حسابداری، سرمایه‌ای، دارایی‌های، ، سرقفلی، NOPAT

که در بورس پذیرفته نشده اند یا سهامشان به طور فعال در بورس معامله نمی شود ارزش بازار ممکن است قابل تحصیل نباشد، وقتی که قیمت های اوراق بهادار تحت تاثیر سوداگری قرار می گیرند ممکن است از ارزش های بازار منحرف شوند.
3- طرح تامین مالی: وزن هایی که تحت این سیستم اعمال می شوند عبارتند از نسبت های منابع تامین مالی مختلفی که برای حمایت از بودجه سرمایه ای شرکت بکار می روند.
اگرچه این روش ممکن است به لحاظ آنکه برطرح تامین مالی ارائه شده متکی است جالب به نظر برسد اما دارای موانع و محدودیت های جدی است زیرا ممکن است تخمین زدن چنان ترکیب تامین مالی که برای تامین مالی سرمایه گذاری های حال و آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت قبل از اندازه گیری قابلیت سودآوری و حجم مخارج نقدی سرمایه گذاری وابسته به بودجه سرمایه ای پیشنهادی دشوار باشد بر مبنای طرح تامین مالی باز هم لازم است که قبل از تعیین بودجه سرمایه ای، هزینه سرمایه ای برآورد گردد.

2-4-4-5-3- سرمایه به کارگرفته شده (CAPITAL) و نحوه محاسبه آن
کلیه وجوه نقدی که در طی عمر شرکت بدون در نظر گرفتن منابع تامین مالی وجوه، مصرف می شود سرمایه نام دارد. استوارت می گوید تامین مالی سرمایه چه از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام مهم نیست، مهم این است که آیا مدیریت سرمایه را به نحو بهینه استفاده می کند یا خیر؟ به عبارتی استفاده بهینه از وجوهی که در حساب سرمایه شرکت ذخیره می شود به موفقیت مدیریت شرکت در کسب عایدات ناشی از سرمایه و نرخ تنزیل عایدات بستگی دارد.
سرمایه به کارگرفته شده می تواند از طریق جمع ارزش دفتری خالص دارایی های شرکت و تعدیلاتی به شرح زیر برآورد گردد: تبدیل حسابداری تعهدی به حسابداری نقدی (ذخیره های حسابداری که براساس مبنای تعهدی در حساب ها ثبت شده اند، برگشت داده می شوند).
تبدیل دیدگاه تصفیه اعتباردهندگان به دیدگاه تداوم فعالیت سهامداران (هزینه های تحقیق وتوسعه و بازسازی، سرمایه ای می شوند).
تبدیل تلاش های موفقیت آمیز به حسابداری هزینه یابی کامل (برگشت زیان های انباشته).

2-4-4-5-4- سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات (NOPAT) و نحوه محاسبه
سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات یا NOPAT عبارت است از سود بعد از مالیات حاصل از عملیات شرکت، که در محاسبه آن اثر ثبت های غیرنقدی حسابداری حذف و صرفه جویی مالیاتی ناشی از هزینه های تامین مالی از سود کسر گردیده است .
اگر دو شرکت مقادیر مختلفی بدهی داشته باشند و همچنین هزینه های بهره آن ها نیز مقادیرمتفاوتی باشد این دو شرکت می توانند فعالیت عملیاتی یکسان داشته باشند اما سودهای خالص آن ها متفاوت خواهد بود . هر کدام از این شرکت ها که بدهی بیشتری دارد سود خالص کمتری نیز خواهد داشت. سود خالص یقینا مهم است اما همیشه منعکس کننده عملکرد واقعی در فعالیت های شرکت نیست و یا نشان دهندن اثربخش بودن فعالیت های مدیران عملیاتی آنان نمی باشد. یک مقیاس بهتر برای مقایسه عملکرد مدیران عبارت است از سود عملیاتی خالص بعد از کسرمالیات (NOPAT). که منظور آز آن عبارت از مقدار سودی است که یک شرکت در صورتیکه اگر هیچ بدهی نداشته و یا دارائی مالی نگهداری نکند می تواند تولید کند سود عملیاتی خالص بعد از کسرمالیات به صورت رابطه زیرمی باشد ( اصلانی، 13889)
(نرخ مالیات– 1 ) EBIT = NOPAT
افزایش در ذخایر معادل سرمایه که در جهت حذف اثر ثبت های غیر نقدی حسابداری محاسبه می شوندNOPAT را به معیار بسیار واقعی برای اندازه گیری بازده نقدی ایجاد شده برای سرمایه گذاران در اثر فعالیت های مستمر تبدیل می کنند. نحوه محاسبه آن در بخش های بعدی توضیح داده می شود.
در محاسبه NOPAT در بخش غیر نقدی حسابداری یک استثناء وجود دارد و آن استهلاک می باشد برای رسیدن به NOPAT هزینه استهلاک باید از درآمدهای عملیاتی کسر گردد زیرا این هزینه قابل قبول مالیاتی است و دارایی های مصرف شده در عملیات شرکت می بایستی قبل از کسر بازده سرمایه گذاری توسط سرمایه گـذاران جایگزین.

