دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ديدگاه حقوق بين‌الملل در مورد فلسطين

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل

تکه هایی از این پایان نامه :

جانشيني کشورها :

اين اصطلاح براي تعيين شاخه اي از حقوق بين الملل به کار مي رود که به آثار حقوقي ناشي ازتغيير حاکميت سرزمين مي پردازد. به عبارت ديگر، اصطلاح « جانشيني کشورها » بدين معناست که کشوري به جاي کشور ديگر، مسئوليت روابط بين المللي را در يک سرزمين بر عهده مي گيرد. ( شق ب بند 1 ماده 2 عهدنامه 1978 در زمينه جانشيني کشورها بر معاهدات و عهدنامه 1978 در زمينه جانشيني کشورها بر موضوعاتي به جز معاهدات و عهدنامه 1983 در زمينه جانشيني کشورها بر اموال، اسناد و ديون ).

1-5-1-اشکال انتقال (تغيير) حاکميت :

کشوري که کل سرزمين خود را از دست بدهد و کشور يا کشورهاي جديدي به جاي آن يا آنها تأسيس شوند، اين وضعيت را « ناپديري يا اضمحلا ل[1] » مي نامند.

کشور بخشي از سرزمين خود را از دست بدهد و کشور يا کشور هاي جديدي در آن قسمت تأسيس شود، اين وضعيت را « جدايي »[2] مي نامند.کشوري بر اثر رهايي از استعمار، در سرزمين معيني تأسيس شود، اين وضعيت را « استقلال [3] » مي نامند. کشوري بخشي از سرزمين خود را به نفع کشور ديگري از دست بدهد، اين وضعيت را « انضمام[4] » مي نامند.کشوري که حاکميت خود را در تمام يا بخشي از سرزمين خود را از دست مي دهد کشور پيشين[5]» و کشوري که به جاي او در آن سرزمين اعمال حاکميت مي کند،« کشور جانشين[6] » ناميده مي شود.

در حقوق بين الملل جانشيني به مفهوم اين است که : دولت جديدي به جاي دولت سابق به قدرت برسد، اين عمل يا از طريق جدا شدن بخشي از سرزمين دولت سابق و تبديل آن به يک يا چند کشور جديدالتأسيس صورت مي گيرد، مانند تقسيم اتحاد جماهير شوروي و يا ادغام کشوري در کشورديگر، مانند آلمان شرقي در آلمان غربي که فروض جانشيني دولتها را در فروض قبل بيان کرديم.

1-5-2-اقسام جانشيني دولت‌ها :

  • جانشيني در معاهدات
  • جانشيني در غير معاهدات
  • جانشيني در سازمان هاي بين المللي

1-5-2-1- جانشيني دولتها در معاهدات :

در سال 1978 کنوانسيون جانشيني دولتها در معاهدات به تصويب رسيد. به موجب آن دولت تازه استقلال يافته داراي حق انتخاب نسبت به قبول تعهدات که پيش از استقلال آن بوجود آمده مي باشد. زيرا نبايد آن ها را متعهد به معاهداتي که با آن موافقتي نداشته اند و توسط دولت استعمارگر منعقد شده دانست، اين نظريه به نظريه « لوح مطهر » معروف شده است که بنابر آن همانگونه که نوزاد در بدو تولد فاقد هر گونه تعهدي است دولت تازه استقلال يافته نيز در انتخاب تعهدات بين المللي کاملاً آزاد مي باشد.

در جانشيني دولتها به دو دسته معاهدات بر مي خوريم :

الف – معاهداتي که جانشيني هيچ تأثيري بر آنها ندارند (معاهدات شخصي ).

ب – معاهداتي که جانشيني براي آنها موثر است ( معاهدات عيني ).

معاهدات شخصي

اين معاهدات ماهيتي قراردادي و متصل به شخصيت طرف دارد و لذا با تغيير در شخصيت طرف از بين مي روند مانند معاهدات سياسي، تجاري، اقتصادي و…

البته اين نوع معاهدات نيز با توجه به نوع جانشيني قائل به تفکيک مي باشند. چنانچه جانشيني در اثر اتحاد بوجود آمده باشد، اين معاهدات به قوت خود باقي است. اگر جانشيني به نحو ديگر صورت گرفته باشد معاهدات اعتبار خود را از دست داده و براي دولت جديد التأسيس الزام آور نيست.

