تستوسترون، ??، تمرین، مقاومتی، هورمون، مردان

رزش افزایش مییابند(به عنوان مثال، IGFs و کاتکولآمینها)( 49،47). در این بین سطح تستوسترون سرم در معرض تغییرات زمانی؛ روزانه، فصلی و مربوط به سن قرار میگیرد. همچنین بیماری و برخی از داروها مانند مواد مخدر و دگزامتازون، به طور موقت میتواند بر غلظت تستوسترون از طریق اثرات مرکزی و محیطی تاثیر بگذارد(34). در صبح زود سطوح تستوسترون سرم در اوج قرار دارد، پس از آن کاهش تدریجی در طول روز تا رسیدن به سطوح پایین آن در ساعات شب ادامه مییابد(35). ارزش پایینترین مقادیرحدود ??درصد کمتر از ارزش اوج در صبح است، اما این ممکن است در حدود ??? در افراد جوان متفاوت باشد. در نظر گرفتن زمان نمونه برداری در مردان جوان در ساعت ? تا ?? صبح توصیه شده است، اما این الگوی روزانه در مردان مسن تر و افراد زمینگیر، کمتر مهم است. با توجه به ریتم شبانه روزی، کسر قابل توجهی از مردان مسن ?? تا ?? سال که تستوسترون سرم در بعدازظهر از آنها گرفته شده غلظت نرمال در مقایسه با اندازه تستوسترون در صبح را داشتند(31،29). برامبایلا و همکاران (????) اظهار کردند تنوع بیولوژیک در سطح تستوسترون هنگامی که نمونهها از فرد در همان زمان از روز در طی چند روز جمع آوری شده حدود 10درصداست.
?-?-?- عملکرد
هورمون ها ترکیباتی هستند که توسط غدد ریز بدن تولید می شوند، تغییرات ساختمانی و فیزیولوژیک آن منطقه را هماهنگ کرده و در بسیاری از عوامل حیاتی بدن نقش دارند. هورمونها پیام رسانهای شیمیایی عملکرد بدن بوده که برای کنترل و هماهنگی بسیاری از فعالیتهای بدن کارآمد میباشد. توسعه عضلانی، رشد و بلوغ سیستم ایمنی بدن و حتی فرایند پیری تنها بخشی از مقولههای تاثیر پذیر از هورموناند(?). تستوسترون یک هورمون آندروژن مردانه است که در سلولهای لیدیگ بیضه از کلسترول سنتز میشود. اثر بیولوژیکی قویی هورمون تستوسترون تحریک رشدی آن از بافتهای جنسی است. که مرتبط با افزایش اشتها، وزن بدن، تولید گلوبولهای قرمز، تراکم استخوان، برداشت گلوکز توسط عضله، ذخیره سازی گلیکوژن عضله ، و سنتز پروتئین و افزایش قدرت عضلانی است(32). انتظار میرود تستوسترون به منظور بهبود عملکرد در رویدادهای از جمله وزنه برداری و حوادث وابسته به قدرت حداکثر موثر باشد، این تعجب آور نیست که سوء استفاده از استروئید آندروژنی در میان وزنه برداران قدرتی شایع تر است. گرچه مطالعات قبلی برای نشان دادن هرگونه پیشرفت در عملکرد ورزش استقامتی شکست خوردهاند. اما گفته شده ممکن است که تستوسترون عملکرد ورزشی در فعالیتهای دو سرعت را با کاهش زمان واکنش بهبود دهد، نقش تستوسترون به عنوان تنظیم کننده انتقال عصبی نشان داده شده است. همچنین قابل تصور است که تستوسترون ممکن است عامل مهم تعیین کننده قدرت انفجاری، عملکرد در حداکثر سرعت دویدن و شنا کردن در مسافت و رویدادهای کوتاه را بهبود بخشد(35).
هورمونهای استروئیدی جنسی تحت تأثیر عملکرد ارگانهای مختلف از جمله سیستم عضلانی، دستگاه گوارش و قلب قرار دارند(31). گروهی از این هورمونها مانند تستوسترون، که اثرات آنابولیکی را اعمال میکنند، تنظیم کننده سنتز پروتئین هستند(35). نشان داده شده که سطح پایین تستوسترون با کاهش عملکرد فیزیکی و افزایش خطر مرگ و میر همراه است(31). مردان مبتلا به کمبود تستوسترون با کاهش قابل توجهی در تراکم استخوان، روبه رو هستند، به طوری که کمبود تستوسترون در بیش از نیمی از مردان سالمند با سابقه شکستگی لگن گزارش شده است. سی تی اسکن ارزیابی کمّی توزیع چربی نشان داده است که کمبود تستوسترون با تغییر در رسوب چربی و افزایش در مناطق زیر جلدی و عضلانی همراه است(32).