2-4-4-5-5- تعریف نرخ بازده سرمایه (r ) و نحوه محاسبه آن
این نرخ، بهره وری سرمایه به کار گرفته شده را بدون توجه به روش تامین مالی و فارغ از انحرافات حسابداری که از ثبت های تعهدی، مفهوم محافظه کاری و عدم احتساب تلاش های ناموفق به سرمایه ناشی می شوند، اندازه گیری می نماید. این نرخ ممکن است به طور مستقیم با نرخ هزینه سرمایه شرکت مقایسه شود تا خلق یا از بین رفتن ارزش در شرکت مشخص گردد. نرخ بازده سرمایه می تواند براساس رویکرد عملیاتی یا رویکرد تامین مالی محاسبه شود (غلامی کلوری، 1387، 49).
محاسبه بر اساس رویکرد تامین مالی: اجزای تشکیل دهنده نرخ بازده سرمایه NOPAT وCAPITAL هستند که نحوه محاسبه آن ها بر اساس رویکرد تامین مالی به شرح جدول زیر است:

(جدول 2-1): نحوه محاسبه اجزای نرخ بازده سرمایه بر اساس رویکرد مالی

NOPAT CAPITAL
سود حسابداری (سود خالص)
سود سهام ممتاز
سهم سود سهامداران اقلیت
هزینه بهره بعد از مالیات
افزایش در معادل های سرمایه سهام عادی
سهام ممتاز
حقوق اقلیت
بدهی های بهره دار
مانده معادل های سرمایه

برای محاسبه نرخ بازده سرمایه براساس رویکرد تامین مالی مراحل زیر بایست مدنظر قرار گیرد:
مرحله اول)حذف اثرات بدهی ها:دراین مرحله تمامی بدهی های بهره دارو ارزش فعلی اجاره های سرمایه ای نشده، به حقوق صاحبان سهام وهزینه بهره این بدهی ها شامل بهره منظور شده در اجاره ها پس از کسر صرفه جویی مالیاتی ناشی از این هزینه ها، به سود حسابداری اضافه می شود.
مرحله دوم) حذف اثرات سایر انحرافات مالی: برای بهبود نرخ بازده، حذف سایر انحرافات مالی ضروری است در این مرحله سرمایه تامین شده بوسیله سهامداران ممتاز و سرمایه گذاران اقلیت به CAPITAL و سود تخصیص یافته به این تامین کنندگان به NOPAT اضافه می شود.
مرحله سوم) حذف انحرافات حسابداری:در این مرحله، اثر انحرافات حسابداری از طریق اضافه کردن ذخایر معادل سرمایه به CAPITAL و اضافه کردن تغییرات دوره ای آنها به NOPAT حذف می شود. در زیر تعدیل های سرمایه جهت محاسبهNOPAT و CAPITAL آمده است:
2- محاسبه بر اساس رویکرد عملیاتی: در رویکرد عملیاتی، CAPITAL عبارت از جمع خالص سرمایه در گردش، خالص دارایی های ثابت و سایر دارایی ها می باشد.
خالص سرمایه در گردش از طریق کسربدهی های جاری بدون بهره از دارایی های جاری به دست می آید. بدهی های جاری بدون بهره در اصل به وجود آورنده یک منبع تامین مالی خود جوش در شرایط عادی فعالیت شرکت هستند به طوری که نیاز به یک سرمایه دایمی را برطرف می کنند دلیل عدم احتساب آن ها درCAPITAL این است که هزینه های تامین مالی وجوه پرداختی به فروشندگان و کارکنان که معمولاً با تاخیر همراه است در بهای تمام شده کالای فروش رفته منظور شده اند و نباید به واسطه حذف آن ها از درآمد چیزی کسب گردد. خالص دارایی های ثابت، شامل خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات، سرقفلی و سایر دارایی های بلندمدتی می باشد که برای تداوم عملیات شرکت لازم هستند.
برای به دست آوردن CAPITAL، انجام پاره ای تعدیلات روی دارایی ها به خاطر وجود ذخایر معادل سرمایه ضروری است که عبارت انداست از اضافه کردن ذخیره LIFO به موجودی ها، اضافه کردن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به دریافتنی ها، اضافه کردن استهلاک انباشته سرقفلی به سرقفلی، اضافه کردن مانده دارایی های نامشهود سرمایه ای شده به خالص دارایی های ثابت و غیره. همچنین اگر ارزش فعلی اجاره های سرمایه ای نشده به عنوان معادل بدهی درنظر گرفته شود، این مورد نیز می بایست به عنوان معادل خالص دارایی ثابت درنظر گرفته شود.

