مقالات و پایان نامه ها

مقایسه مذاکره توزیعی و تلفیقی

جدول 7-2  : مقایسه مذاکره توزیعی و تلفیقی ( رضائیان ، 1382، 98)

 

ویژگی     نوع توزیعی تلفیقی
منابع در دسترس مقدار ثابت متغییر
انگیزه اصلی برد – باخت برد – برد
منافع اصلی مخالفت با یکدیگر همگرایی یا همسویی با یکدیگر
تمرکز روابط کوتاه مدت بلند مدت

 

 

3-4-2-2 مذاکره با حالت ساخت دهی

هل رگل و همکارانش ( 1998 ، 446) در مورد این نوع مذاکره اینگونه بیان کرده اند :

در تمام فرا گرد مذاکره ، هر یک از طرفین ، الگوی ویژه ای از رابطه میان فردی به نمایش می گذارد ( نظیر رفتار خصمانه یا دوستانه و رفتار رقابتی یا مبتنی بر همکاری ) که تعامل انها را ، تحت تاثیر قرار می دهد . حالت ساخت دهی فرایندی است که از طریق ان ، طرف ها ی مذاکره سعی در ایجاد حالت و روابط مطلوب بین طرفین مذاکره و احتراز و دوری کردن از حالت عداوت ، خصومت و رقابت منفی و مخرب را دارند .

 

4-4-2-2 مذاکره درون سازمانی

این نوع مذاکره مربوط به گروهها ی سازمانی می باشد و هل ریگل و همکاران (1998 ، 448) معتقدند که

گروههای سازمانی اغلب از طریق نمایندگان خود مذاکرات را برای رفع تعارض آغاز می کنند . برای انجام این کار نمایندگان ابتدا موافقت گروه متبوع خود را قبل از هر گونه موافقت با دیگران به دست بیاورند . در مذاکرات درون سازمانی ، هر بخشی از مذاکرات سعی در ساخت دادن به توافق عام و اجماع کلی برای مذاکره کننده گروه دارد .مطالب بیشتر در سایت : ahmadansari.com

Share article:

Permalink:
Add your widget here