به طور خلاصه، مزایای جایگزینی با تستوسترون عبارتند از:
توده عضلانی و قدرت عضلانی بهبود یافته
کاهش توده چربی
ظرفیت بهبود فضایی، شناخت، و حافظه
بهبود تراکم استخوان
بهبود انرژی و خلق و خوی
کاهش سطح کل کلسترول و کلسترول LDL کلسترول
حساسیت سطح قند و انسولین بهبود یافته

?-?-?- تاثیر سن وجنس در ترشح هورمون
در سالهای ???? و ???? نتایج تحقیقاتی که در زمینه تستوسترون انجام گرفته و توسط مجله انجمن پزشکی آمریکا منتشر شده نشان داد که با افزایش سن در آدمی از ترشح هورمون تستوسترون در بدن نیز به طرز محسوسی کاسته میشود. این تحقیقات همچنین ثابت کردند که پس از سن ?? سالگی، به ازای هر? سالی که به سن انسان افزوده می شود از حجم طبیعی ترشح این هورمون در بدن نیز به میزان تقریبی ? درصد کاسته میشود. اصلی ترین علل کاهش تدریجی ترشح تستوسترون، کاهش میزان و شدت اثر آنزیمهای تولید کننده این هورمون و همچنین کاهش تدریجی تعداد سلولهای بینابینی بیضهها در اثر روند طبیعی پیری اشاره شده است. از دیگر عوامل کاهش تدریجی ترشح هورمون تستوسترون در بدن آدمی میتوان به کاهش حساسیت سلولهای بینابینی بیضه نسبت به علایم و فرمانهای غده هیپوفیز را اشاره کرد. ناگفته نماند که هورمون تستوسترون در اثر تحریک غده هیپوفیز و در سلولهای بینابینی بیضهها تولید میشود.
تستوسترون یک هورمون از گروههای آندروژنی است که در درجه اول در جنس نر ترشح میشود ولی استرادیول هورمون جنسی غالب در زنان است. وجود سطوح تستوسترون بالاتر در مردان به این دلیل است که دائما در بدن تولید میشود. غلظت کل تستوسترون بر اساس تغییر در هورمونهای اتصال گلوبولین جنسی(SHBG) متفاوت است که به نوبه خود میتواند به دلایل مختلف از جمله سن و داروها تحت تأثیر قرارگیرد. سطح تستوسترون طبیعی در محدوده بین ?? و ?? نانومول است و در ?? تا ?? سالگی به مقدار حداکثر خود میرسد(46). گزارش شده است، تستوسترون تام و آزاد به صورت خطی از سن ?? تا ?? سال به بعد و در حدود ?? تا ?? درصد از مردان بالای ?? سال سن کاهش مییابد(31،32). به خوبی مشخص شده که سطح تستوسترون تام در مردان از ?? سال به بعد با افزایش سن کاهش مییابد. کاهش وابسته به سن در تستوسترون آزاد و تستوسترون در دسترس زیستی به دلیل افزایش در هورمونهای اتصال گلوبولین جنسی، با سن بیشتر از تستوسترون آزاد است .مطالعات حاکی است سطح تستوسترون کل در مردان مبتلا به سندرم متابولیک پایینتر است. در حال حاضر روشن است که کاهش وابسته به سن در سطح تستوسترون منشاء در بیضه و هیپوتالاموس هیپوفیز دارد. با این حال، سطح LH در مردان مسن اغلب پایدار باقی میماند و یا تنها به میزان متوسطی افزایش دارد، که به دلیل تغییر درکنترل عملکرد غدد جنسی است(37).
