پایان نامه مدیریت

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره فناوری اطلاعات

الکترونیکی در شهر، برخورداری عامه مردم از دانش بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرهنگ زندگی الکترونیکی، اطمینان و وجود بسترهای قانونی از نیازمندی‌های اساسی به حساب می‌آیند. از دیدگاه دیگر وجود زیرساخت الکترونیکی و بسترهای فنی در سطح شهر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در شکل 5 سعی شده در قالب یک شکل سه بعدی، زندگی الکترونیکی و بسترهای مورد نیاز برای ایجاد آن به تصویر کشیده شود.

شکل 5 : زندگی الکترونیکی و بسترهای مورد نیاز برای ایجاد آن
]طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات استان همدان، 1384، ص 158[

2-6-3- شهروند الکترونیک
شهروند الکترونیک مفهوم جدیدی است که همزمان با توسعه جامعه اطلاعاتی در حال شکل‌گیری است. این مفهوم با زندگی الکترونیک ارتباط نزدیکی دارد. شهروند الکترونیک، فردی است که توانایی استفاده از فناوری اطلاعات را در انجام امور روزمره خود داشته باشد و بتواند از خدمات الکترونیک یک شهر الکترونیک در حوزه‌های دولت و کسب و کار الکترونیکی استفاده کند. معمولا در جامعه الکترونیکی، شهروندان الکترونیکی، یک سبک زندگی الکترونیک را برای خود انتخاب می‌کنند. در این سبک، تفریحات، آموزش، ارتباطات و تراکنش‌های فرد به طریق الکترونیکی انجام می‌شود.
به عبارت ساده شهروند الکترونیک فردی است که با فناوری اطلاعات آشنایی داشته باشد و بتواند از خدمات الکترونیکی یک شهر الکترونیک استفاده کند. [جلالی، 1383، ص 48]
در فرآیند ایجاد شهر الکترونیکی و تبدیل افراد از شهروندانی عادی به شهروندانی الکترونیکی دو نیازمندی اساسی وجود دارد . [طرح جامع ICT همدان، 1384، ص15]:
شهروندان به منظور انجام فعالیت‌های خود به صورت الکترونیکی، بایست توانایی و فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را دارا باشند. برای این منظور بایست به افراد آموزش‌های لازم داده شود تا بتوانند کار، ارتباطات، داد و ستد و تفریح الکترونیکی داشته باشند و مهارت‌های لازم جهت زندگی الکترونیکی در جامعه‌ای که اغلب فعالیت‌های آن با فناوری اطلاعات و ارتباطات گره خورده است را دارا باشند.
با توجه به اینکه افراد مخاطبین سازمان‌های الکترونیکی در هسته دولت و کسب و کار الکترونیکی هستند بایست توسط آنها شناخته شوند؛ برای این منظور هر شهروند الکترونیکی باید دارای شناسه و ماهیتی دیجیتال و منحصر به فرد باشد.
این دو نیازمندی در شکل 6 نشان داده شده است.

شکل 6 : شهروند الکترونیکی
]طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات استان همدان، 1384، ص 123[
2-6-4- شهرداری الکترونیکی
شهرداری الکترونیک سازمانی است که با بهره‌گیری از قابلیت‌ها و امکانات فناوری اطلاعات، خدمات مختلفی را در حوزه وظایف شهری، به صورت سریع، قابل دسترسی و امن به شهروندانارائه می‌کند. وظایف این سازمان همانند دیگر شهرداری‌ها می‌باشد با این تفاوت که از فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار و وسیله کارامد برای بهبود و توسعه فرایندهای شهرداری استفاده شده است.
در کل می‏توان گفت شهرداری الکترونیکی سازمانی است که با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات، خدمات خود را در حوزه وظایف شهرداری بصورت سریع‌‌، قابل دسترسی و امن به شهروندان ارائه می‌کند. [سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد، 1381، ص 29[

2-6-5- مدل تعاملی شهر، شهروند، دولت و شهرداری الکترونیک
یکی از مواهب دنیای دیجیتال برای شهروندان، در مرکز توجه قرارگرفتن آنها است. برخی از کشورهای جهان با چشم‌انداز مردم‏محوری، دولت الکترونیک خود را بنا نهاده‌اند. چشم‌اندازی که طبق آن، ساختار دولت الکترونیک بر اساس نیازهای مردم شکل می‌گیرد. این رویکرد به کثرت در خدمات الکترونیک دولت‌های مختلف مشاهده می‌شود. بر همین اساس فلسفه وجودی دولت الکترونیک، شهر الکترونیک و شهرداری الکترونیک، ارایه خدمات به شهروندان است. با توجه به موارد فوق الذکر، می‌توان جهت نمایش ارتباطات بین این چهار مورد، مدل ارتباطی شکل 7 راارائه نمود.