معاهدات عيني

منظور معاهداتي هستند که متصل به شخصيت دولت نبوده، بلکه متصل به رژيم حقوقي سرزمين يک کشور مي باشند و به عبارت ديگر معاهدات مرزي مي باشند و با تغيير حاکميت از بين نمي‌روند و جانشيني اثري بر آنها ندارد.

به موجب کنوانسيون 1978 گروهي ديگر از معاهدات نيز به عنوان معاهدات عيني محسوب شده اند و جانشيني تاثيري بر آنها ندارند که عبارتند از :

1 – معاهدات مرتبط با « استفاده يا محدوديت استفاده از سرزمين » که به نفع کشور خارجي منعقد شده تعهدات ملحق شده به سرزمين محسوب مي شود.

2 – معاهدات مرتبط با « استفاده يا محدوديت استفاده از سرزمين » که به نفع گروه کشورها يا کليه کشورها بوجود آمده و ملحق به سرزمين مذکور تلقي مي شود که خود به سه گروه تقسيم مي شوند :

الف – معاهداتي که به وضع مقررات بين المللي در خصوص مراسلات و ارتباطات مي پردازند.

ب – معاهداتي که موجد وضعيت هاي سياسي و بين المللي مي باشند.

در اين معاهدات استمرار تعهدات عيني به عنوان يک قاعده عرفي در رويه دولتها به صورت استثنايي بر اصل « لوح مطهر » مي باشد. مانند قبول تعهدات ايجاد شده توسط روسيه و نروژ در خصوص ماهيگيري در رودخانه مرزي بين دو کشور از طرف فنلاند پس از استقلال.

ج – معاهدات چند جانبه ( عهد نامه – قانون ) ، عهد نامه هايي که در حکم قانون بين المللي بوده و بايد آن را رعايت کنند، زيرا هدفشان تدوين قواعد عمومي و غير شخصي مي باشد و جهت تحقق نيازهاي جامعه بين المللي وضع شده اند ودولت جانشيني الزاماً بايد آن ها را رعايت نمايد. مانند عهدنامه 1959 قطب جنوب ( جنوبگان ).

1-5-2-2-جانشيني دولت‌ها در غير از معاهدات

شامل مسائلي از قبيل اموال، آرشيو و بدهي هاي دولت مي باشد که کنوانسيون1983 در اين خصوص تصويب گرديد.

الف – جانشيني دولت ها در اموال

1 – جانشيني دولتها در اموال در حالت وحدت دولتها؛ که اموال دولتهاي پيشين به دولت جانشين منتقل مي شود.

2 – جانشيني دولتها در اموال در حالت انتقال بخشي از سرزمين يک دولت، که انتقال اموال با موافقت‌نامه في‌مابين دولت پيشين و دولت جانشين صورت مي گيرد در صورت عدم وجود موافقتنامه اموال غير منقول که در آن بخش از سرزمين قرار دارد و به دولت جانشين واگذار مي شود و اموال منقول که در ارتباط با فعاليت دولت پيشين و در رابطه با آن بخش از سرزمين است که جانشيني صورت گرفته به دولت جانشين منتقل مي شود.

3 – جانشيني دولتها در اموال در حالت جدايي بخشي يا بخش هايي از سرزمين يک دولت، که اموال غير منقول در سرزميني که جانشيني صورت گرفته به دولت جانشين منتقل مي شود و اموال منقول که در ارتباط با فعاليت دولت پيشين در آن بخش بوده منتقل مي شود و در مورد اموال منقول ديگر يک بخش منصفانه اي به دولت جانشين تعلق مي گيرد.

4 – جانشيني دولتها در اموال در حالت فروپاشي يک دولت، در صورت عدم توافق ديگري ميان آنها اموال غير منقول به دولتهاي جانشين منتقل مي شود و اموال منقول که خارج از سرزمين دولت پيشين واقع است ولي به آن دولت تعلق دارد به طور منصفانه به دولت هاي جانشين منتقل مي شود. اموال منقول که در رابطه با فعاليت دولت پيشين در رابطه با آن سرزمين ها بوده به دولت جانشين منتقل مي شود و ساير اموال منقول به غير از آنچه ذکر شد به دولتهاي جانشين به صورت منصفانه منتقل مي شود.

