No category

دانلود پایان نامه درباره اندرزنامه، فلسفه اخلاق، اوشنر دانا

تهران، 1358ش.
مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ترجم? ابوالقاسم پاینده، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1374ش.
ملکیان، مصطفی، مهر ماندگار، تهران، انتشارات نگاه معاصر، 1385ش.
مک اینتایر، السدر، در پی فضیلت؛ تحقیقی در نظری? اخلاقی، ترجم? حمید شهریاری و محمد علی شمالی، تهران، انتشارات سمت، 1390ش.
مکنزی، دیوید نیل، فرهنگ کوچک زبان پهلوی، ترجم? مهشید میرفخرایی،تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1379ش.
مولایی، چنگیز، بررسی فروردین یشت: سرود اوستایی در ستایش فروهرها، تبریز، انتشارات دانشگاه تبریز 1382ش.
ناتل خانلری، پرویز، تاریخ زبان فارسی، چ دوم، تهران، انتشارات فرهنگ نشر نو، 1382ش.
نوابی، ماهیار، “اندرز آذربد ماراسپندان”: مجل? دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، ش 51، زمستان 1338ش.
ـــــــــــ، مجموعه مقالات، به کوشش محمود طاووسی، شیراز، مؤسسه آسیایی دانشگاه پهلوی شیراز، 2535 پهلوی.
نصر، حسین، انسان و طبیعت؛ بحران معنوی انسان متجدد، ترجم? عبدالرحیم گواهی، چاپ دوم، قم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1384ش.
ـــــــــــ، دین و نظم طبیعت، ترجم? انشاالله رحمتی، چاپ سوم، تهران، نشر نی، 1389ش.
وامقی، ایرج، نوشتههای مانی و مانویان، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، 1378ش.
هولمز، رابرت، مبانی فلسفه اخلاق، ترجم? مسعود علیا، ویراست سوم، چاپ دوم، تهران، ققنوس، 1389
یاسمی، رشید، “اندرز اوشنر دانا”: مجل? مهر، ش7-9، سال 1313ش.
یوسفی، ماشاءا..، “بازنمایی گفتار نظم الاهیات اخلاقی زرتشت در بایستههای شاه آرمانی ایران باستان”: فصلنام? سیاست: مجل? دانشکد? حقوق و علوم سیاسی، شماره دوم، تابستان 1388ش.
Anscombe, G. E. M, Modern Moral Philosophy, Originally published in Philosophy 33, No. 124 (January 1958).
Boyce, Mary. Middle Persian Literature, handbuch der Orientalistik Iranstik II, literature I, leiden, 1986
Driver Julia, Ethics: The fundamentals, Blackwell Publishing, 2007
E.W.West, Grundiss der Iranchen philologie II Band, sterasburg, 1896- 1904.
Davaran, freshteh, 2005, Continuity in Iranian identity: a study of andarz and adab, Phd, Berkeley
Gignx, ph,” D?nkard” Encyclopedia Iranica,(ed.) Ehsan YarShater, Vol. VII collifornia, Mazda Publisher, 1996
Jamasp asa, The mazdayasnian philosophy, translat from the French by L.C. Casartelli, Bomby , Karani, 1889.
MacKenzie, DN, A Concise Pahlavi Dictionary, London,Oxford Univ. 1971
Maganlal Aand Bouch. M. A, Zoroasterian Ethics, Baroda, the colleg Baroda, 1919.
Shaked, Shaul, “Andarz and andarz literature in pre-Islamic Iran” Encyclopedia Iranica,(ed.) Ehsan YarShater, Vol. Vol. II, collifornia, Mazda Publisher, 1985
Shaked, Shaul, 1979, the wisdom of the sasanian sages, with translat and notes, of D?nkaed, Book Six, by ?turp?t-? ?m?t?n, Boulder, col.
Shaki, Mansor, 1981, “The Denkard account of the history of the Zoroastrian scriptures” Archive Orientalni 49.
Tafazzoli, Ahmad, “Dadestan i Menog i xrad” Encyclopedia Iranica,(ed.) Ehsan YarShater, Vol. VI, collifornia, Mazda Publisher, 1993
واژه نامه
abEbud
ابیبود
تفریط، کاستی
aCa
اشه
نظم، نام ایزد راستی
aC-g?haNih
اشگهانی
تنبلی، سستی
Ag-dENih
اغدینی
به هر دینی که غیر از دین زرتشتی باشد
Ahlawih
اهلایی
نیکوکاری، پرهیزکاری
Ahog
آهوگ
عیب
akomaN
اکومن
