دانلود پایان نامه : بررسی اعتبارات اسنادی در تجارت بین الملل

 

عنوان کامل پایان نامه :

مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل

بررسی  روابط حقوقی وتعهدات اطراف موجود درهریک از روشهای پرداخت

بعد از مباحث مقدماتی که گفته شد مهمترین مطلبی که ذکر می شود بیان نمودن اطراف دخیل در هریک از روشهای پرداخت و  مسئولیت ها و تعهدات آنها است زیراهمانطور که قبلا گفته شده مسئله پرداخت در تجارت  بین الملل مهمترن نقش را ایفا می نماید که شناخت و دانستن تعهدات هرکدام از اطراف دخیل   دراین روشها  کمک شایانی به انتخاب بهترین روش پرداخت می نماید.

1-2  روابط حقوقی طرفهاي دخیل در اعتبار اسنادي

اعتبار اسنادي مشتمل بر روابط گوناگونی بوده و طرفهاي متعددي در این عملیات دخیل می باشند.این روابط از ویژگیهاي خاصی برخوردار است که در این مبحث تحت دو عنوان روابط بین خریدار و فروشنده و روابط حقوقی اطراف اعتبار اسنادی  مورد بررسی قرار می گیردو توضیحات لازمه در این زمینه داده خواهد شد.

1-1-2روابط وتعهدات بین خریدار و فروشنده

خریدار و فروشنده با انعقاد قراردادمبنایی توافق می کنند که مبلغ قراردادشان از طریق اعتبار اسنادي پرداخت شود.هرچند که بر اساس اصل استقلال اعتبار اسنادي که قبلا” مورد بحث قرار گرفت،

اعتبار اسنادي مستقل از این قرارداد است .اما باید توجه داشت که گشایش اعتبار ثمره و نتیجه توافق طرفین در قرارداد مبنایی است . در قرارداد مبنایی، معمولا” مدت معینی براي گشایش اعتبار تعیین شده یا اینکه در قرارداد قید می شود که اعتبار باید فورا” گشایش شود. در این صورت خریدار باید در زمان معین شده و یا در مدتی که لازمه تلاش متعارف انسان براي تحقق اعتبار است، اعتبار را گشایش کند خریداربرخلاف قرارداد منعقده،در اجراي تعهد خود مبنی بر گشایش اعتبار در موعد مقرر یا مهلت معقول تاخیر نماید

براساس قراردادیا عرف ملزم به جبران خسارات وارده به فروشنده است واگرخریدار اساسا” از گشایش اعتبار امتناع نماید، فروشنده حق دارد به استناد قرارداد اولیه علیه خریدار مبادرت به طرح دعوي الزام به گشایش اعتبارنموده ودر صورت جمع بودن شرایط قانونی به استناد تخلف خریدار، قرارداد را فسخ نماید. البته در برخی از مواقع تکلیف خریدار به گشایش اعتبار ممکن است منوط به انجام عملی از سوي فروشنده باشد مانند ارائه ضمانت نامه حسن انجام کار یا ارسال سیاهه تجاري موقت. در این صورت اگر فروشنده از انجام تعهدات خود سر باز زند و به این علت زمان گشایش اعتبار از حد معقول فراتر رود، مسؤولیت آن متوجه خریدار نبوده و فروشنده نمیتواند به استناد تخلف خریدار، قرارداد را فسخ کرده یا اینکه مستحق مطالبه خسارات شود.

چنانچه فروشنده تعهدات ناشی از قرارداد مبنایی را انجام دهد ولی به هر دلیل تا قبل از انقضاء مهلت اعتباراز آن استفاده نکند ، می تواند بر اساس قرارداد مبنایی قیمت کالاي فروخته شده یا خدمات ارائه شده را از خریدار مطالبه نماید.درمقابل خریدار هم می تواند خسارت ناشی از قصور ذینفع در استفاده از اعتبار اسنادي راکه بر اساس توافقات طرفین به نفع وي گشایش یافته بود، را از قیمت قرارداد کسر نماید.

واقعیت این است که قبل از انقضاء مدت اعتبار از آنجا که به موازات قابل استفاده بودن اعتبار، فروشنده قادر به تحصیل بهاي معامله از طریق ارائه اسناد است، نمی تواند به شیوه دیگري اقدام نماید ولی با انقضاء مهلت اعتبار، فروشنده وثیقه و تضمین خودرابراي دریافت وجه کالایاخدمات از دست می دهداما حق خود رابراي مراجعه به فروشنده ومطالبه قیمت قراردادي را از دست نمی دهد. البته به علت نقض قرارداد مبناي خود مبنی بر وصول مبلغ قراردادي از طریق اعتبار اسنادي ملزم به جبران خسارت خریدار است.

