دسترسی به منابع مقالات : 
طراحی بهینه پارتوئی مکانیزم شش میله ای برای تولید مسیر با استفاده از الگوریتم های تکاملی-  …

دسترسی به منابع مقالات : طراحی بهینه پارتوئی مکانیزم شش میله ای برای تولید مسیر با استفاده از الگوریتم های تکاملی- …

در عمل اصلى ادغام همیشه یک فرزند تولید مىشود که حجم محاسبات را تقریباً کاهش مىدهد و باعث جهت دادن به فرزندها بر اساس بردار مطلوب صورت مىپذیرد.
به طور کلى تکامل تفاضلى (DE) یک روش جستجوى مستقیم موازى است ]۳۵[ که تعداد NP بردار پارامترى D بعدى را به کارگیرى مى کند.

(۳-۹)

به عنوان جمعیتى براى هر تولید G در طول فرآیند مینیمم سازى NP تغییر نمىکند. جمعیت بردار اولیه به صورت تصادفى انتخاب مىشود و باید تمام فضاى جستجو را پوشش دهد. به عنوان یک قانون، ما از توزیع احتمالى یکنواخت براى تمام انتخابهاى تصادفى استفاده خواهیم کرد مگر اینکه حالت دیگرى ذکر گردد. در حالتی که یک راه حل مقدماتى در دسترس است، جمعیت اولیه با اضافه کردن انحرافات تصادفى توزیع شده به راه حل   تولید مىشود. DE بردارهاى پارامترى جدیدى را با اضافه کردن اختلاف وزن بین دو بردار جمعیتى به یک بردار سوم تولید مىکند که این عملکرد جهش نام دارد. پارامترهاى بردار جهش یافته با پارامترهاى بردار از پیش تعیین شده دیگرى ترکیب مىشود تا بردار هدف، یا بردار آزمایش را بسازد. ترکیب پارامترها به عنوان “ادغام” در DE یاد مىشود، اگر بردار آزمایش مقدار تابع هزینه پایینترى نسبت به بردار هدف بدهد، بردار آزمایش در تولید جارى جایگزین بردار هدف مىشود. عملگر آخر “انتخاب” نامیده مىشود. هر بردار جمعیت باید یکبار به عنوان بردار هدف بکار گرفته شود بطوریکه به تعداد NP رقابت در یک تولید اتفاق مىافتد.
استراتژى اساسى DE مى تواند به شکل زیر توصیف گردد:
۳-۳-۲-۳-۱ جهش
عملگر جهش یک بردار آزمایشى براى هر راه حل (والد) اصلى با جهش دادن یک بردار هدف و یک تفاضل وزن دار بین دیگر والدها که به صورت احتمالاتى انتخاب مىشود تولید مىگردد. لذا براى هر بردار هدف، یک بردار جهش یافته طبق زیر تولید مىشود:

(۳-۱۰)

با اندیسهاى تصادفى  اختلاف تقابلى و   اعداد انتخاب شده تصادفى   باید متفاوت از اندیس جارى   انتخاب شود از این رو NP باید بزرگتر یا مساوى چهار باشد تا این شرط برقرار باشد. F یک مقدار حقیقى و فاکتور ثابتى مىباشد که بزرگى اختلاف تفاضلى   و میزان تغییر تفاضل را بین جمعیت کنترل مىکند. شکل شماره ٣-۶ یک مثال دو بعدى را نشان مىدهد که بردارهاى تفاضلى را توصیف مىکند که در تولید   اتفاق مىافتد.

شکل۳-۶: مثالی از یک تابع هزینه دو بعدی برای تولید
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

۳-۳-۲-۳-۲ ادغام
به منظور افزایش تنوع بردارهاى پارامترى تغییر یافته، ادغام معرفى مى شود. براى این منظور بردار آزمایش