اندیش? بد و نام یکی از دیوان بزرگ
aNdoh
اندوه
اندوه، غم
AsN-xrad
آسن خرد
خرد فطری
Axw
اخو
اندیشه، اراده، نیروی زندگی
Azarm
آزرم
آسیب، صدمه
baQobaxT
بغوبخت
سرنوشت، تقدیر
baxT
بخت
اقبال سرنوشت، قسمت
Boy
بوی
حس، درک، نیروی ادراک
Bradarod
برادرود
نابرادری، برادر دروغین، شریک، رقیب
?INwad- pUhl
پل چینود
پلی که روان گناهکاران را از نیکان جدا می سازد.
dAd
داد
عدالت، داد
daENa
دئنا
وجدان، نام یکی از ایزدان
dahICN
دهشن
دادن
dAm
دام
آفریده
dANAg
داناگ
دانا، خردمند
dUC-xradih
دش خردی
بد خردی
fraCgIrd
فرشگرد
بازسازی در پایان جهان
frahaNg
فرهنگ
آگاهی، مدرسه
frAroNih
فرارونی
پرهیزکاری، درستکاری
Frawahr
فروهر
جزیی از روان، روان بی مرگ انسان، فرشتهای که در طول حیات آدمی نگهبان اوست.
frawardigAN
فروردیگان
جشن فرورها، به پنج روز قبل و بعد از اول فروردین اطلاق می شود
frEbud
فریبود
افراط
gAhaNbAr
گاهانبار
هریک از شش بخش سال، جشنهای پنج روزه که در پایان هر یک از این شش بخش انجام میگیرد
garodmaN
گرودمان
بهشت
gETig
گیتی
زمینی، مادی
goCosrud-xrad
گوش سرود خرد
خرد اکتسابی
hamAl
همال
دوست، رفیق، همتا
hambudaN
همبودن
ترکیب شدن
ham-pUrsagih
همپرسگی
نشست و برخاست، مشاوره
hawiCT
هاوشت
شاگرد
hErb?d?sTAN
هیربدستان
مدرس? هیربدی، محلی که هیربدان در آن آموزش می بینند
hIxr
هخر
مدفوع، کثافت
hu-AmArih
هوآماری
داشتن کارنامه ای خوب، شمار خوب
kAm
کام
آرزو، هدف
kirbag
کرفه
ثواب، عمل نیک
mENog
مینو
آسمانی، مینوی، روحانی
mIhrodrUj
مهردروجی
پیمان شکنی
p?Nih
پنی
خست، پستی، بخیلی
pAdIfrAh
پادافره
کیفر، عقاب
paymAN
پیمان
اعتدال، اندازه، عهد
rAdih
رادی
بخشندگی، درستکاری
rAmICN
رامش
راحتی، آرامش، خوشی
rUwAN
روان
روان
soCANs
سوشیانس
نجات بخش، منجی آخر الزمان در دین زرتشتی
sur-ArAYih
سورآرایی
مهمان نوازی
Tar-m?NiCNih
ترمنشی
بد منشی
Toxm
تخم
دوده، خاندان
varaN
ورن
حرص، شهوت
wahmaM
وهمن
اولین امشاسپند و نگهدارند? چهارپایان
wir
ویر
هوش، حافظه
wIsTArih
ویستار
پوشش، تردید داشتن
wIsTAxih
ویستاخ
گستاخ، اعتماد، امید داشتن
xEm
خیم
رفتار، خیم، طبیعت
xrad
خرد
عقل، معرفت
xrafsTar
خرفستر
حیوان موذی
xwEC-karih
خویشکاری
وظیفه شناسی
xwEdodEh
خویدوده
ازدواج با نزدیکان
Abstract
Ethics in zorastrianism has significant position. In the Sasanid period, a particular style of ethical literature comes to exist that know today Andarzn?ma. Andarzn?mas wich classified under category on practical ethics and has spicific feature, are trying to train moral their audience. This worke is describing the frame of Andrzn?mas. This work trying to show that all Andarzn?mas could be seen in single structure. The importance of this issue comes to appearance when the element of this system and its key concept are explained. Therefore, there is no choice for researcher but to take contextual approach and making dialogue between texts. In the end of this paper, it will be turn out that the ethic in the Andarzn?mas, is a virtuous ethic and has closed similarity with Greek model of virtuousness. Human kind, in this model, consists from two dimensions: the rUwAN and the TaN, and the rUwAN is more important. Other concept like xrad, x?m, paym?n, baxt, d?n and etc. are all in order to make soul blissful. A man should try to help deities either in microcosm and macrocosm and ultimately make himself their guest.
In the other hand, the practical result of normative ethic appears in applied ethic and therefore it will be explained that the infrastructure of applied ethic’s issues in andarzn?ma, such as monarchy ethic. Citizenship, war and peace, health of body and soul, family, sexual and relationship ethic should be sought in normative ethic.
Key words: Andarzn?ma, Zoroastrian ethics, Normative ethic, applied ethic, ruw?n, Virtu ethic.
University of Religions and Denominations
Faculty of Religions
The System Of Ethics in The Pahlavi Andarzn?mas
Under Supervision of:
Supervisor: Dr. Seiied Saeid Reza Montazeri
Advisor: Dr. Seiied Hasan Eslami
A thesis submitted to the Graduate Studies Office
In particle fulfillment of requirements for the
Degree of Master of M.A in the study of Oriental Religions
By: Mohammad Reza Nazari
January 2013
1 Davaran, freshteh, Continuity in Iranian identity: a study of andarz and adab
2 . دوفوشه کور، اخلاقیات، ص 18
3. پور داود، گاتها، یسن 31: 18-19،
4 . پور داوود، یشت ها، ج1 مهر یشت: 1: 2
5 . تفضلی، تاریخ ادبیات ایران، ص 211- 213
6 . حمدالله مستوفی، تاریخ گزیده، ص118- 120
7 . اگر حاکمی ظلم کند آبادی نخواهد بود.
8 . همان، ص 120
9 . برای مطالعه بیشتر به کتاب تأثیر پند پارسی بر ادب عرب نوشت? عیسی العاکوب رجوع شود.
10 . سعادت، دانشنامه زبان و ادب فارسی، ذیل مدخل اندرز
11 . صفا، نشریه ایران نامه، ص 386
12 . برای آشنایی با تاریخچه و کتابشناسی اندرزنامههای دور? اسلامی به کتاب اخلاقیات نوشته دوفوشه کور مراجعه گردد.
13. AdUrbAd I mahraspaNdAN
14. AdUr Nars?h
15. AdUr mIhr
16. w?hdAd AdUr Ohrmazd
17. AdUr bozid
18. Ohrmazd i sagzig
19 . مزداپور، اندرزنامه های ایرانی، ص 28
20 .Shaked, The Wisdom of the sasanian sage: 277-278
21 . متنهای پهلوی، سعید عریان، اندرزهای پیشینیان قطع? چهارم
22 . تفضلی، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، ص 181
23 . حکمی که از انوشیروان روایت شده است.
24 . نگاه شود به الحکمه الخالده، مسکویه، ص 49- 61
25 . ناتل خانلری، تاریخ زبان فارسی، ص 223
26. barC Nask
27 . مزدا پور، شایست ناشایست، ص 131
28. Shaked, The Wisdom of the sasanian sage: D11
29 . تفضلی، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، ص 180
30. Shaked, The Wisdom of the sasanian sage, pp. XV
و همچنین شاکد ، از ایران زرتشتی تا اسلام، ص 267-268
31 .Boyce, mary, Middle Persian Literature p. 51
32. d?nkard
33. See to: De manasce, Une encyclopedie mazdaeene le dinkart, 1958
34. ?dur farNbag
35. ?durb?d ?m?d?N
36 . آموزگار و تفضلی، دینکرد پنجم، ص 17
37 . همان صفحه 18
38 .Gignx Encyclopedia Iranica: D?nkard
39 . دوشن گیمن، دین ایران باستان، ص 86
40. Ibid
41. قادری، پنجاه گفتار از دینکرد ششم : نشریه نامه فرهنگستان، ش21
42. Gignx, Ibid
43. dAdEsTAN i mENog i xrad
.44 تفضلی، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، ص 198
45. Boyce, mary, Middle Persian Literature, P. 54
46 .Tafazzoli, Encyclopedia Iranica: dAdEsTAN i mENog i xrad
47. Shaked, The Wisdom of the sasanian sage: 31
48 . تفضلی، مینوی خرد 39: 24-28
49 . دوفوشه کور، اخلاقیات، ص 68
50 . مسعودی، مروج الذهب، ص 262و 263
51. آنچه از آداب بزرگمهر برگزیده شده است.
52 . و بزرگمهر گفت.
53 . محمدی ملایری، تاریخ و فرهنگ ایران، ص 310
54 . مقدم? بدوی بر الحکمه الخالده، نوشت? ابن مسکویه ص 38
55. محمدی ملایری. همان، ص 215
56 . دینوری، اخبار الطوال، ص 100
57 . Shaked, The Wisdom of the sasanian sage: D4
58 .

Share article:

Permalink:

Add your widget here