طراحی بهینه پارتوئی مکانیزم شش میله ای برای تولید مسیر با استفاده از  …

طراحی بهینه پارتوئی مکانیزم شش میله ای برای تولید مسیر با استفاده از …

۲-۴ نتیجهگیری و جمعبندی فصل
در این فصل به معرفی دو زنجیره مکانیکی وات و استفنسون پرداختیم و انواع مکانیزمهای حاصل از این زنجیرههای مکانیکی را معرفی کردیم. همانطور که گفته شد، از زنجیره مکانیکی وات دو نوع مکانیزم و از زنجیره مکانیکی استفنسون سه نوع مکانیزم حاصل شد. در ادامه چند مثال از کاربرد متداول این مکانیزمها آورده شد.
سپس مکانیزم استفنسون نوع سوم برای بهینه سازی تولید مسیر انتخاب شد و روابط هندسی حاکم بر این نوع مکانیزم به گونهای که ورودی زاویه محرک و خروجی مختصات نقطه کوپلری برای تولید مسیر باشد، آورده شد. در انتها رابطه زاویه انتقال مکانیزم که در فصل ۴ کاربرد دارد، تعیین شد. در فصول بعد با معرفی الگوریتمهای بهینهسازی و با استفاده از روابط آورده شده در این فصل، به بهینهسازی و سنتز مکانیزم میپردازیم.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

فصل۳ روشهای بهینهسازی تک هدفه و چند هدفه

۳-۱ مقدمه
در این فصل ابتدا مفاهیم بهینهسازی تکهدفه و چندهدفه ارائه میشود. سپس روشهای بهینهسازی تکهدفه و چند هدفه که در این پایاننامه بکار گرفته شدهاند، به طور کامل تشریح شده است. با معرفی چند الگوریتم بهینهسازی تک هدفه و ارائه یک الگوریتم ترکیبی، سعی در بدست آوردن مدلی از الگوریتم ترکیبی برای بدست آوردن نتایجی بهتر از کارهایی که تا کنون ارائه شده داریم. به طوری که در نهایت با بررسی نتایج، اختلاف قابل توجهی با نتایج گذشته حاصل میشود. و در ادامه با معرفی الگوریتم چندهدفه مورد استفاده برای کار خود سعی در انتخاب بهترین مدل و سازگارترین مدل با کار خود برای بهینه سازی دو هدفه مکانیزم داریم.
۳-۲ مفاهیم بهینه سازی
مسائل بهینهسازی را میتوان از نظر تعداد توابع هدف، به دو نوع مسائل بهینهسازی تک هدفه و مسائل بهینهسازی چند هدفه تقسیم نمود. در مسائل بهینهسازی تک هدفه، هدف از حل مسئله، بهینه کردن یک شاخص عملکرد است که مقدار کمینه یا بیشینه آن شاخص، مطلوب مسئله ما میباشد. اما در برخی مسائل بهینه کردن بیش از یک شاخص به طور همزمان مطرح میباشد. به عبارت دیگر هر جواب مسئله دارای چند شاخص میباشد که مقایسه جوابها ، بر خلاف بهینه سازی تک هدفه که میتوان به طور مستقیم ارزشگذاری نمود ، نیازمند تعریف معیارهایی برای ارزشگذاری جوابها میباشد. در ادامه به معرفی این دو نوع میپردازیم.
۳-۲-۱ مفاهیم بهینهسازی تک هدفه
در مسائل بهینهسازی تک هدفه، هدف از حل مسئله بهینه کردن یک شاخص عملکرد است که مقدار کمینه یا بیشینه آن شاخص، مطلوب مسئله ما میباشد. در حالت کلی مسائل بهینهسازی تک هدفه به صورت زیر تعریف می شوند:

(۳-۱)

با درگرفتن قیود مساوی و نا مساوی: