دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مفهوم عدم امکان اجرای تعهد و آثار آن

عنوان کامل پایان نامه :

ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل

  تلاش کنوانسیون در ایجاد وحدت رویه

در مبحث حوادث خارجی نکته­ای که باید به آن توجه داشت، دیدگاه و روش کنوانسیون در ایجاد رویه ای واحد در تجارت بین الملل است. این هدف کنوانسیون با رعایت مقررات و اصول مبنایی آن تحقق می یابد و به همین دلیل باید در تصمیم­گیری ها و اظهارنظرهایی که در مورد معاملات بیع بین المللی صورت می گیرد در حد امکان از توسل به مقررات داخلی کشورها که ممکن است رویه ای مغایر با کنوانسیون در پی گرفته باشند، اجتناب کرد تا مانع از تعدد و تفرق آراء و رویه ها شد. البته این امر در زمانی که با نگاهی تطبیقی به مقررات کنوانسیون نگریسته شود و در پی یافتن راه حلی از حقوق داخلی برای رفع اختلاف مطروحه باشیم، بروز نخواهد کرد.

نکته دیگر آنکه در برخی از نظامهای حقوقی ملی و یا برخی مقررات بین المللی و یا منطقه ای، مقرراتی برای معافیت طرفین قرارداد از مسئولیت در زمانی که اجرای تعهد به علتی خارج از کنترل و پیش بینی طرفین متعذر می گردد، پیش بینی شده است و بر آن اساس متعهدی را که از اجرای تعهدات خویش بازمانده، بری از مسئولیت می شناسد. ازجمله این مقررات می توان به مقررات عمومی که توسط کمیسیون اقتصادی اروپایی سازمان ملل متحد تهیه و جهت بکارگیری در معاملات میان کشورهای اروپایی دارای اقتصاد آزاد ارائه گردیده، اشاره کرد. این مقررات برای انواع معاملات به طور مجزا تدوین گردیده و در هر دسته از معاملات مقررات خاصی قابل اعمال است.[1]

آنچه در کنوانسیون پیش بینی شده تلاش در جهت رفع موانع و اختلافات موجود در نظامهای حقوقی داخلی کشورها و ارائه نمونه ای واحد برای اجرا در معاملات بین­المللی است، اگرچه به نظر می رسد که موفقیت کنوانسیون در این جهت زیاد نبوده و کماکان نظامهایی که قانون حاکم بر قرارداد را تشکیل می دهند، به نحو دیگری با پدیده حوادث غیرمترقبه برخورد کرده و اثر کنوانسیون را کاهش می دهند.[2]

گفتار دوم: عدم امکان اجرای تعهد در کنوانسیون و آثار آن

ماده 79 کنوانسیون در مقام تبیین موضوع عدم امکان اجرای تعهد و آثار آن، مقرر می­دارد:

  1. در صورتي يكي از طرفين مسؤول عدم توفيق در ايفاء هر يك از تعهدات خود نخواهد بود كه ثابت نمايد عدم توفيق وي ناشي از يك مانع خارج از اقتدار او بوده است و اينكه نمي‌توان عرفاً از وي انتظار داشت كه [احتمال حدوث] آن مانع را در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ داشته يا از آن يا آثار و عواقب آن اجتناب نموده يا آن را رفع كرده باشد.
  2. اگر عدم توفيق يك طرف ناشي از عدم توفيق شخص ثالثي باشد كه براي اجراي تمام يا بخشي از قرارداد استخدام يا اجير شده، طرف مزبور فقط در صورتي از مسؤوليّت معاف است كه:

الف- بموجب پاراگراف فوق از مسؤوليّت معاف باشد، و

ب- شخصي كه از طرف وي مسؤول انجام تعهد شده نيز، در صورت اعمال مقررات پاراگراف فوق بر او، از مسؤوليّت مبرّي باشد.

  1. استثناء مقرر در اين اصل در جريان دوره‌اي كه مانع بقوت خود باقي است مجري خواهد بود.
  2. طرفي كه موفق به ايفاء [تعهد خود] نمي‌گردد مكلّف است طي اخطاري حدوث مانع و آثار آن را بر توانائي وي در ايفاء تعهد به آگاهي طرف ديگر برساند. چنانچه اخطار نسبت به ظرف مدت متعارفي پس از اينكه از حدوث مانع اطّلاع حاصل كرده يا بايد از آن اطّلاع حاصل مي‌كرد، به طرف ديگر نرسد طرفي كه توفيق در اجراء پيدا نكرده مسوؤل خسارت ناشي از عدم وصول خواهد بود.
  3. هيچ يك از مندرجات اين اصل مانع طرفين از اعمال هر نوع حق، بجز ادعاي خسارت موضوع اين كنوانسيون، نخواهد بود.

بعلاوه ماده 80 در تکمیل ماده 79 بیان میدارد:

یك طرف قرارداد نمي‌تواند به عدم توفيق طرف ديگر در ايفاء تعهد، تا حدي كه چنان عدم توفيقي ناشي از فعل يا ترك فعل طرف اول باشد استناد كند.

در ادامه به بررسی بندهای 5 گانه ماده 79 و ماده 80 کنوانسیون میپردازیم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

با توجه به مقدمه پیش گفته، در این پژوهش برآنیم تا برای پرسش اصلی ذیل پاسخی مناسب بیابیم :

وضعیت حقوقی “عدم امکان اجرای تعهد” در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا چگونه است؟

که در راستای یافتن پاسخ مناسب به این پرسش­ ناگزیر از توصیف مفاهیم و کلیات در باب تعهد و عدم امکان اجرای آن در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین­المللی کالاها هستیم.

به منظور پاسخ به پرسش اصلی مطروحه ، در این تحقیق و تحت عنوان دو بخش ، به پرسش­های فرعی ذیل پاسخ داده می شود.

  • ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران بر چه مبنایی استوار است؟
  • ناممکن شدن اجرای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالاها بر چه مبنایی استوار است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ناممکن شدن اجرای تعهد در حقوق ایران و بیع بین الملل  با فرمت ورد