تحقیق دانشگاهی – 
طراحی بهینه پارتوئی مکانیزم شش میله ای برای تولید مسیر با استفاده  …

تحقیق دانشگاهی – طراحی بهینه پارتوئی مکانیزم شش میله ای برای تولید مسیر با استفاده …

شکل۳-۱۳: نمای کلی از عملکرد الگوریتم NSGA-II

۳-۵ نتیجهگیری و جمعبندی فصل
در این فصل، پس از تبیین مفاهیم اساسی بهینهسازی تک هدفه و چند هدفه، روشهای بهینهسازی تک هدفه و چند هدفه که برای انجام این پایاننامه مورد بررسی قرار گرفتهاند، تشریح شد. در بخش معرفی الگوریتمهای تک هدفه، سه الگوریتم ژنتیک، الگوریتم تجمعی ذره و ترکیب این دو الگوریتم و شیوه استفاده شده برای کار خود تشریح شد. و همچنین الگوریتم تکامل تفاضلی که نتایج کار قرار است با نتایج حاصل از آن مقایسه شود معرفی شد. در بخش بهینهسازی چند هدفه، به معرفی و تشریح الگوریتم NSGAII که برای بهینهسازی چند هدفه کار خود از آن بهره میگیریم، پرداختیم.
در فصل بعد با معرفی توابع هدف برای بهینهسازی و به کار گیری الگوریتمهای معرفی شده، به بهینه سازی و سنتز مکانیزم استفن سون نوع سوم میپردازیم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

فصل۴ بهینهسازی مکانیزم ششمیلهای

۴-۱ مقدمه
در این فصل به ارائه سنتز بهینه ابعادی مکانیزم شش میلهای با قیدهای دورانی میپردازیم که در آن عضو کوپلری اضافه شده به مکانیزم پایه چهار میلهای، که منجر به تشکیل مکانیزم شش میلهای مورد نظر میشود، مسیر را تولید میکند. هدف از سنتز این است که مسیر تولید شده تا حد امکان به مسیر مطلوب مسئله نزدیک باشد. بهینهسازی را ابتدا تک هدفه و با یک تابع که خطای مسیر[۸۷] است انجام میدهیم و در مرحله بعد بهینهسازی دو هدفه که با افزودن تابع هدف انحراف زاویه انتقال[۸۸] است ادامه میدهیم.
دو مسیر مطلوب برای مسئله تعریف میکنیم و برای هر یک جداگانه سنتز بهینه را انجام میدهیم. مسیرها را به بخشهای ساده تر تقسیم میکنیم که مسیر اول شامل دو بخش، بخش خط راست، با شیب صفر، و بخش دوم قطاعی از دایره است. مسیر دوم به ترتیب شامل یک خط راست، با شیب صفر، و سپس قطاع دایروی و در نهایت خط راست با شیب مثبت نسبت به محور مختصات، میباشد. مکانیزمهای زیادی طی بهینه سازی با روشهای تکاملی[۸۹] و با بکارگیری متد کاهش کنترل شده انحراف مجاز[۹۰] بدست میآید. متد کاهش انحراف مجاز توسط بولاتوویچ[۹۱] و دوردویچ[۹۲] در الگوریتم تکامل تفاضلی مورد استفاده قرار گرفته است]۲۷[. که ما از آن در دیگر الگوریتمهای مورد استفاده خود برای کاهش حداکثری انحراف بهره میبریم. شرایط مرزی اولیه یا بازه مناسب برای انحراف مجاز، ما را به سمت انباشت قابل توجه نقاط بدست آمده مسیر اطراف نقاط مطلوب مسئله هدایت میکند. مسیر مطلوب با تعداد متعددی نقاط دقت تعریف میشود.
روشهای عددی در ماشینها و ابزار حتی زمانی که مسیر مطلوب شکل ایده آلی نداشته باشد با موفقیت عمل میکند]۲۷[. همین امر کافی است که مسیر طی شده بر طبق انحراف مجاز به مسیر مطلوب نزدیک و نزدیک تر شود. از آنجا که افزایش اعضای مکانیزم با پایین آمدن دقت در صنعت توام میشود و به موجب آن دقت مسیر نیز کاهش مییابد، ضروری است که تمرکز بیشتری بر روی مکانیزمهای با اعضای کمتر شود. از آنجا که امکان تولید مسیرهای پیچیده با کاهش اعضای مکانیزم کمتر میشود، با توجه به تنوع شکل مسیرها، بنابر این ضروری است که مسیرهای پیچیده با شکلهای نا متعارف را به مسیر های ایده آل و ساده تر تقسیم کنیم. میبایست توزیع نقاط دقت بر روی مسیر مطلوب بوسیله تابعی با زوایای ورودی عضو مولد حرکت مرتبط شوند. مقادیر انحراف از مسیر نشان دهنده توانایی کنترل سرعت عضو واسط (عضو تولید کننده مسیر) در فرآیند میباشد.
در اینجا ما قصد داریم مکانیزم شش میلهای استفنسون نوع سوم، با جفتهای سینماتیکی دوار، را سنتز بهینه کنیم. ساختار مکانیزم با افزودن یک جفت عضو با قید لولایی دورانی به یک مکانیزم پایه چهار میله ای بدست میآید. عضو اول به عضو کوپلری مکانیزم چهار میلهای افزوده میشود و عضو دوم به لولای ثابت متصل میگردد. مسیر مطلوب توسط نقطه از عضو کوپلری مکانیزم تولید میشود.(شکل۴-۱)

شکل۴-۱ : تولید مسیر توسط مکانیزم شش میلهای

۴-۲ متد کاهش کنترل شده انحراف مجاز