابط کاربر متفاوت گرافیکی و فهرستی را با کمک ۷۱۵ آزمایش شونده از نظر مفید بودن و موثر بودن ارتباط بین نظام و کاربر، ارزیابی و با یکدیگر مقایسه کرد. نتایج نشان داد که اولا از نظر تاثیر طراحی رابط کاربر بر مفهوم ارتباط بین کاربر و نظام، اعداد و ارقام، برتری چشم گیر رابط کاربر گرافیکی نسبت به رابط کاربر فهرستی را نشان می دهند. ثانیا در مواقعی که دانش فرد از دامنه جستجو کم بوده و تعداد گزینه های ارائه شده توسط نظام در هنگام جستجو زیاد است، مدل گرافیگی از کارایی بیشتری برخوردار است. ثالثا میزان رضایت کاربرانی که رابط گرافیکی را مورد استفاده قرار داده اند بیش از سایرین است. محقق در پایان به این نتیجه می رسد که رابط کاربر بدون توجه به میزان آشنایی کاربران با عمل جستجو- تاثیر به سزایی در تعامل فرد با نظام دارد.
تیلور[۵۰](۲۰۰۱) در پژوهش خود تحت عنوان ” ارزیابی رابط کاربر راکول” در ابتدا دو مورد از تکنیک های ارزیابی رابط کاربر(تحلیل مکاشفه ای[۵۱] و پرسه زنی شناختی [۵۲] را که به زعم وی دارای ساختار و بنیان بسیار خوبی هستند شرح داده و سپس از آن ها برای ارزیابی رابط کاربر پروژه”جامعه آموزش گیرندگان پیشرفته ایالتی ” استفاده می کند. تیلور از تحقیق خود این گونه نتیجه گیری می کند که کاربران به راحتی می توانند مراحل و گام های لازم برای براوردن نیازهای خود در این نظام را یاد بگیرند اما اعمال برخی تغییر و تنظیمات در آن ضروری به نظر می رسد.
ویلار وزومر[۵۳] (۲۰۰۵)، در پژوهشی با عنوان ” مقایسه و ارزیابی رابط کاربر های مجلات الکترونیکی”رابط کاربر مربوط به پایگاه اطلاعاتی ساینس دایرکت[۵۴]، ابسکوهاست[۵۵] و امرالد[۵۶] را براساس ۳ جدول ویژگی های عمومی رابط، انتخاب پایگاه و فرمول بندی جستجو و فرمول بندی مجدد و دستکاری نتایج و گزینه ی کمک،مورد مقایسه و بررسی قرار دادند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با توجه به تجاری بودن هر ۳ نظام اطلاعاتی، شباهت های زیادی بین رابط کاربر این پایگاهها وجود دارد.ولی تفاوت هایی نیز دیده می شود. در مقوله ویژگی های عمومی رابط، امکانات رابط کاربری ساینس دایرکت و پروکوئست دایرکت بیشتر است. در مقوله انتخاب پایگاه و فرمول بندی جستجو و فرمول بندی مجدد، امکانات و گزینه های پایگاه اطلاعاتی امرالد دیده می شود. در مقوله دستکاری نتایج و گزینه کمک، بار دیگر ساینس دایرکت و پروکوئست دایرکت در جایگاه اول قرار می گیرند. پژوهشگران در نهایت در یافته های خود اشاره می کنند که به رغم تفاوت ها، رابط کاربری هر ۳ نظام بازیابی اطلاعات بررسی شده دارای کیفیت بالایی بودند.
یاشیانا و وایدیواتی عبدل[۵۷](۲۰۰۷) در پژوهش خود تحت عنوان” ارزیابی اکتشافی کارآمدی رابط کاربر تحت وب اپک” به بررسی کارایی محیط کاربر اپک تحت وب دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی ( UIIM ) به روش مکاشفه ای پرداخته اند. همچنین در این پژوهش قابل اعمال بودن ارزیابی مکاشفه ای در طراحی کاربر میانی اپک نیز بررسی شده است. روش پژوهش بر اساس ده مولفه نیلسن با تمرکز بر روی فقط سه مولفه آن شامل: قابلیت رویت پذیری، انطباق بین کاربر و جهان واقعی و طراحی زیبایی شناختی و وضعیت ساده بودن، نتایح مطالعه نشان داد که ارزیابی مکاشفه ای کاربر اپک بیش از ۷۰ درصد مشکلات کارآمدی را کشف کرد. علاوه بر این نشان داد که ارزیابی مکاشفه ای هم در کتابخانه ها و هم در رابط کاربر میانی فهرست های پیوسته قابل استفاده است.
.

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

مقدمه

در هر تحقیق پژوهشگر تلاش می کند تا مناسب ترین روش ها را انتخاب کند. وجود روش های مختلف انواع پژوهشها را از همدیگر جدا و متمایز می سازد، یعنی هر نوع پژوهش، روش خاص خود را ایجاب می‌کند. در واقع می‌توان گفت از عوامل مهم تفاوت بین پژوهش های مختلف، وجود همین روش های متفاوت آنهاست (سرمد، حجازی و بازرگان،۱۳۹۰).
این پژوهش جهت رسیدن به هدف اصلی که، تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی براساس شاخص های واسط کاربر می باشد و پاسخ دادن به سوالات :۱- آیاشاخص های واسط کاربر در نرم افزارهای آموزشی به حد مطلوب رعایت می شود؟ ۲-آیا شاخص کنترل سیستم توسط کاربر در نرم افزارهای آموزشی به حد مطلوب رعایت می شود؟ ۳-آیا شاخص کاهش بار حافظه کاربر در نرم افزارهای آموزشی به حد مطلوب رعایت می شود؟ ۴-آیا شاخص سازگاری واسط کاربر در نرم افزارهای آموزشی به حد مطلوب رعایت می شود؟می باشد تدوین شده است. برای نمونه گیری از روش خوشه ای استفاده شد. بدین صورت که ابتدا مقطع ابتدایی و سپس نرم افزارهای دروس ریاضی، علوم و فارسی انتخاب شدند و تمام درس ها (علوم،۱۱٫ریاضی،۷٫فارسی،۱۸ درس) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
در این فصل توضیحاتی درباره روش اجرای پژوهش شامل طرح نمونه و جامعه مورد بررسی، روش نمونه گیری، ابزارهای به کارگرفته شده، تعیین روایی و پایایی آزمون، چگونگی اجرای پژوهش ارائه شده است.

روش اجرای پژوهش

در این پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شد. تجزیه تحلیل محتوا یک روش علمی برای ارزشیابی و تشریح عینی و منظم پیامهای آموزشی است (شعبانی،۱۳۸۹). تحلیل محتوا به هر روش استنباطی اطلاق می‌گردد که به صورت منظم و عینی به منظور تعیین ویژگیهای پیام به کار برده میشود. در این روش، پیام ها و اطلاعات به گونهای منظم کدگذاری و به نحوی طبقهبندی می‌شوند که پژوهشگر بتواند آنها را به صورت کمی تجزیه و تحلیل کند. این روش برای هر شکل از ارتباطات انسانی – از اشارات تا کتاب های درسی و از تخته اعلانات تا پیامهای تجاری تلویزیونی – به کار برده میشود (دلاور،۱۳۸۹). در این روش محتوای آشکار و پیامها به طور نظاممند و کمی توصیف می‌شوند. از اینرو روش را میتوان روش تبدیل دادههای کیفی به دادههای کمی قلمداد کرد. تحلیل محتوا روشی مناسب برای پاسخ دادن به سوالهایی در مورد محتوای یک پیام است (سرمد، بازرگان و حجازی ۱۳۹۰).
در تحلیل محتوا، تحلیل‌گر باید بر اساس یک ‌روند منظم و منطقی پیش برود. چراکه رسیدن به نتایج مطلوب نیازمند همچنین فرایندی است. صاحب‌ نظران مختلف برای تحلیل محتوا مراحل متفاوتی قائل شده‌اند. بیابانگرد برای تحلیل محتوا ۱۰ مرحله‌ی،” صورت‌بندی سوالات یا فرضیه‌های تحقیق، تعریف جامعه‌ی مورد پژوهش، انتخاب نمونه مناسب از جامعه، انتخاب و تعریف واحد تحلیل، مقوله‌بندی محتوای مورد تحلیل، طراحی یک نظام کمی سازی، آموزش کدگذاران و انجام یک مطالعه‌ی مقدماتی، کدگذاری محتوا طبق تعاریف به‌عمل‌آمده، تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده و نتیجه‌گیری” را برشمرده است (بیابانگرد،۱۳۸۹). روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع تحلیل محتوا می باشد .تحلیل محتوا فنی برخاسته از ارتباطات است)کریپندورف، ۱۳۷۸ ؛ به نقل ازمحمدحسنی،۱۳۹۰(که از نظر شکل، باید آن را فنی برای دستیابی به استنتاجات قابل بازیابی و معتبر از داده های متن و زمینه آنها دانست. استفاده از این روش درمطالعات علوم سیاسی و جامعه شناسی از اوایل دهه ۱۹۳۰ معمول گردید. هارولدلاسول یکی از اولین اندیشمندان علوم سیاسی بود که از این روش در تحقیقات علوم سیاسی استفاده نمود. مهمترین انواع روش تحلیل محتوا عبارتند از:
تجزیه و تحلیل کیفی
تجزیه و تحلیل تکرار
تجزیه و تحلیل شدت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.