2-7- شاخصهای ارزیابی شهر الکترونیک (آمادگی الکترونیکی)
کشورهای در حال توسعه باید برنامه اجرای سنجش آمادگی الکترونیکی داشته باشند و مطابق این برنامه آمادگی الکترونیکی خود را مورد سنجش قرار دهند تا شکاف پدید آمده بین خود و کشورهای توسعه یافته را کاهش دهند و سیاست‌های خود را در این زمینه بازنگری و بررسی کنند. می‌توان آمادگی الکترونیکی را به شرح زیر تعریف نمود:
میزان آمادگی یک جامعه برای حضور در اقتصاد دیجیتالی
آمادگی جوامع برای بهره ‌مندی از دستاوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات وحضور در دنیای شبکه‌ای

شکل 7 : نمودار ارتباطات بین دولت، شهر، شهرداری الکترونیکی با شهروند الکترونیک
[سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد، 1381، ص 30[

وقتی بحث از ارزیابی شهر الکترونیک و بررسی میزان آمادگی الکترونیک به میان می‌آید، نیازمند دسته‌ای از شاخصها هستیم که به کمک آنها بتوانیم وضعیت یک شهر را از دید “میزان الکترونیکی شدن” در هر لحظه مورد پایش قرار دهیم. همانطور که تعریف شد، آمادگی الکترونیکی به معنی توانایی محیط (اعم از سازمان، شهر، استان و کشور) در بهره‌گیری از مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک عامل مؤثر در رشد اقتصادی و توسعه منابع انسانی می‌باشد. عوامل مختلفی در تعیین آمادگی الکترونیکی نظیر زیرساخت ارتباطی، منابع انسانی و چهارچوب سیاست‌ها و … تاثیرگذار می‌باشند. آمادگی الکترونیکی می‌تواند به عنوان ابزاری جهت طراحی و برنامه‌ریزی استراتژی‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بکار گرفته شود همچنین آمادگی الکترونیکی می‌تواند به درک بهتر موانع و پتانسیل‌های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات کمک کند.
از سال 2000 در راستای بکارگیری بهتر فناوری اطلاعات و ارتباطات، موسسات، شرکت‌ها و مراکز مختلف در سراسر جهان تحقیقات گسترده‌ای را انجام داده‌اند تا ابعاد و معیارهای آمادگی الکترونیکی را مشخص کنند. در سال 2000 دانشگاه‌های مری‌لند، هاروارد، موسسه تحقیقاتی مک کانل، بانک جهانی، سازمان ملل و اتحادیه جهانی مخابرات تحقیقاتی برای سنجش آمادگی الکترونیکی آغاز کردند و معیارهایی را برای این کار تعریف نموده‌اند. با توجه به این معیارها، مدل‌هایی نیز ارائه شده است. در ادامه برخی از معروف‌ترین مدل‌ها ذکر شده‌اند. [[bridges, 2005, p17
مدل CID
Harvard University’s Center for International Development (CID)’s Readiness for the Networked World
مدل APEC
Asian Pacific Economic Cooperation’s (APEC)’s E-Commerce Readiness Assessment
مدل CSPP
Computer System Policy Project’s (CSPP)’s Readiness Guide for Living in the Networked World.
مدل McConell
McConnell International’s Risk E-Business: Seizing the Opportunity of Global E-Readiness
مدل Mosaic
Mosaic’s Global Diffusion of the Internet Project
مدل WITSA
WITSA’s International Survey of E-Commerce
مدل CIDCM
CIDCM’s Negotiating theNet Model
مدل EIU
The Economist Intelligence Unit (EIU): E-Business Readiness Rankings
در جدول 1 مزایای نسبی و خصوصیات برخی از این مدل‌ها ارائه شده است.

جدول 1 : مقایسه مدلهای مختلف سنجش آمادگی الکترونیک
[[bridges, 2005, p18
ابزار/مدل هدف تمرکز معیارهای سنجش متدولوژی نتیجه ارزیابی
CSPP کمک به افراد و اجتماعات جهت تعیین نحوه مشارکت در دنیای شبکه‌ای میزان رواج یکپارچگی ICT 1. زیرساختها پرسشنامه/ اطلاعات آماری تشخیصی

2.دسترسی

3.برنامه‌های کاربردی و خدمات

4.اقتصاد

5.توانمندسازها

CID ارزیابی عوامل تعیین کننده میزان آمادگی شبکه ای یک جامع در دنیای در حال توسعه میزان رواج یکپارچگی ICT 1.قابلیت دسترسی پرسشنامه/ اطلاعات آماری تشخیصی

