پایان نامه مدیریت

دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره یادگیری سازمانی

ز حیث دانایی و نادانی است نه دارایی و ناداری چالش اصلی، نیروی انسانی است و قدرت رقابتی ملت ها در گرو کیفیت سرمایه انسانی آنهاست . (مرتضوی، 1387 ، ص 42) کارکنان در سازمان های خدماتی نقش مهمی در تحقق اهداف اهداف سازمان ها و بویژه کیفیت خدمات انها دارند.(حیدری تفرشی ،1390،ص 34) .
دنیای امروز پر از پیچید گی هایی است که سازما نها را در زمینه رشد و تعالی با مشکلات عدید های روبه رو ساخته است و مدیران را به عنوان برنامه ریزان، سازمان دهندگان و رهبران قافله بشریت با چالشهای فراوان روبه رو کرده است . در این بین نقش سبک رهبری ، فرهنگ سازمانی و خلاقیت، به عنوان سه عامل مهم تأثیر گذار بر بهر ه وری و اثربخشی حائز اهمیت بوده و بر بالندگی سازمان ، افزایش کیفیت خدمات ، موفقیت در رقابت، افزایش انگیزش کارکنان، رضایت شغلی و کاهش هزینه ها و اتلاف منابع اثر داشته و مشوق عمل گرایی است، به همین جهت نیازمند بررسی و مطالعه بیشتری است.(شوقی ، 1392،ص 24). کیفیت خدمات درسازمان ها در گرو سبک رهبری و رویکرد یادگیری در آن سازمانی است که کارکنان اگر از نوع یادگیری مناسبی استفاده کنند میتواند عملکرد مناسبی داشته باشند واگر از سبک رهبری مناسب استفاده شود ارائه خدمات به درستی انجام می شود .فرهنگ یادگیری سازمانی نیز از ادغام آموزش و فرهنگ سازمانی است اگر کارکنان از آموزش لازم برخوردار بشوند میتواند این اموزش بر روی عملکردشان تاثیر بگذارد . این تحقیق بر ان است که با توجه به این که عملکرد کارکنان به نوع یادگیری وسبک رهبری وفرهنگ یادگیری سازمانی بستگی دارد ایا در دانشگاه ارومیه در بین کارکنان دانشگاه رابطه بین این متغیر ها وجود دارد ؟
1-2 بیان مسئله
امروزه با توجه به دگرگو نی های سریع وپر شتابی که در دانش ومعلومات بشری رخ می دهد ، همه چیز به شدت در حال تغیر وتحول است . لذا این تغیرات وتحولات بر سازمان ها وشرکت ها نیز تاثیر می گذارد و سازمان ها که به عنوان یک سیستم با محیط در تعادل می باشد . عمکلرد شغلی ، به عنوان ارزش سازمانی رفتار های شغلی کارمند در زمان ها وموقعیت شغلی مختلف تعریف می شود .(خداپناهی و همکاران ، 1388،ص 302).برای تداوم حیات سازمانی خود نیازمند پاسخگویی در مقابل تغیرات محیطی هستند وهر سازمانی که توانایی با مقابله در برابر تغیرات را نداشته باشد محکوم به فنا خواهد بود. عملکرد در هر سازمانی تابع عملکرد کارکنان ومدیران ، فرصت ها و منابع و امکانات و نیز متاثراز سیستم های محیطی وسازمان های دیگر است . عملکرد کارکنان نیز تابع متغیرهای فردی ( توانایی ها و مهارت های ذهنی وروانی وپیشینه زندگی ) ، متغیرهای روان شناختی ( ادراک ، نگرش ، شخصیت ، یادگیری و انگیزه) ومتغیرهای سازمانی و منابع ، رهبری وپرداخت ها ، ساختار وطرح شغلی است. (طوسی ،1381 ،ص 302).

ارزیابی عملکرد در سازمان ها کاربردی های بسیاری دارد . هر مدیر ارزیابی ها ر ا به منظور تصمیمات مهمی همچون ارتقا ، نقل و انتقال وخاتمه خدمت به کار می گیرد . ارزیابی ها مشخص کننده نیاز افراد به آموزش و پیشرفتند و به شناسایی دقیق توانایی ها و مهارت هایی می پردازند . که در حال حاضر کافی نیستند ولی می توان برای اصلاح آنها برنامه ریزی کرد واز ارزیابی عملکرد به عنوان دستورالعمل استفاده می شود که با کار گرفتن آن می توان برنامه های انتخاب وپیشرفت را ارزیابی کرد . با ارزیابی عملکرد ، می توان کارمندان تازه استخدام شده ای را که عملکردی ضعیف دارند ، شناسایی کرد . همچنین می توان تاثیر برنامه های آموزش وپیشرفت را از چگونگی عملکرد کارمندان در برنامه ارزیابی عملکرد تعین کرد . همچین به منظور فراهم آوردن بازخورد برای کارمندان در مورد نگرش سازمان از عملکرد آنان ، ارزیابی ها به کار می روند .در نهایت از ارزیابی هایی عملکرد به عنوان مبنای برای تخصیص پاداش استفاده می شود .ونیز تعین دریافت کننده اضافه حقوق ودیگر پاداش بر اساس شایستگی ،بر عهده ارزیابی های عملکرد است.(کبیری،1373،ص 267).
اسپکتور بیان می کند که مردم زمانی می توانند در مشاغل خود به خوبی عمل کنند که از توانایی وانگیزش لازم برای داشتن عملکرد مناسب بهره مند باشند .در واقع وی معتقد است که توانایی وانگیزش منجر به عملکرد شغلی مناسب می شوند به طور کلی ، انگیزش ، حالت ونیرویی درونی است که فرد را به رفتار های خاصی وا می دارد انگیزش باعث می شود که فرد ، رفتاری را به صورت جهت دار ، با تلاش وجدیت وتداوم در طول دوره زمانی خاص انجام دهد.(خداپناهی وهمکاران ،1388،ص 302).
رهبری موضوعی است که از دیرباز ذ هن پژوهشگران و افراد جامعه را به خود جلب کرده است . این واژه به طور ضمنی بر افراد قدرتمند و پویا دلالت می کند . شاید علت جذابیت گسترد ه رهبری این باشد که رهبری فرایندی بسیار اسرارآمیز است که در زندگی همه افراد وجود دارد . (یوکل ،1382، ص37) . سبک رهبری الگوی رفتاری است که فرد به هنگام اقدام برای نفوذ در فعالیت های دیگران آن گونه که دیگران تصور می کنند ، از خود نشان می دهد .(هرسی وبلانچارد ،ترجمه دکتر کبیری ،1375،ص 48) . اجرای اهداف واستانداردهای سازمانی دلالت می کند در عمل این قدرت رهبری بهروش های مختلف وگوناگون اعمال می شود که به عنوان سبک های رهبری نامیده می شود.(کوشا ،2006،ص 91) . مدیریت ورهبری از ارکان سازمان و جامعه است. مدیریت ورهبری آموزشی در بین انواع مدیریت ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است . اگر آموزش وپرورش هر جامعه در راس همهی مسایل جامعه باشند ، مدیریت آموزشی نیز به همان منطق جایگاه مهمی در بهسازی وتوسعه جامعه دارد . (میر کمالی ،1379،ص 9) . رهبری به دلیل نقشی که در اثر بخشی فردی و گروهی ایفا می کند ، عنوان بسیار مشهوری در رفتار سازمانی است واز انجا که موضوع رهبری ، انسانها را طی اعصار گوناگون مفتون ساخته تعاریف فراوانی از آن شده است وتقریبا به تعداد کسانی که کوشیده اند مفهوم رهبری را تعریف کنند ، برای آن تعریف وجود دارد . (رضاییان،1384، ص 375) . سبک های رهبری به کرات به عنوان امتداد های یک خط پیوسته در نظر گرفته می شوند ؛ اگر چه ممکن است یک مدیر بر این باور باشند که او سبک رهبری خاصی را به کار می برد . اما او احتمالا بدون اینکه آگاه باشد در یک روز چندین سبک را به کار می برد (همان). از طرفی در تحقیقات بسیاری نشان داده شده است که سبک های رهبری تاثیر زیادی بر ارزشها وافکار کارکنان می گذارد ویکی از عنوان های مهم ومورد بحث در سازمانها می باشد . همچنین رابطه سبک رهبری با کارایی ، اثر بخشی ، رضایت شغلی ، انگیزش وبسیاری از متغیر های مهم سازمانی دیگر تایید شده است.(هوی ومیسکل ،1382،ص 135) . ولی هیچ یک از آنها مورد پذیرش عام قرار نگرفته است .رهبری به عنوان فرایند ، به معنی استفاده از نفوذ بدون زور برای هدایت وهماهنگی فعالیت های اعضا یک گروه جهت تحقق هدف وبه عنوان یک صفت به معنی مجموعه های از ویژگی هاست که به به کسانی که چنین نفوذی ره با موفقیت بکار می برد نسبت داده می شود؛ از نقطه نظر سازمانی ،رهبری دارای اهمیت حیاتی است.(مورهد وگریفین ،1382،ص 275).
