پایان نامه مدیریت

رشته مدیریت-دانلود پایان نامه با موضوع توسعه گردشگری

محدودی قابل انجام بود. به همین دلیل پیوستار امتیازدهی 1 تا 10 انتخاب گردید تا پاسخ دهنده امکان امتیاز دهی به صورت بینابینی را نیز داشته باشد. در این تحقق از میان چهار نوع پرسشنامه حضوری، پستی، تلفنی و اینترنتی (الکترونیکی) از نوع پرسشنامه حضوری و الکترونیکی استفاده شده است. از پرسشنامه الکترونیکی نیز به دو صورت از طریق پست الکترونیکی و به اشتراک گذاشتن در گروه های مربوط به صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی در شبکه اجتماعی فیس بوک استفاده شده است. سوالات پرسشنامه شامل چهار بخش است که در زیر به آن اشاره شده است.
جدول1-3- ترتیب سوالات پرسشنامه
سوالات جمعیت شناختی
بخش الف
1 تا 3
سوالات عمومی
بخش ب و د
4 تا 8 و 25
سوالات امتیاز دهی
بخش ج
9 تا 24
سوالات باز
بخش د
26
مراحل انجام این پژوهش به طور خلاصه در شکل زیر نمایش داده شده است.
شکل1-3- خلاصه مراحل انجام تحقیق
6-3- روایی ابزار سنجش
از میان آزمون های متداول جهت بررسی روایی پرسشنامه که شامل روایی محتوا، معیار و سازه می باشد محقق به منظور اطمینان از روایی پرسشنامه این تحقیق از روایی محتوا استفاده کرده است. اعتبار محتوایی آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین میشود. روایی محتوایی و صوری پرسش نامه از نظر استادان و خبرگان تایید شده است.
7-3- پایایی ابزار سنجش
برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌شود که اندازه آن معمولاً بین صفر تا یک تغییر می‌کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک، معرف پایایی کامل پرسش نامه است. پایایی پرسشنامه ای تحقیق به روش آلفای کرونباخ اندازه گیری شده است که در ادامه به بررسی آن پرداخته می شود.
1-7-3- ضریب آلفای کرونباخ
برآورد آلفای کرونباخ نشان می‌دهد که ارتباط درونی گویه‌ها پرسش نامه تا چه حدی می‌باشد. در واقع زمانی که گردآوری داده‌ها متکی به اجرای یک آزمون واحد است، برآورد اعتبار از طریق هماهنگی درون سوال‌ها صورت می‌گیرد.کلی ترین صورت تحلیل واریانس سوالات از طریق تحلیل واریانس سوالات از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست می‌آید؛ به این صورت که واریانس هر مولفه و کو واریانس بین گویه‌ها محاسبه می‌شود. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کنند به کار می رود.حد قابل قبول آلفای کرونباخ حداقل 7/0 است. مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه این پژوهش 941/. است که بالاتر از 7/. و به معنی پایا بودن این پرسشنامه است. همچنین آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیرهای تحقیق نیز در جدول نشان داده شده است.
جدول2-3- مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه
تعداد نمونه
تعداد سوالات
مقدار آلفای کرونباخ
17
16
941/.
جدول 3-3- مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده متغیرهای تحقیق
متغیر
مقدار آلفای کرونباخ
شکوفایی صنایع دستی
843/0
افزایش درآمد
895/0
افزایش اشتغال
732/0
افزایش کارآفرینی
875/0
8-3- مدل تحلیلی تحقیق
مدل تحلیلی تحقیق در جدول 4-3 ارائه شده است.
جدول4-3 مدل تحلیلی تحقیق
متغیرها
شماره سوالات
تعداد سوالات
منبع
توسعه گردشگری
افزایش درآمد
9-10-11
3
روبن،1982
پوپلکا ولیترال،1991
اشلی و همکاران،2001
مارک ویک،2001
هیلی،2009
اکانر، 2006
سرجیو،2008
هیروریوکی،2011
افزایش اشتغال
12-13-14
3
افزایش کارآفرینی
15-16-17-18-19
5
توپس،1993
لردکیپانیدز،2002
سرجیو،2008
زاپینو،2005
جایاواردهانا،2009
هیلی،2009
شکوفایی صنایع دستی
20-21-22-23-24
5
گرابورن،1984
کوهن،1995
لیترال،1990
توپس،1993
برونر،1996
هال و همکاران،2001
لردکیپانیدز،2002
زاپینو،2005
اکانر،2006
چاک وای،1385
پوپلکا ولیترال،1991
9-3 – سوالات تحقیق
سوالات تحقیق پیش رو در زمینه بررسی اثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر شکوفایی صنایع دستی شامل موارد زیر است :
پرسش های اصلی
– اثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر رونق و شکوفایی بخش صنایع دستی چیست؟
پرسش های فرعی
– آیا توسعه گردشگری موجب شکوفایی صنایع دستی خواهد شد؟
– آیا توسعه گردشگری موجب افزایش اشتغال در بخش صنایع دستی می شود؟
– آیا توسعه گردشگری موجب افزایش کارآفرینی در بخش صنایع دستی می شود؟
– آیا توسعه گردشگری موجب افزایش درآمد در بخش صنایع دستی خواهد شد؟
10-3- روش تجزیه و تحلیل دادهها
تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه در این تحقیق به دو صورت توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS 22 صورت گرفته است. در تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهشگر داده های جمع آوری شده را با استفاده از شاخص های آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی می کند. به عبارت دیگر در تجزیه و تحلیل توصیفی، پژوهشگر ابتدا داده های جمع آوری شده را با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی خلاصه می کند و سپس به کمک نمودار آنها را نمایش می دهد. به منظور بررسی اطلاعات جمعیت شناختی و عمومی پرسشنامه و پاسخ به سوال 6 این پژوهش از آمار توصیفی استفاده شده است.
به آن قسمت از علم آمار که به برآورد پارامترهای متغیر از روی نمونه می پردازد آمار استنباطی می گویند. در آمار استنباطی در صورت نرمال بودن داده ها از روش های پارامتریک و در صورت نرمال نبودن داده ها از روش های ناپارامتری
ک استفاده می شود. تفاوت اصلی آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک این است که در آزمون های ناپارامتری فرض نرمال بودن داده ها حذف می شود.
به طور کلی برای سنجش نرمال بودن داده‌ها از آزمون و کولموگرف اسمیرنف استفاده می‌شود. برای سنجش نرمال بودن متغیرهای این تحقیق نیز از آزمون کولموگرف اسمیرنف استفاده شده است. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل سوالات تحقیق از آزمون های تی استیودنت تک نمونه ای، آزمون تی دو نمونه ای مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. برای پاسخ به سوالات 2،3،4،5 از آزمون تی استیودنت تک نمونه ای استفاده شده است.
همچنین محقق به عنوان تحلیل جانبی به بررسی تاثیر ویژگی های جمعیت شناختی بر نگرش صنعتگران در زمینه اثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر صنایع دستی پرداخته است با توجه به نرمال بودن متغیرهای تحقیق، جهت بررسی تفاوت میانگین متغیر اثر اقتصادی در بین دو گروه جنسیت از آزمون تی دو نمونه ای مستقل استفاد می شود. همچنین با توجه به اینکه دو متغیر تحصیلات و سن دارای بیش از دو گروه هستند، جهت بررسی تفاوت میانگین متغیر اثر اقتصادی در گروه های مختلف تحصیلات و سن از تحلیل واریانس یک طرفه استفاد می شود. آزمون های مورد استفاده در این پژوهش به طور خلاصه در جدول زیر بیان شده اند.
جدول 5-3- آزمون های مورد استفاده در پژوهش
1
آزمون کولموگروف- اسمیرنف :
به منظور بررسی نرمال بودن داده های جمع آوری شده
2
آزمون تی استیودنت تک نمونه ای :
به منظور بررسی فرضیات آماری تحقیق و پاسخ به سوالات
3
آزمون تی دو نمونه ای مستقل :
جهت بررسی تفاوت میانگین متغیر اثر اقتصادی در بین دو گروه جنسیت زن و مرد
4
آزمون تحلیل واریانس یک طرفه :
جهت بررسی تفاوت میانگین متغیر اثر اقتصادی در گروه های مختلف تحصیلات و سن (با بیش از دو گروه)
فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل آماری یافته های تحقیق

4- تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیه و پاسخ به سوالات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب می شود. داده های خام با استفاده از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. همچنان که در فصل 3 به تفضیل بیان شد تجزیه و تحلیل به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی انجام شده که به آن می پردازیم.

1-4- تحلیل جمعیت شناختی و وضعیت شغلی پاسخ دهندگان
در این بخش از تجزیه و تحلیل داده ها به بررسی چگونگی توزیع متغیرهای جمعیت شناختی و عمومی صنعتگران که شامل جنسیت، تحصیلات، سن، رشته صنایع دستی،نوع مجوز و… است پرداخته می شود. این بخش شامل تجزیه و تحلیل آماری بخش الف و ب سوالات پرسشنامه می شود.
1-1-4- وضعیت جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
1-1-1-4- جنس
جدول 1-4- توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
72
46
زن
84
54
جمع
156
100
همانطور که در جدول 1-4 مشاهده می شود‏، 46 درصد از پاسخ دهندگان مرد و 54 درصد زن بوده اند. نمودار درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان در ذیل آمده است.
نمودار 1-4- توزیع درصد فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان
2-1-1-4- تحصیلات
جدول 2-4- توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان
تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
زیر دیپلم
1
1
دیپلم
47
30
فوق دیپلم
37
24
لیسانس و بالاتر
71
46
جمع
156
100
همانطور که در جدول 2-4 مشاهده می‌گردد‏، بیشترین درصد فراوانی مربوط به تحصیلات لیسانس و بالاتر با 46درصد و کمترین درصد مربوط به تحصیلات زیردیپلم با 1درصد می باشد. نمودار درصد فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان در ذیل آمده است.
نمودار 2-4- توزیع درصد فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان
3-1-1-4- سن
جدول 3-4- توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان
سن
فراوانی
درصد فراوانی
بین 20 تا 30 سال
27
17
بین 31 تا 40 سال
81
52
بین 41 تا 50 سال
42
27
بین 51 تا 60 سال
6
4
جمع
156
100
مطابق جدول 3-4، بیشترین درصد فراوانی مربوط به گروه سنی بین 31 تا 40 سال با 52درصد و کمترین درصد مربوط به گروه سنی بین 51 تا 60سال با 4درصد می باشد. نمودار درصد فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان در ذیل آمده است.
نمودار 3-4- توزیع درصد فراوانی سن پاسخ دهندگان
4-1-1-4- وضعیت کارت صنعتگری
جدول 4-4- توزیع فراوانی مربوط به کارت صنعتگری پاسخ دهندگان
کارت صنعتگری
فراوانی
درصد فراوانی
دارد
82
53
ندارد
74
47
جمع
156
100
همانطور که در جدول 4-4 مشاهده می‌گردد‏، 53 درصد از پاسخ دهندگان دارای کارت صنعتگری بوده اند. نمودار درصد فراوانی مربوط به مجوز فعالیت پاسخ دهندگان در ذیل آمده است.
نمودار 4-4- توزیع فراوانی کارت صنعتگری پاسخ دهندگان
5-1-1-4- نوع کارت صنعتگری پاسخ دهندگان
جدول 5-4- توزیع فراوانی مربوط به نوع کارت صنعتگری پاسخ دهندگان
نوع کارت صنعتگری
فراوانی
درصد فراوانی
انفرادی
52
33
کارگاهی
31
20
بدون پاسخ
73
47
جمع
156
100

Share article:

Permalink:

Add your widget here