2-1-2-تحلیل روابط حقوقی طرفین اعتبار اسنادي

اعتبار اسنادي بنا به ماهیت خود معاملهاي جدا از قرارداد فروش یا سایر قراردادهایی است که مبناي گشایش اعتبار قرار میگیرد. دراعتبار اسنادي جنبه اسنادي و جنبه کالایی معاملات از یکدیگر متمایز شده و بانکها تنها با اسناد سر و کار دارند. همین امر سبب تمایز روابط حقوقی طرفین قرارداد پایه از اعتبارات اسنادي گردیده است. در این مبحث روابط حقوقی طرفین اعتبار اسنادي مد نظرمی باشد.

1-2-1-2-روابط متقاضی (خریدار) و بانک گشاینده اعتبار

با فرض اینکه شرایط اعتبار اسنادي مورد توافق طرفین قرارداد (خریدار و فروشنده) قرار  گرفته باشد ،خریدار جهت گشایش اعتبار به بانک خود مراجعه می کند. تکمیل و امضاي فرمهاي چاپی گشایش اعتبار توسط متقاضی، به منزله پیشنهادي تلقی می شود که اگر بانک باآن موافقت نماید قراردادي میان متقاضی و بانک بوجود می آیدوبه موجب آن بانک متعهد می شود که وجه اعتبار را در مقابل ارائه اسناد و مدارك منطبق با شروط و  تعلیقات  اعتبار اسنادي به  ذینفع پرداخت نماید. درواقع بانک باپذیرش درخواست متقاضی، اعتبار خود را جانشین اعتباروي می نمایدوبه همین علت باید فوق العاده دقیق باشد و اعتبار را با عباراتی روشن و مطابق دستورات متقاضی تنظیم نماید(.[1]) دراین قرارداد متقاضی مقابلا”متعهد می شود وجهی را که بانک بطور صحیح و بر حسب مطابقت ظاهري اسناد با شروط اعتبار اسنادي به ذینفع پرداخت نموده را به انضمام کارمزد خدمات بانکی و هزینه هاي گشایش اعتبار به بانک بازپرداخت نماید. اصولاً بانک براي تضمین اجراي تعهد متقاضی مبنی بر بازپرداخت وجه اعتبار و سایر هزینه هاي بانکی،گشایش اعتبار را منوط به سپردن وثیقه مناسب از سوي متقاضی می نماید تا در صورت امتناع از بازپرداخت وجه اعتبار با ریسک کمتري مواجه شود در واقع با پذیرش درخواست متقاضی از طرف بانک، اقدام یک جانبه وي به توافقی دو جانبه منتهی می گرددو اگر بخواهیم این رابطه را در قالب حقوقی شناخته شده قرار دهیم به نظر می رسد بایدآن را ، محصول آزادي اراده در قراردادها و مصداقی از ماده 10 قانون مدنی به شمار آورد که اصولا”قراردادي لازم عهدي ، الحاقی، تشریفاتی و معوض است .نتایج اقتصادي این قرارداد نهایتا” به خریدار تحمیل شده و بانک تنها واسطه و عامل اجراي تعهد خریدار بود ه و وظایف و اختیارات آن تا حدي است که از جانب متقاضی اعتبار مشخص و درخواست گردیده است.بدین ترتیب ماهیت  نمایندگی قرارداد منعقده میان بانک گشاینده و متقاضی به وضوع استنباط می شود و عبارت بکار رفته در (یوسی پی) که مقرر می دارد(( بانکی که در اجرای دستورات درخواست کننده اعتبار از خدمات بانکی دیگري استفاده می کند این عمل را به حساب و مسئولیت درخواست کننده اعتبار انجام می دهد)) مؤید این امر است. 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

الف :هدف

هدف ما در این پژوهش بررسی ابعاد گوناگون اعتبارت اسنادی نظیراطراف،مقررات وماهیت آن و مقایسه این ابعاد  با سایر روشهای پرداخت برای یافتن مطمئن ترین  ،سریعترین و ارزان ترین شیوه پرداخت در عصر حاضر با توجه به مقتضیات زمان و تحولات جهان کنونی است.

پ: سوالات اصلی وفرعی

اصلیترین سوالی که در سیر این پژوهش با آن رو به رو هستیم عبارت است ازاینکه آیا در حال حاضر اعتبارات اسنادی بهترین شیوه پرداخت است ؟که ضمن پرداختن به این مسئله در جریان پژوهشمان با سوالاتی فرعی نظیر اینکه بعد از اعتبارات اسنادی کاربردی ترین شیوه پرداخت کدام است؟ ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی چیست و چه تفاوتی با ماهیت سایر روشهای پرداخت دارد ؟ جایگاه اعتبارات اسنادی در قوانین ایران کدام است؟ اطراف هر کدام از شیوه های پرداخت چه تعهداتی درجریان پرداخت دارند؟ در حال حاضر برهرکدام از شیوه های پرداخت در عرصه بین المللی  چه قوانینی حاکم است؟و….دیگر سوالاتی که در طی این پژوهش به آنها پاسخ داده خواهد شد .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در  تجارت بین الملل   با فرمت ورد