5 – جانشيني دولت ها در اموال مورد دولتهاي جديد الاستقلال، که اموال غير منقول و منقول به دولت جانشين منتقل مي شود و اموال غير منقولي که خارج از سرزمين دولت جانشين است ولي متعلق به اوست نيز منتقل مي گردد.

ب – جانشيني دولت ها در آرشيو

آرشيوهاي دولتي دولت پيشين شامل تمام مواردي است که توسط دولت پيشين در اجراي وظايفش توليد و يا دريافت شده باشند، انتقال آرشيوهاي دولتي به دولت جانشين سبب مي گردد دولت پيشين ديگر حقوقي بر آرشيو نداشته باشد.

ج – جانشيني دولتها در بدهي هاي دولت پيشين

در اين وضعيت اگر دولت A تمام سرزمين دولت B  را منصرف شود بايد تمام بدهي هاي دولت بدهکار را به طلبکاران خارجي بپردازد و اگر فقط قسمتي از سرزمين B تحويل به دولت A شود، در اين صورت فقط بايد قسمتي از بدهي را پرداخت نمايد.

1-5-2-3- جانشيني دولتها در سازمان‌هاي بين المللي:

دولتها از طريق پذيرش اساسنامه سازمان هاي بين المللي، که يک معاهده چند جانبه است  و امضاي قرارداد الحاق به سازمان بين المللي ملحق مي شوند، در جانشيني دولتها در سازمان هاي بين المللي با توجه به نوع جانشيني فروض متفاوت است. چرا که در جانشيني دولتها، اگر دولت مرکزي علي رغم تغييرات تداوم داشته باشد ( مثل انفکاک و جدايي ) دولت مرکزي همچنان به عنوان عضو سازمان قلمداد مي گردد. ولي دولت جانشين جديدي که در سرزمين منفک شده بوجود مي آيد، يک شخص مستقل جديد است و بايد تقاضاي عضويت در سازمان بين المللي را بنمايد، به عنوان مثال، روسيه در سازمان ملل، به عنوان استمرار جماهير شوروي محسوب شد و به عنوان عضو دائم شوراي امنيت کرسي اتحاد جماهير شوروي را اشغال کرد، در حالي که ساير جمهوري ها پس از تقاضاي عضويت و پذيرش آن از طرف سازمان به عضويت سازمان ملل در آمدند.

دولتهاي تازه استقلال يافته نيز متعهد به معاهدات دولت پيشين به سازمان نمي باشند، و دولتهايي که بر اثر اتحاد تبديل به يک کشور واحد مي گردند، در صورتي که مجدداً بخواهند به وضعيت سابق برگردند ديگر نيازي به تشريفات پذيرش نمي باشد و عضويت آنها به قوت خود باقي است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقيق :

به جهت مسائل منطقه اي و بين المللي و پايدار شدن صلح و امنيت در خاورميانه به نظر مي‌رسد که با عضويت فلسطين در سازمان ملل متحد اين امر مهم صورت پذيرد . اهداف اين پايان نامه اين است که آيا کشور فلسطين شرايط و معيارهاي لازم مندرج در کنوانسيون مونته ويدئو را که شامل جمعيت دائم سرزمين مشخص ،حکومت و اهليت ورود به روابط ديگر کشورها را دارد و اينکه فلسطين در شمول مواد 3 تا 6 منشور ملل متحد در جهت عضويت در سازمان ملل متحد قرار مي‌گيرد.

1-4- سوالات تحقيق :

1 ) فلسطين  شرايط کشور شدن در حقوق بين الملل را دارد؟

2 ) شناسايي کشور فلسطين از سوي 127کشور جهان مي تواند فلسطين را تبديل به کشور کند و يا براي کشور شدن فلسطين نياز به شناسايي تمام کشورهاي جامعه بين المللي داريم؟

3 ) فلسطين شرايط عضويت در سازمان ملل متحد را دارد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل  با فرمت ورد