2.یادگیری

3.جامعه

4.اقتصاد

5.سیاست

APEC کمک به دولت ها برای توسعه سیاست های متمرکز خودشان، مطابق با محیط خاص خود ، برای توسعه سالم تجارت الکترونیک آمادگی جهت تجارت الکترونیک 1.فناوری و زیرساخت‌های اساسی پرسشنامه/ اطلاعات آماری تشخیصی و تجویزی

2.دسترسی به خدمات شبکه

3.استفاد از اینترنت

4.پیشرفت‌ها وتسهیلات

5.مهارت‌ها و منابع انسانی

6.وضعیت اقتصاد دیجیتالی

McConnell ارزیابی آمادگی الکترونیکی اقتصاد مالی یا « ظرفیت مشارکت در اقتصاد دیجیتالی جهانی » آمادگی جهت اقتصاد دیجیتالی 1.قابلیت اتصال اطلاعات آماری/ بهترین فعالیت ها/ تجزیه و تحلیل تاریخی توصیفی/ تشخیصی

2.رهبری الکترونیکی

3.امنیت اطلاعات

4.سرمایه انسانی

5.فضای کسب و کار الکترونیکی

Mosaic اندازه گیری و تجزیه و تحلیل میزان رشد اینترنت در سر تا سر جهان وضعیت اینترنت در یک کشور 1.فراگیری با نفوذ اطلاعات آماری/ بهترین فعالیت ها/ تجزیه و تحلیل تاریخی توصیفی

2.پراکندگی جغرافیایی

3.میزان جذب بخشها

4.زیرساخت‌های ارتباطات

5.زیرساخت‌های سازمانی

6.میزان پیچیدگی استفاده

WITSA کشف میزان و چگونگی آگاهی شرکت های تجاری و مصرف کنندگان از تجارت الکترونیک تجربیات مستقیم شرکت ها در تجارت الکترونیک و دیدگاه های آنان در مورد موانع EC 1.اعتماد مشتری پرسشنامه/ اطلاعات آماری تشخیصی

2.تکنولوژی

3.نیروی کار

4.ساست عمومی

5.مالیت

6.فرایندهای کسب و کار

6.هزینه‌ها

7.نگرش مصرف‌کنندگان

CIDCM کمک به توسعه نفوذ ICT در کشورهای در حال توسعه مذاکرات میان بازیگران اصلی توسعه اینترنت کشور 1.پیش زمینه و تاریخچه اطلاعات آماری/ بهترین فعالیت ها/ تجزیه و تحلیل تاریخی/ مصاحبه توصیفی

2.بازیگران کلیدی توسعه اینترنت

3.خط مشی ICT و توسعه اینترنت

4.مذاکرات میان بازیگران اصلی

5.توسعه اینترنت کشور

EIU ارزیابی عوامل تعیین کننده میزان آمادگی شبکه ای یک جامع در دنیای در حال توسعه آمادگی جهت تجارت الکترونیک 1.زیرساخت فناوری و ارتباطی پرسشنامه/ اطلاعات آماری تشخیصی و تجویزی

2.محیط تجاری و کسب وکار

3.تطابق مشتری و کسب و کار

4.محیط قانونی و سیاسی

5.زیرساخت فرهنگی اجتماعی

6.پشتیبانی و خدمات الکترونیکی

مدل CID ارائه شده توسط دانشگاه هاروارد یکی از اولین مدل‌های بکار گرفته شده برای سنجش آمادگی الکترونیکی است. مزیت اصلی این مدل ساده بودن و در دسترس بودن راهنمای آن است که در پیوست آورده شده است. طی این مدل آمادگی الکترونیکی در قالب پنج مؤلفه و تعداد زیادی شاخص تعیین می‌شود.
جدول 2 : مؤلفه‌ها و شاخص‌های بکار گرفته شده در مدل CID
[[bridges, 2005, p15
مولفه شاخص‌ها

1
شبکه و زیرساخت ساختار اطلاعات
دسترسی به اینترنت
هزینه خدمات مخابراتی
سرعت و کیفیت شبکه اینترنت
سخت افزار و نرم افزار
خدمات پشتیبانی
2 آموزش و نیروی کار دسترسی مدارس به ICT
بهبود آموزش توسط ICT
توسعه نیروی کار ICT
3 ICT در جامعه محتوی مرتبط
کاربردICT در زندگی روزمره
کاربرد ICT در محل کار
ارتباط مردم با اینترنت
4
تجارت و دولت الکترونیکی تجارت الکترونیکی (B2C)
تجارت الکترونیکی (B2B)
دولت الکترونیکی
امکانات اشتغال در ICT
5 قوانین و مقررات مبادلات الکترونیکی قوانین و مقررات حاکم بر ICT
ارتباط و مخابره تلفنی و قاعده ها

همچنین مطابق مستندات سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد، برای ارزیابی شهر الکترونیک و میزان آمادگی الکترونیکی شهر مشهد از چهار دسته شاخص به شرح زیر استفاده شده است. [سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد، 1381[
شاخص‌های عمومی (ارزیابی زندگی الکترونیکی)
شاخص‌های زیرساخت‌های الکترونیکی
شاخص‌های زیرساخت‌های کسب و کار الکترونیکی (سازمان الکترونیکی)
شاخص‌های زیرساخت‌های دولت الکترونیکی
با در دست داشتن شاخص‏های فوق و استفاده از آمار و اطلاعات موجود در هر یک از موارد فوق می‏توان به تحلیل وضعیت موجود شهر الکترونیک پرداخت. ذکر این نکته الزامی است که رشد شاخص‏هایی که در جداول ذیل به آنها اشاره شده است می‏بایست به صورت همزمان و متقارن صورت پذیرد، بنابراین در صورتیکه در یکی یا چند مورد از شاخص‏های فوق پیشرفت خوبی حاصل شده باشد اما در زمینه سایر شاخص‏ها همچنان دچار عقب‏افتادگی و کمبود باشیم، امکان توسعه شهر الکترونیک وجود ندارد. زیرا تحقق شهر الکترونیک مستلزم این است که تمامی شاخص‏های فوق در حد قابل قبولی قرار گرفته باشند.

1- شاخص‏های عمومی (ارزیابی زندگی الکترونیک) [سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد، 1381[
حوزه شرح شاخص
اتصال به اینترنت درصد نفوذ رایانه و اینترنت نسبت تلفن همراه
نسبت اتصال به اینترنت

نسبت پهنای باند
نسبت آموزش های الکترونیک
درصد اتصال مدارس به اینترنت
نسبت پهنای باند مدارس
درصد دسترسی زنان خانه دار به اینترنت
دسترسی تجهیزات شبکه عمومی
توسعه
تجارت الکترونیک سطح کاربرد تجارت الکترونیک درصد معاملات تجارت الکترونیک
نرخ استفاده از پرداخت الکترونیک
نرخ استفاده از بانکداری الکترونیک
درصد استفاده از کارتهای اعتباری

2- شاخص‌های زیرساختهای الکترونیکی [سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد، 1381[
حوزه شرح شاخص

شرایط اجتماعی و فرهنگی سطح آموزش و تحصیل و درجه قبول نوآوری و ریسک درصد بیسوادان
سطح میانگین آموزش عمومی
درجه آزادی سیاسی
کیفیت مدارس عمومی و خصوصی
درجه آزادی رسانه‌ها

منابع انسانی
درصد کارگران فکری و آمادگی آنها نسبت متخصصان فناوری اطلاعات به کل شاغلین
نسبت متخصصان مهندسی به کل شاغلین
سطح رضایت سازمان از متخصصین فناوری اطلاعات
نسبت آموزش فناوری اطلاعات به کارکنان
قوانین و مقررات قابلیت اطمینان فرآیندهای روی خط و اطلاعات موجود بر روی شبکه تلاش برای حفظ حریم شخصی الکترونیک
تلاش برای جلوگیری از جرائم کامپیوتری

زیرساخت
فناوری ارتباطات و اطلاعات

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دسترسی به سیستم های ارتباطی پتانسیل توسعه خدمات تلفنی
نسبت تلفن های ثابت به 1000 نفر
نسبت تلفن های همراه با 1000 نفر
نسبت میزبان های وب به 1000 نفر
درصد قطعی تلفن
هزینه و کیفیت خدمات مخابراتی

3- شاخصهای زیرساخت‌های کسب و کار الکترونیکی (سازمان الکترونیک) [سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد، 1381[
حوزه شرح شاخص
پشتیبانی خدمات الکترونیک بلوغ و در دسترس بودن صنایع خدمت اینترنتی افقی و عمودی
(درگاه، میزبانی وب، ASP،ICP ، مشاوره تجارت الکترونیک و غیره) موجود بودن خدمات اطلاع رسانی حرفه‌ای
دانش بر قابل اجرا بودن محصولات نرم‌افزاری
رقابت در عرصه صنایع نرم‌افزاری و خدمات اطلاع‌رسانی
دانش بر کیفیت و قیمت خدمت به موجب رقابت در بازار ارتباطات
دانش بر کیفیت و قیمت اتصال به‌موجب رقابت در بازار ISP
اتصال به اینترنت نرخ اتصال به شبکه و سطح عملیات الکترونیک نرخ مالکیت تجهیزات شبکه‌ای سازمان‌ها
نرخ اتصال سازمانها به شبکه
نرخ قابلیت دسترسی وسیع به سازمانها
نرخ ایجاد وب‌سایتهای سازمانها
نرخ ایجاد

Share article:

Permalink:

Add your widget here