دانلود تحقیق با موضوع دوره بازگشت

دورههای بازگشت مختلف
است را میتوان محاسبه کرد. همانطور که قبلا بحث شد، دوره بازگشت با احتمال عدم تجاوز به صورت زیر
رابطه دارند:
(3-40)
که در آن احتمال داشتن حداکثر بارش روزانه با بزرگی و یا کوچکتر می باشد. بنابراین مسئله به ارزیابی برای یک مقدار معین تنزل مییابد. در عمل با دو نوع تابع توزیع مواجه هستیم. نوع اول که میتواند به شکل معکوس بیان شود ، در این حالت در یک روش پیشرو و مستقیم با جایگزینی به وسیله مقدار حاصل از رابطه بین دوره بازگشت با احتمال عدم تجاوز ارزیابی میشود. نمونههای این مورد، توزیعهای مقادیر حدی، ویکبی و لجستیک میباشند. نوع دوم از توزیعها نمیتوانند مستقیما به شکل معکوس بیان شوند. در این حالت روشهای عددی برای ارزیابی مربوط به یک مقدار معین مورد استفاده قرار میگیرد. این کار یا با استفاده از روابط عددی بین و و یا با استفاده از جداولی که برای این منظور ارائه شدهاند انجام می‌شود (اسلامیان و سلطانی کوپائی 1381).
4-1- معرفی ایستگاه های مورد بررسی در سطح استان سیستان و بلوچستان
آمار حداکثر بارش 24 ساعته ایسنگاههای سینوپتیک استان سسیستان و بلوچستان از سازمان هواشناسی این استان تهیه گردید. تمامی دادههای مورد استفاده به صورت تک تک به منظور تشخیص دادههای پرت و تکراری مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به سال تاسیس اکثر ایستگاههای موجود در منطقه و خلاء آماری موجود در این مطالعه از ایستگاههای با طول دوره آماری بالای 10 سال استفاده شد. به این ترتیب در این مطالعه از دادههای ایستگاهای سینوپتیک هشت شهر زابل، زهک، زاهدان، خاش، سراوان، ایرانشهر، کنارک و چابهار استفاده شده است. شهرهای زابل، زهک، زاهدان و خاش در نیمه شمالی استان و شهرهای سراوان، ایرانشهر، کنارک و چابهار در نیمه جنوبی استان قرار دارند. نام و مشخصات هشت ایستگاههای هواشناسی سینوپتیک مورد بررسی در استان سیستان و بلوچستان در جدول 4-1 نشان داده شده است.
جدول 4-1 مشخصات ایستگاههای هواشناسی سینوپتیک استان سیستان و بلوچستان
نام ایستگاه
ارتفاع از سطح دریا (m)
میانگین بارندگی سالانه (mm)
طول جغرافیایی
عرض جغرافیایی
زابل
480
59
“20 ’49 ?61
“30 ’02 ?31
زهک
483
1/46
“28 ’70 ?61
“45 ’89 ?30
زاهدان
1385
1/78
“40 ’51 ?60
“30 ’30 ?29
خاش
1400
153
“29 ’21 ?61
“18 ’21 ?28
سراوان
1165
3/106
“44 ’33 ?62
“11 ’37 ?27
ایرانشهر
591
8/116
“09 ’69 ?60
“36 ’20 ?27
کنارک
5/110
“97 ’39 ?60
“56 ’35 ?25
چابهار
11
3/114
“29 ’64 ?60
“12 ’29 ?25
در جدول 4-2 نیز آمار حداکثر بارش 24 ساعته هشت ایستگاه سینوپتیک استان سیستان و بلوچستان از سال 1350 تا 1390 مشاهده می شود. قدیمی ترین ایستگاه استان زاهدان با بیش از 40 سال سابقه آماری و کنارک جدید ترین ایستگاه استان با 15 سال سابقه آماری می باشد.
جدول 4-2- آمار حداکثر بارش 24 ساعته هشت ایستگاه سینوپتیک استان سیستان و بلوچستان
سال
ایستگاه
زابل
زهک
زاهدان
خاش
سراوان
ایرانشهر
کنارک
چابهار
1350
36/6
1351
48/3
1352
40/2
1353
52/7
1354
34/3
1355
31/4
37/2
61/52
1356
20/1
30/8
49/76
1357
43/4
48
34/23
1358
28/4
36/3
50/68
1359
20/4
47/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *