تحقیق – 
تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت  …

تحقیق – تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت …

تجزیه و تحلیل ارتباط(لاریجانی،۱۳۸۷؛ به نقل از محمد حسنی،۱۳۹۰)
در هر تحلیل محتوایی قبل از انجام کدگذاری باید واحدهایی را در کل محتوا مشخص کنیم که این واحدها به قرار زیر است:
واحد نمونه گیری
واحد ثبت یا واحد کدگذاری
واحد متن یا واحد زمینه ای
واحد تحلیل
مراحلی که در این پژوهش مورد استفاده قرار میگیرد، مراحلی هست که جعفری هرندی، نصرومیرشاه جعفری (۱۳۸۷)، ارائه داده‌اند، این مراحل عبارت‌اند از: بیان مسئله و تعیین اهداف تحقیق، تعیین سؤال‌ها و فرضیه‌های تحقیق، تعیین محتوای موردنظر برای تحقیق و انتخاب نمونه از آن، تدوین فهرستی از موضوع و تعیین مقوله‌ها، انجام تحلیل محتوا و تعیین فراوانی مقوله‌ها، تجزیه ‌وتحلیل نتایج به‌دست‌آمده.

جامعه مورد پژوهش

جامعه به گروه یا طبقهای از افراد، اشیاء، متغیرها، مفاهیم یا پدیدههایی اطلاق میشود که در یک ویژگی مشترک باشند (بیابانگرد،۱۳۹۱).
جامعه آماری این پژوهش کلیه نرم افزار های آموزشی درسی وزارت آموزش و پرورش ایران است.

نمونه و روش نمونه گیری

نمونه گروهی از اعضای جامعه تعریف شده است که اطلاعات مورد نیاز پژوهشی به کمک آن حاصل میشود. نمونهگیری عبارت است از انتخاب درصدی از یک جامعه به عنوان نماینده آن جامعه (دلاور،۱۳۸۵).
در این پژوهش با توجه به کثرت مقاطع و دروس از روش خوشه ای برای این منظور استفاده شد. بدین صورت که ابتدا مقطع ابتدایی و نرم افزارهای سه درس ریاضی، علوم و فارسی انتخاب و نرم افزارهای تمام درس ها (علوم،۱۱٫ریاضی،۷٫فارسی،۱۸ درس) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

ابزار اندازهگیری یا روشهای عملی جمع آوری دادهها

در این پژوهش با توجه به سوالها و اهداف پژوهش، بر اساس شاخص های واسط کاربر یک چک لیست به عنوان ابزار اندازهگیری طراحی شد. در این چک لیست برای کمیسازی دادهها از مقیاس فاصلهای ۵ درجهای لیکرت استفاده شد.

خیلی ضعیف ضعیف متوسط خوب خیلی خوب

جدول ۳-۱ (مقیاس کمی سازی داده ها)
کمیسازی در تحلیل محتوا را میتوان در تمام چهار سطح مقیاسهای اندازهگیری انجام داد (اگرچه مقیاس رتبهای کمتر استفاده میشود). در سطح اسمی ، محقق به سادگی فراوانی وقوع واحدها را میشمارد. در سطح فاصلهای میزان و عمق برخی صفات یا ویژگیهای بارز بازیگران یا موقعیت را تعیین کرد (بیابانگرد،۱۳۸۷) .
روش نمره دهی در چک لیست
نمرهدهی در این پژوهش با استفاده از مقیاس لیکرت در ۵ سطح انجام گرفت که به صورت زیر میباشد. ابتدا نرم افزار آموزشی هر درس با استفاده از چک لیست به صورت زیر نمرهدهی شد.
خیلی خوب: کاملا رعایت شده یا نقض بسیار کم و قابل اغماض است، در این صورت نمره (۵) تعلق می‌گیرد.
خوب: کاملا رعایت شده مشروط بر اینکه چند نقض برطرف شود، در این صورت نمره (۴) تعلق میگیرد.
متوسط: تا حدی رعایت شده است، در این صورت نمره (۳) تعلق میگیرد.
ضعیف: نقصهای زیادی دارد که باید برطرف شود، در این صورت نمره (۲) تعلق میگیرد.
خیلی ضعیف: نقض زیادی دارد مانند اینکه این اصل رعایت نشده است، در این صورت نمره (۱) تعلق می‌گیرد.

روش جمع آوری داده ها

در این پژوهش برای جمع آوری دادهها از روش تحلیل محتوا استفاده شد بدین منظور ابتدا جامعه آماری پژوهش که شامل نرم افزار های آموزشی وزارت آموزش و پرورش بود، انتخاب و از میان آن ها به طور تصادفی پایه دوم دبستان انتخاب شد سپس از چک لیست محقق ساخته استفاده شد که در آن هر گویه به یکی از مولفه های شاخص های واسط کاربر اشاره دارد. واحد تحلیل در این تحقیق شاخص کنترل سیستم توسط کاربر،کاهش بارحافظه کاربر و شاخص سازگاری می باشد که درس به درس بررسی شده است.

پایایی و روایی ابزار اندازه گیری

روایی: اصطلاح روایی به هدفی که ابزار اندازهگیری برای تحقق بخشیدن به آن ساخته شده است اشاره می‌کند. پس ابزاری دارای روایی یا روا است که برای اندازه‌گیری آنچه موردنظر مناسب باشد (سیف، ۱۳۹۰).
در این پژوهش برای تعیین روایی چک لیست از روش محاسبهی روایی صوری استفاده شده است. در تعیین روایی صوری، هیچگونه روش آماری برای تعیین ضریب روایی محتوایی وجود ندارد. در عوض برای تعیین روایی صوری یک آزمون از قضاوت متخصصان در این‌باره که سوالهای آزمون به چه میزانی محتوا و هدفهای پژوهش را پوشش میدهد استفاده میشود. با توجه به نکات مذکور روایی ابزار اندازهگیری این پژوهش، توسط اساتید محترم تکنولوژی آموزشی و مهندسین کامپیوتر مورد تایید قرار گرفت.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است