روش یادگیری را به صورت ترکیبی از یک انگیزش وراهکار مناسب که توسط فراگیرنده ای انتخاب شده است که داشته به شرایط فردی وزمینه ای است، مفهوم سازی می کنیم. در اینجا راهکار ترکیبی از فعالیتهای انجام شده را برای سروکار یافتن با یک موضوع خاص مشخص می کند. رویکرد های یادگیری نشان دهنده انگیزش ها وراهبرد های متناظر با آن است که فرد برای پاسخ به تقاضا های مطالعاتی خود از آن بهره مند می شوند ویژگی های رویکرد سطحی مطالعه و یادگیری عبارت از تمایل به پدید آوری صرف محتوا ، پذیرش ایده ها واطلاعات به صورت منفعلانه ، حفظ کردن . حقایق وروش ها به صورت روتین است؛در حالی که ویژگی های رویکرد عمیق مطالعه شامل تمایل به درک وفهم معنای متون ، تعادل منتقدانه با متن ،مرتبط ساختن ایده های مطرح شده در متن به تجربه ها ودانش قبلی ، استفاده از اصول سازمان دهنده برای یکپارچه ساختن ایده ها وبررسی کردن منطق بحث هاست.( پور اتشی وهمکاران ،1393، ص 364).
رویکرد های یادگیری ، فعالیت های ذهنی ای هستند که فراگیران در هنگام مطالعه به کار می برند تا بتوانند به طو
ر موثر تری در دریافت ،سازماندهی ،یا به خاطر آوردن اطلاعات از آنها استفاده نمایند. (نجات وهمکاران ،1390،ص 23).
روش یادگیری را به صورت ترکیبی از یک انگیزش و راهکار مناسب که توسط فراگیرنده ای انتخاب شده است که داشته به شرایط فردی و زمینه ای است ، مفهوم سازی می کنیم در اینجا راهکارترکیبی از فعالیتهای انجام شده را برای سروکار یافتن با یک موضوع خاص مشخص می کند . این برای فعالیت که شیوهای یادگیری صفات مشخص شده ای نشده بلکه برای هر وظیفه انتخاب می شوند . تمامی روشها تا اندازه معین توسط هر کسی بکار برده می شوند . بسیاری از مفاهیمی که در عرصه فرهنگ سازمانی مطرح شده است ،در ابتدای قرن 20 شروع شده است ودر خلال آثار دانشمندان مختلف قابل بررسی است .
در دوران جهانی شدن ، آموزش نخستین گام برای هر فعالیت بشری تلقی میشود. چرا که نقشی حیاتی درتوسعه سرمایه انسانی ایفا میکند و با رفاه و فرصتهای زندگی بهتر در ارتباط است. روشن است که کسب دانش و مهارت ، افراد را قادر میسازد تا بهره وریشان را افزایش داده و کیفیت زندگیشان را بهبود بخشند. از این رو کیفیت عملکرد دانشجویان در صدر اولویتهای آموزشگران قرار دارد چرا که برای ایجاد تغییر در سطوح
محلی، ملی و جهانی ضرورت دارد . (زندوند یان نایینی و همکاران ،1392،ص 30). نوشته های که طی این قرن درباره سازمان ومدیریت به رشته تحریر در آمده آکنده از رویکرد های به سازمان است که تلویحا به شکل گیری فرهنگ یادگیری سازمانی در قالب اظهاراتی مانند فضا،شخصیت ،جو،نهادینه ساختن ،سازمان غیر رسمی وغیره پرداخته اند (Parker,2000).
در سالهای اخیر توجه زیادی به یادگیری سازمانی در کشور های توسعه یافته ودر حال توسعه شده است بیشتر پژوهشگران معتقد ند که یادگیری سازمانی زمانی به مزایای رقابتی مفید برای کارمندان منجر می شود تا دید روشنی از اهمیت کیفیت خدمات داشته باشند .به علاوه شناسایی انگیزه های کارکنان به منظور اجرای کیفیت خدمات بهتر می تواند ،خدمات سازمان را جهت تشکیل سیستم یادگیری توانا سازد . این رویکرد قادر است ، سیاست مدیریت منابع انسانی را با رفتاری مطلوب در خدمات کارمندان مرتبط کند. (قنبر پور نصرتی وهمکاران ،1391،ص 93). از طرفی سازمان های یادگیرنده ، سازمان های هستند که به مستمر خود را از نو می سازد ، کشف کرده ونیروی مضاعفی در خود ایجاد می کنند.(اسدی وهمکاران ،1388،ص 23).
پژوهش حاضر در نظر دارد به بررسی نقش نوع یادگیری ،سبک رهبری وفرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه بپردازد.
رویکرد یادگیری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رویکرد یادگیری
شکل 1-1 مدل مفهومی تحقیق