?-?-? – نیمه عمر هورمون
هورمون جنسی متصل به گلوبولین اتصال(SHBG)یک پروتئین حمل و نقل تستوسترون است که بر سطوح آزاد در گردش تستوسترون تاثیر میگذارد و با سندرم متابولیک ارتباط دارد(??) .تقریبا?? درصد از تستوسترون در گردش در پلاسما به گلوبولین اتصال هورمون جنسی(SHBG) متصل است، ?-گلوبولین میل ترکیبی بالا اما ظرفیت اتصال محدودی برای ?? درصد باقی مانده تستوسترون دارد(35). اما آلبومین دارای یک میل کم برای تستوسترون اما ظرفیت بالا اتصال است. در مردان جوان سالم، غلظت تستوسترون آزاد در پلاسما بین 2/0 و 7/0 نانومول بر لیتر متفاوت است. شاخص دسترسی زیستی شامل مقدار تستوسترون تقسیم بر SHBG ضرب بر ???است. در بافت چربی، آنزیم آروماتاز ??مانند و 1C ردوکتاز مسئول سوخت و ساز هورمون تستوسترون به استروژن و ?- دی هیدروتستوسترون به متابولیت های غیر فعال میباشد. بنابراین، غلظت این گردش هورمون جنسی توسط مقدار و توزیع بافت چربی تحت تأثیر قرار میگیرد(?6،??،??).

?-3- تحقیقات انجام شده
2-3-1- هورمون تستوسترون
بافت عضله به وضوح بیشترین بافت سلولی در بدن و بافت خیلی ناهمگنی است که میتواند با چالشهای گوناگون سازگار شود، عضله اسکلتی برای حرکت انسان حیاتی بوده و یک بافت هدف عمده برای فعل و انفعالات هورمونی است(6). به خوبی مشخص شده که حجم عضلانی و قدرت مربوط به گردش میزان تستوسترون خون میباشد. شاکری و همکاران(1393) پژوهشی به منظور بررسی همزمان دو نوع تمرین قدرتی و استقامتی و سازگاری هورمونی ترتیب دادند. این پژوهش نیمه تجربی بر روی 24 مرد تمرین نکرده در ? گروه به مدت ?? هفته صورت گرفت. گروه قدرتی تمرین پویا، استقامتی اینتروال و ترکیبی نیمی از تمرین هر دو گروه را 3 جلسه در هفته انجام دادند .در هفته های صفر، ? و ?? نمونه خونی گرفته شد. غلظت تستوسترون تام و آزاد در گروه قدرتی و ترکیبی، افزایش معنیدار داشت. تمرینات ترکیبی نسبت به تمرین قدرتی با افزایش قدرت کمتر و نسبت به تمرین استقامتی با افزایش قدرت بیشتری همراه بود. پژوهش گران اعلام کردند؛ احتمالأ تمرین ترکیبی میتواند موجب بهبود بروز سازگاری سیستم آندوکرین و عملکرد عضلانی شود(1). اراضی و همکاران(1393) پس از یک جلسه تمرین مقاومتی در مردان جوان و بزرگسال با حرکت مشخص پرس سینه (4 ست. 12 تکرار.70 تا 80 درصد 1 تکرار بیشینه) پاسخ تستوسترون را قبل بلافاصله بعد و پس از نیم ساعت بررسی کردند. در دو گروه میانسال و بزرگسال تغییرات معنی دار مشاهده شد. آنها اظهار کردند شدت متوسط تمرین مقاومتی می تواند با تحریک بیشتر هورمونی اثربخشی آن را حین ریکاوری افزایش دهد (4). طاهر و همکاران(1390) به بررسی پاسخ حاد و تاخیری تستوسترون و انرژی مصرفی پس از یک جلسه ورزش مقاومتی متوسط و سنگین در مردان سالم پرداختند. آزمودنیها در یکی از سه حالت کنترل، ورزش مقاومتی متوسط (باشدت ?? % یک تکرار بیشینه) و ورزش مقاومتی سنگین (با شدت ?? % یک تکرار بیشینه) به مدت?? دقیقه شرکت نمودند. و نمونه های خون قبل، بلافاصله پس از اجرای آزمون، ? و ? ساعت پس از اجرای آزمون جمع آوری شد. یافته نشان داد تستوسترون سرم در تمام آزمودنیها بلافاصله پس از جلسات کنترل و ورزش مقاومتی متوسط و سنگین به طورمعنیداری کاهش داشت(5).
