دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391

 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391

1 بیان مسأله

علي رغم نظريات موافق و مخالفي كه در خصوص مجازات سلب آزادي بشر ( حبس ) ارائه شده است امروزه استفاده از اين مجازات در تمام نظام‌های كيفري رواج دارد و شايد حذف آن از زرادخانه‌های كيفري در حال حاضر نه ممكن و نه منطقي باشد.

تأمل در آمار یک‌صد و هشتاد هزار نفري زندانيان در ايران و مجموعه سازمان‌های گسترده، بودجه و امكاناتي كه براي نگهداري، اصلاح و تربيت، باز پروري و همچنين در برخي موارد ارائه خدمات مراقبت بعد از خروج به اين جمعيت گسترده صرف می‌گردد، اهميت اين موضوع و لزوم توجه بيشتر به جنبه‌های مختلف اين مجازات را بيشتر نمايان می‌سازد.

بي ترديد تفاوت‌های بسياري ميان اين افراد در نوع جرم ارتكابي و نوع اتهام و مكاني كه در بند آن هستند وجود دارد. برخي از اين جمعيت یک‌صد و هشتاد هزار نفري در مراكزي نگهداري می‌شوند كه از مکان‌های مناسب و از امکانات رفاهي مطلوب، كاركنان آموزش ديده و مبتني بر برنامه‌های اصلاحي و تربيتي برخوردار می‌باشند و برخي ديگر از مکان‌هایی فاقد شرايط مطلوب، كه زندانيان پس از ورود به آن در معرض انواع آسیب‌ها، بیماری‌ها، تهديدها و سوء استفاده‌ها قرارمي گيرند، كه در مواردي اين امر می‌تواند توسط خود زندانيان صورت پذيرد. اما علي رغم تفاوتي كه ميان این‌گونه زندانيان و مکان‌های نگهداري آنان به عنوان زندان وجود دارد، يك چيز در ميان همۀ آن‌ها مشترك است. تك تك آن‌ها زنداناني محسوب شده و مكاني كه در آن به سر می‌برند صرف نظر از اسم‌های مختلف در نظر گرفته شده براي آن‌ها زندان محسوب می‌گردد. حال آنچه كه به عنوان زندان از آن نام می‌برند و لاجرم افراد در بند آن‌را، خواه كوتاه و خواه بلند مدت و خواه به عنوان بازداشت و خواه به عنوان مجازات، زنداني می‌نامند و در خور تدبر و تأمل می‌باشد. به راستي هدف ما از اجراي مجازات زندان چيست؟ اجراي مجازات زندان چه تأثيري بر زنداني، خانوادۀ وي و اجتماع دارد؟ آيا در بند كشيدن و محصور نمودن جسم زنداني به معناي در بند كشيدن تمامي حقوق اساسي زنداني است؟ آيا سلب آزادي فرد به معناي سلب ساير حقوق وي می‌باشد؟

در تحقيق حاضر كه از دو بخش تشكيل گرديده بخش اول به تبيين زندان و جايگاه آن در حقوق كيفري اختصاص يافته و سعي گرديده پاسخي شايسته نيز در لابه لاي مباحث به اين سئوالات داده شود. در بخش دوم حقوق زندانيان در ايران و عملكرد سازمان زندان‌ها در زندان مركزي اصفهان مورد بررسي قرار گرفته است.

1-2 اهميت تحقيق

با پذيرش مجازات زندان به عنوان يك مجازات مهم در نظام عدالت  كيفري كه با در بند كشيدن آزادي فرد، نقش خود را به عنوان يك كيفر در برابر جرم ارتكابي اين فرد نشان می‌دهد، اين سئوال مطرح می‌گردد كه آيا هدف ما از اجراي اين مجازات، سلب تمام حقوق اين فرد بوده است؟ و آيا اين حبس باعث سلب ساير حقوق فرد زنداني نمی‌گردد؟ و سئوال مهم‌تر نهاد زندان بايد چگونه باشد تا ضمن برخورداري از كارآمدي لازم به عنوان يك كيفر،حقوق اساسي زندانيان را نيز تا حد مطلوب رعايت نمايد؟

درك جنبۀ انساني و حقوق بشري حبس امري بسيار ساده و نياز به فلسفه بافي و استدلال‌های گوناگون ندارد.كافي است هر كس چشم خود را در لحظه‌ای فرو بندد و با خود بيانديشد كه اگر هرآينه روزي از سر تقدير، و به هر دليلي سر از زندان در آورد چه انتظاري از اين نهاد می‌تواند داشته باشد و متوقع چه راهكارهايي خواهد بود كه در عين حال كه وي را متوجه و ملزم به جبران خطاي خود نمايد به گونه‌ای كافي در برابر مخاطرات احتمالي كه منجر به تباهي و نابودی‌اش می‌گردد محافظت نمايد.

متأسفانه علي رغم آفت‌ها و مخاطرات گوناگون تعريف شده براي مجازات حبس و لزوم استفاده از اين مجازات به عنوان آخرين راه حل، روز به روز شاهد افزايش تعداد زندانيان در سراسر جهان و کشور خودمان می‌باشیم. در كشور ما با توجه به تورم قوانين كيفري و استفاده از اهرم مجازات حبس به عنوان يك مجازات اصلي حتي در مورد تخلفات نه چندان مهم چون بدهي مالي، ارتكاب جرايم غیر عمد و…، آفات و مضرات زندان و تأثير نامطلوب آن بر فرد زنداني، خانوادۀ او و كل جامعه، توجه بيشتر به حقوق اساسي زندانيان، را ضروري می‌نماید. متأسفانه عموم مردم جامعه نه تنها از شرايط بد زندان‌ها مشكلات و آفات زندان،متأثر و متألم نمی‌گردند بلكه اطلاع از برخي حقوق زندانيان موجبات نارضايتي و اعتراض آن‌ها را نيز فراهم می‌گرداند.

صرف نظر از تمامي موارد ذكر شده و جنبه‌های انساني و حقوق بشري زندان، اگر صرفاً از ديدگاه اصلاحي و تربيتي به مقولۀ حبس نگاه كنيم آيا در زندان‌هایی كه علاوه بر آزادي زنداني، وي را از ساير حقوق انسانی‌اش محروم می‌کنیم و او را در شرايط حقارت آميز و خفت بار نگهداري می‌کنیم، به جاي اصلاح و بازپروري، موجب سقوط و غلتیدن هرچه بيشتر زنداني از مقام انسانيت نمی‌گردیم؟ آيا صحيح می‌باشد در زندان‌هایی كه زنداني تحت شرايط غير انساني و تحقير آميز نگهداري می‌شود توقع داشت در اين شرايط و پس از آزادي اين فرد از خود رفتارهاي انساني بروز دهد؟

لذا علاوه بر ديدگاه حقوق بشري و انسان دوستانه، جهت رسيدن به اهداف اصلاحي و تربيتي زندان‌ها و كاهش آفت زندان و تأثير نامطلوب آن بر جامعه و زنداني بايد هر چه بيشتر حقوق انساني زندانيان را شناخت و در جهت تثبيت و احقاق آن اقدام نمود و اين پايان نامه تلاشي جزيي در اين راه می‌باشد.

1-3 اهداف تحقيق

مهم‌ترین اهداف اين تحقيق به شرح ذيل می‌باشد :

1- بررسي و شناخت برخي از حقوق كه در آيين نامۀ اجرايي سازمان زندان‌ها براي زندانيان پيش بيني شده است.

2- ارزيابي عملكرد سازمان زندان‌ها در ايران در راستاي اجراي حقوق پيش بينش شدۀ زندانيان در آيين نامۀ اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربيتي.

3- بررسي و تطبيق حقوق پيش بيني شده براي زندانيان در ايران با حقوقي كه در حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل متحد براي زندانيان پيش بيني شده است.

4- و عملكرد سازمان زندان‌ها در اين استان.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آيا آيين فعلي سازمان زندان‌ها علي رغم اصلاحات متعددي كه در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نيل به اهداف اصلاحي و تربيتي مجازات حبس موفق كند؟ آيا در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انساني و حقوق بشري مجازات حبس به طور كامل مدنظر قرار گرفته است؟

آيا جهت اجراي اين آيين نامه امكانات و تسهيلات لازم در اختيار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آيا سازمان زندان‌ها نسبت به اجراي كامل مفاد آيين نامه اقدام می‌نماید؟

1- به نظر می‌رسد حقوقي كه در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها براي زندانيان پيش بيني شده است جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعيت حقوق زندانيان در ايران، در برخي از موارد، از حداقل حقوقي كه در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پيش بيني شده است كمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پيش بيني شدۀ زندانيان، در آيين سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

4- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زياد ورودي افراد به زندان‌ها، امكانات فعلي سازمان زندان‌ها جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391   با فرمت ورد