پایان نامه های روانشناسی

در

مذهبی را بر پایبندی دانشجویان به دین در سطح خیلی کم و کم دانسته اند. پاسخگویانی که معتقدند برگزاری آئین های مذهبی در دانشگاه می تواند در حد زیاد و خیلی زیاد بر میزان پایبندی دانشجویان به دین تاثیر داشته باشد 32.1 درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده اند. 39.4 درصد نیز تاثیر گذاری این عامل را در حد متوسط عنوان نموده اند.

جدول شماره‌ 15ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر برگزاری آئین مذهبی در دانشگاه

نمودار شماره 15 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثبر برگزاری آئین مذهبی در دانشگاه

ب ـ7 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر داشتن حجاب و رعایت آن

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بررسی نتایج نشان می دهد که از نظر 44.1 درصد از پاسخگویان حجاب و رعایت آن در حد زیاد و خیلی زیاد در پایبندی به دین دانشجویان موثر است. اما 25.8 درصد از آنان تاثیر داشتن حجاب و رعایت آن را در سطح خیلی کم و کم دانسته اند. 30 درصد از آنان نیز معتقدند که تاثیر این عامل در حد متوسط است.

جدول شماره‌ 16ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر داشتن حجاب و رعایت آن

نمودار شماره 16 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر داشتن حجاب و رعایت آن

ب ـ8 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر پوشش و آرایش
همانطور که ملاحظه می شود 25.4 درصد از پاسخگویان میزان پوشش و آرایش را در حد خیلی کم و کم در پایبندی به دین دانشجویان موثر دانسته اند. اما از نظر 46 درصد از آنان تاثیر این عامل در حد زیاد و خیلی زیاد می باشد. 28.6 درصد نیز تاثیر میزان پوشش و آرایش را در حد متوسط عنوان نموده اند.

جدول شماره‌ 17ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر پوشش و آرایش

نمودار شماره 17 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر پوشش و آرایش

ب ـ9 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر اهمیت دادن به نماز
بررسی نتایج نشان می دهد که از نظر اکثریت پاسخگویان (79.4 درصد ) اهمیت دادن به نماز در حد زیاد و خیلی زیاد در پایبندی به دین دانشجویان موثر است. در مقابل تنها 4.2 درصد تاثیر این عامل را در حد کم و خیلی کم عنوان نموده اند.20.7 درصد نیز معتقدند که تاثیر اهمیت دادن به نماز در حد متوسط می باشد.

جدول شماره‌ 18ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر اهمیت دادن به نماز

نمودار شماره 18 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر اهمیت دادن به نماز

ب ـ 10 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیربرپایی نماز جماعت در دانشگاه
نتایج نظرسنجی از پاسخگویان بیانگر این مطلب است که بیش از نیمی از آنان (51.2 درصد) تاثیر برپایی نماز جماعت را در دانشگاه بر میزان پایبندی به دین در حد زیاد و خیلی زیاد عنوان نموده اند. افرادی که تاثیر این عامل را در حد کم و خیلی کم دانسته اند 15.5 درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده اند. 33.3 درصد نیز معتقدند که برپایی نماز جماعت در حد متوسط می باشد.

جدول شماره‌ 19ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر برپایی نماز جماعت در دانشگاه

نمودار شماره 19 ـ توزیع درصدی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر برپایی نماز جماعت در دانشگاه

ب ـ11 ـ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر پایبندی اساتید به دین
همانطور که ملاحظه می شود 41.3 درصد از پاسخگویان بر این عقیده اند که میزان پایبندی اساتید به دین می تواند بر میزان پایبندی به دین دانشجویان در حد زیاد و خیلی زیاد موثر باشد. اما 27.2 درصد از آنان تاثیر این عامل را در حد کم و خیلی کم عنوان نموده اند. افرادی که میزان تاثیر گذاری پایبندی اساتید به دین را در حد متوسط دانسته اند 31.5 درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده اند.

جدول شماره‌ 20ـ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تاثیر پایبندی اساتید به دین

Share article:

Permalink:

Add your widget here