جدول(2-2): تعدیلات مورد نیاز محاسبه نرخ سرمایه بر اساس رویکر تامین مالی
تعدیلات لازم در خصوص NOPAT تعدیلات لازم در خصوص CAPITAL
افزایش در ذخیره مالیات
افزایش در ذخیره کاهش ارزش موجودی ها
افزایش در ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها
افزایش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
افزایش ذخیره مزایای پایان خدمت
افزایش ذخیره هزینه تحقق یافته پرداخت نشده
هزینه استهلاک سرقفلی
افزایش ذخیره Lifo
افزایش دارایی های نامشهود سرمایه ای شده ذخیره مالیات
ذخیره کاهش ارزش موجودی ها
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
ذخیره مزایای پایان خدمت
ذخیره هزینه تحقق یافته پرداخت نشده
استهلاک انباشته سرقفلی
ذخیره Lifo
خالص دارایی های نامشهود سرمایه ای شده
سرقفلی ثبت نشده

4-2-4-6- تعدیلات ارزش افزوده اقتصادی
موضوع اصلی به کارگیری EVA، تعدیلاتی است که روی تعدادی از متغیرهای حسابداری از جمله سود حسابداری و سرمایه حسابداری انجام می شود و آن ها را به سود اقتصادی و سرمایه اقتصادی تبدیل می کند. استوارت در سال 1991 بیان کرد که درآمدهایی مانند سود هر سهم و بازده سهام و… معیارهای ارزیابی گمراه کننده ای هستند زیرا حسابداران به دلیل رعایت جنبه های احتیاطی در محاسبه سود، پاره ای از هزینه ها را بیش از حد معمول محاسبه و گزارش می نمایند بنابراین برای رفع نارسایی های موجود در گزارشگری مالی مبتنی بر GAAPپاره ای از تعدیلات را پیشنهاد کرد تا بتوان EVA قابل اتکاتری را محاسبه نمود.
استوارت فقط تعدیلاتی را پیشنهاد می کند که از عهده 4 آزمون زیر برآیند:
آیا تعدیل مورد نظر می تواند اثر بااهمیتی بر EVA داشته باشد؟
آیا با استفاده از آن تعدیل، مدیران می توانند بر نتایج تاثیرگذار باشند؟
آیا تعدیل مورد نظر به سادگی برای افراد قابل درک است؟
سهولت در تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری.
یانگ و اوبراین تعدیلات حسابداری مهم را به شرح زیر لیست کرده اند: حسابداری کوشش های موفق، هزینه تحقیق وتوسعه، مالیات معوقه، منابع مطالبات مشکوک الوصول و ضمانتنامه ها، ذخیره LIfO، استهلاک سرقفلی، اجاره عملیاتی، حسابداری مخارج سرمایه ای و مخارج بازسازی. این معادل ها، ارزش دفتری حسابداری حقوق صاحبان سهام را به ارزش دفتری اقتصادی تبدیل می کنند. نتایج حاصل از انجام تعدیلات حسابداری عبارتند از (ایزدی نیا، 1384).
آثار نامناسب احتیاط های حسابداری برای ارقام سود و سرمایه حذف می شود.
نرخ حسابداری بازدهی سرمایه به نرخ اقتصادی و واقعی نزدیک می شود.
قابلیت پاسخ گویی واحد تجاری در مقابل سهامداران بهبود می یابد.
توانایی مدیران در مدیریت سود محدود و انگیزه آنان کاهش می یابد.
پاره ای از اقلام سرمایه که به سودوزیان منظور شده به ترازنامه باز می گردد.