فرهنگ یادگیری
سازمانی

سبک رهبری
سبک رهبری

عملکرد شغلی
عملکرد شغلی

1-3 اهمیت وضرورت تحقیق
اهمیت این تحقیق با توجه به پیشینه که دارد این است که روش یادگیری وفرهنگ یادگیری سازمانی بر روی عملکرد شغلی کاکنان تاثیر می گذارد وهمچنین سبک رهبری بر عملکرد کارکنان تاثیر دارد ونتیجه این تحقیق میتواند این را به اثبات برساند که روش یادگیری با عملکرد شغلی کارکنان رابطه دارد وهمچنین فرهنگ یادگیری سازمانی وسبک رهبری بر عملکرد شغلی کارکنان تاثیر دارد. در عصر حاضر، سازمان ها با چالش های عمده ای مواجه شده اند که بسیاری از این چالش ها، منجر به تجدید ساختار، مهندسی مجدد وکوچک شدن آن ها شده است . محیط کنونی سازمان ها پیچیده و دشوارتر شده و رهبران سازمان ها با مشکلات غیرقابل پیش بینی روبرو شده اند که انعطاف پذیری بالای آن ها را در رفع مشکلات و مواجهه با محیط پرتلاطم پیرامون سازمان ها می طلبد .در برخی از سازمان ها ملاحظه می شود که بین عقاید زیربنایی، ارزش ها و مفروضات اعضای سازمان و رهبران هم سویی وجود ندارد که این خود باعث بروز مشکلاتی در تعهد کارکنان نسبت به سازمان شده و سبب عملکرد پائین، غیبت و ترک خدمت کارکنان می شود.
در گذشته انتظارات متفاوتی از آموزش عالی مد نظر بود که در سایه تحولات علمی وفنی به مرور دچار تغیر شده است وحال به آموزش عالی به عنوان یکی از عوامل موثر در تحقق سیاست های توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی نگاه می شود .در این میان دانشگاهها به عنوان زیر نظام های عمده نظام آموزش عالی، در فرایند توسعه یک کشور به عنوان مرکزی که به تربیت وآماده ساختن نیروی انسانی کارآمد ودارای مهارت به منظور پاسخگویی به نیاز های واقعی جامعه در زمینه های مختلف می پردازد ، نقش حیاتی وکلیدی را برعهده دارند ،چرا که دانشگاه ها با برون داد های خود به جامعه عملا در راه توسعه گام بر می دارند .آموزش عالی در کشور های جهان سوم نهاد بسیار مهمی است ، نه تنها از این نظر که تربیت نخبگان را برعهده دارد ومبنایی را برای جامعه ای بر خوردار از فناوری ایجاد می کند ، بلکه از نظر که مهمترین نهاد فکری است تاثیر بسیار گسترده ای بر فرهنگ ، امور سیاسی واجتماعی دارد . دانشگاهها نه تنها از طریق تالیف های خود نقش عمده ای در پیشرفت جامعه ایفا می کنند ، بلکه با دادن مشاوره به دولت وبخش صنعت در حیات فکری ونظایر آن نیز مشارکت می کنند .(عطافر وبهرامی سامانی ،1388،ص7).
عبدالله پارسا(1384) در تحقیق تحت عنوان رویکرد یادگیری ونتایج یادگیری (عملکرد شغلی ) وادراک دانشجویان به این نتیجه رسیده است که انگیزه های بیرونی بر نتایج یادگیری تاثیر منفی وانگیزه های درونی بر روی نتایج یادگیری تاثیر مثبت د ارد در حقیقت دانشجویانی که درک معنا ومفهوم مطلب درسی علاقه مند هستندوتکالیف را جالب تلقی می کنند ،از نتایج یادگیری وپیشرفت تحصیلی بهتری برخوردار هستند.ولی دانشجویان که فقط در تلاش برای پاسخگویی به الزامات ارزیابی وگریز از شکست هستند به پیشرفت تحصیلی کمتری دست یافته ان اصطلاحات رویکرد صوری وعمقی ابتدا توسط مارتون وسالجو (1967) مطرح شده وتحقیقات متعددی پیرامون انها صورت گرفته است (بیکنز 1987) ورویکرد سومی حصولی به انها افزود که ممکن است گاهی اوقات با رویکرد حصولی وعمقی در هم امیزد. Chin نیز گزارش نمود که بعضی ازدانشجویان در یادگیری علم از سایرین موفق تر هستندین تفاوت به روش یادگیری آنها که معنادار یا طوطی وار است مربوط می گردد.
مباحث مربوط به تفاو تهای فردی درجنبه های سبک شناسی تفکر، با طرح مفاهیمی چون سبک های شناختی ، سبک های یادگیری و رویکر دهای یادگیری ، جایگاهی ویژه را در تبیین علل و زمینه های یادگیری به خود اختصاص داده اند، که عنایت برشیوه های مورد رجحان فرد در فرآیند پردازش اطلاعات دارند. (لارنس،1997).در مدل انتویستل و تیت ( 1995 ) رویکردعمیق با انگیزش درونی برای یادگیری،رویکرد سطحی با ترس از شکست

Share article:

Permalink:

Add your widget here