در مطالعهای که یاری و احمدی(????) با هدف مطالعه اثرات تستوسترون و استرادیول بر سطح سرمی کراتین کیناز در موشهای صحرایی نر انجام دادند. رتهای صحرایی که تستوسترون(50mg/kg/day) را دریافت کردند. پس از یک دوره ? هفته یافتهها نشان داد که سطح سرمی کراتین کیناز درگروه دریافت کننده تستوسترون و استرادیول کاهش قابل توجهی در مقایسه با گروه شاهد داشت (??).این نشان دهنده آثارتستوسترون بر سایر فاکتورهای التهابی میباشد. کرامر و همکاران4 (????) پاسخهای هورمون تستوسترون را به ورزش مقاومتی بررسی کردند. ? داوطلب مرد سالم در این مطالعه به عنوان آزمودنی تجربی شرکت کردند که که سابقه وزنه برداری و بدنسازی را نداشته و هیچ تمرینی را حداقل برای ? ماه بطور منظم تجربه نکرده بودند. نمونه های خونی ?? و ?? دقیقه قبل از ورزش و ?، ??، ??، ??، ?? دقیقه پس از ورزش و ?:??، ??:??، ??:?? ساعت پس از ورزش گرفته شد. غلظت تستوسترون تغییر معنیداری نداشت(21). فورنیلز و همکاران(????) تأثیرات تمرین مقاومتی را بر روی افراد بزرگسال با سندروم داون(DS) به منظور تعیین سطح تستوسترون بزاقی و ایمونوگلوبین آ(IgA) مورد بررسی قرار دادند. بدین منظور تعداد ?? مرد بزرگسال با سندروم داون برای این کار انتخاب شدند که از بین آنها، ?? نفر به مدت ?? هفته و هفتهای ? روز به اجرای تمرین مقاومتی پرداختند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که تمرین مقاومتی بطور معناداری غلظت بزاقی ایمونوگلوبین آ(IgA) و سطح تستوسترون را در گروه تمرین کرده افزایش خواهد داد. نشان داده شده تمرینات مقاومتی باعث افزایش حاد در غلظت تستوسترون پلاسما در دوران قبل از بلوغ پسران نخواهد شد ولی بعداز بلوغ، انجام تمرینات مقاومتی باعث افزایش حاد غلظت تستوسترون خواهد شد(?9).
کریمر وهمکاران1(????) مطالعهای روی دوازده مرد سالم با حداقل یکسال تجربه تمرین مقاومتی انجام دادند. شرکت در این مطالعه افزایش قابل توجهی درتستوسترون پس از انجام حرکت پرس سینه و اسکات را در برداشت انجام حرکت اسکات افزایش غلظت تستوسترون بیشتری نسبت به حرکت پرس سینه را به همراه داشت. (??درصد با حرکت اسکات در مقایسه با، ? درصد با حرکت پرس سینه). ولک وهمکاران2بیان کردند که حجم عضلانی درگیر بیشتر عامل اصلی افزایش تستوسترون بوده است(20). همچنین کرامر و همکاران (????) در تحقیقی دیگر به بررسی اثر ? نوبت ?? تکراری اسکات پا بر پاسخ حاد هورمونهای تستوسترون، هورمون رشد، کورتیزول،ACTH و لاکتات خون مردان جوان و پیر پرداختند. آنها دریافتند که یک جلسه فعالیت مقاومتی میتواند تغییرات معناداری در هورمونهای کاتابولیک و آنابولیک برای هردو گروه ایجاد کند(??). اما در تحقیقی که هاکینن وهمکاران5 (????) روی ?? زن مسن ?? ساله انجام داد، نتیجه گرفت که سطوح تستوسترون متعاقب یک جلسه تمرین مقاومتی شدید افزایش معنیداری نداشت(41).

تیمو و همکاران6(????) در تحقیقی به بررسی تأثیر تمرین مقاومتی تا سرحد خستگی بر روی هورمونهای تستوسترون، کاتکولامینها و هورمون رشد در زنان، مردان و پسران نوجوان(?? ساله) پرداختند. در پایان شاهد افزایش معناداری در غلظت تستوسترون در مردان بودند، اما در دو گروه دیگر، این تغییرات معنیدار نبود(40). یوچیدا و همکاران7(????) با مطالعه بر روی زنانی که ??ماه سابقه تمرین مقاومتی داشتند، دریافتند که اجرای تمرین مقاومتی به مدت ? هفته، سطوح تستوسترون سرم را تغییر نداد، اما غلظت کورتیزول را کاهش داد(??). ایزکویردو و همکاران8(????) نیز با مطالعه بر روی مردان فعال دریافتند، ?? هفته تمرین قدرتی، سطو