EVA وFCF سال جاری، مقیاس برتری برای ارزیابی عملکرد فراهم می سازد.
در زیر توضیح مختصری از تعدیلات حسابداری ارائه گردیده است:
1- هزینه یابی کامل در مقابل کوشش های موفقیت آمیز: شرکت هایی که روش حسابداری کوشش های موفقیت آمیز را به کار می برند بایستی مجدداً صورت های مالی خود را به روش هزینه یابی کامل تنظیم کنند چرا که بخشی از سرمایه ای که برای تولید محصولات موفق صرف می شود ناشی از سرمایه گذاری در تولید ناموفق است لذا کلیه هزینه هایی که در روش کوشش های موفقیت آمیز به هزینه منظور می گردد باید سرمایه ای گردد.
2- دارایی های نامشهود سرمایه ای: مخارج تحقیق و توسعه و هزینه آموزش و نظایر آن که از آن ها انتظار انتفاع آتی می رود بایستی سرمایه ای شده و در ترازنامه به عنوان یک معادل سرمایه به کار رود و در طول یک دوره معقول مستهلک شود. نتیجه سرمایه ای کردن و مستهلک کردن مخارج تحقیق و توسعه خالص دارایی های نامشهودی است که به عنوان ذخیره معادل سرمایه در نظر گرفته می شود. همچنین هزینه های بازاریابی و توسعه محصول جدید که موجب کسب سهم اولیه بازار محصول می شود باید سرمایه ای و در طول عمر مفید محصولات جدید مستهلک شود زیرا اگر استراتژی مدیریت موفقیت آمیز باشد انتظار می رود این پرداخت ها طی دوره زمانی بلند مدت انجام شوند.
3- استهلاک انباشته سرقفلی و سرقفلی ثبت نشده: اگر شرکتی، شرکت دیگر را از طریق خرید تحصیل کند در این صورت حسابداران معتقدند که سرقفلی در طول دوره ای که نباید بیش از 40 سال باشد مستهلک شود هزینه استهلاک سرقفلی موجب کاهش درآمد شرکت خواهد شد از دیدگاه استوارت چون هزینه مذکور یک هزینه غیرنقدی و غیرقابل قبول مالیاتی است باید آنرا به NOPAT برگشت داد و استهلاک انباشته سرقفلی را به حقوق صاحبان سهام اضافه کرد. حال اگر تحصیل یک شرکت از روش اتحاد منافع انجام پذیرد دارایی ها و بدهی های شرکت سرمایه پذیر به ارزش دفتری ثبت می شود به عبارتی سرقفلی شناسایی نمی شود در این روش تحصیل شرکت ها، برای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی نیازی به تعدیل در NOPAT نیست اما براساس نظر استوارت به ارزش جاری دارایی ها نیاز داریم بنابراین سرقفلی ثبت نشده به ارزش دفتری سرمایه اضافه می شود تا تبدیل به سرمایه اقتصادی گردد.
4- ذخیره اولین صادره از آخرین وارده(LIFO): ذخیره LIFO، تفاوت بین ارزش موجودی ها براساس روش FIFOو LIFO می باشد. این ذخیره بیانگر مبلغی است که براساس روش LIFO موجودی ها کمتر از واقع ارزیابی شده اند. اگر شرکت از روش LIFO استفاده کرده باشد، معمولاً این مبلغ در یادداشت های همراه صورت های مالی افشا می شود. با اضافه کردن ذخیره LIFO به CAPITAL به عنوان معادل سرمایه، مبنایارزشیابی موجودی ها از LIFO به FIFO تبدیل می شود که تخمین بهتری از بهای