فایل پایان نامه مدیران گروه های آموزشی

بقهای نسبی استفاده شد. در گام آخر نیز به منظور تعیین افراد مشخص شده در هر دانشکده، از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد.
بر این اساس پرسشنامۀ رهبری معنوی و فاصله قدرت در میان نمونه مشخص شده توزیع گردید. از مجموع پرسشنامههای توزیع شده در بین دانشکدهها تعداد 252 پرسشنامه رهبری معنوی و فاصله قدرت بازگردانده شد که به دلیل پاره‌ای اشکالات در برخی از پرسشنامه‌های جمع‌آوری شده از کارکنان تعداد 12پرسشنامه ناقص حذف گردید و به این ترتیب تعداد 240 پرسشنامه فاصله قدرت و 240 پرسشنامه رهبری معنوی مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت.
توزیع نمونه مورد پژوهش از حیث دانشکده، نوع استخدام، و جنسیت در جدول (3-1) نمایش داده شده است.
جدول (3-1): توصیف نمونه مورد پژوهش از حیث نوع دانشکده، نوع استخدام، و جنسیت

دانشکدهها
نوع استخدام
جنسیت

تربیت بدنی

ادبیات

علوم اداری

علوم تربیتی

الهیات
منابع طبیعی ی
کشاورزی

دامپزشکی
علوم پایه
علوم ریاضی

مهندسی

رسمی

غیر رسمی

مرد

زن

23 26
22
27
18
7
47
19
16
12
23
112
128
124
116

ابزار جمع آوری داده‌ها:
ابزار جمعآوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامه بود که در تحقیق حاضر از دو پرسشنامه فاصله قدرت به منظور اندازهگیری نمره فاصله قدرت مدیران و برای تعیین میزان انطباق رفتار مدیران با شاخصهای رهبری معنوی از پرسشنامه رهبری معنوی ضیائی و همکاران (1387) استفاده گردید.
برای اندازه‌گیری و تعیین نمره فاصله قدرت مدیران از پرسشنامه محقق ساخته فاصله قدرت استفاده شد که سؤالات آن با استفاده و اقتباس از پرسشنامه فرهنگ هافستد (1980) و با برداشت از مقالات و کتابهای موجود در زمینه فاصله قدرت جمعآوری شدند. بدین ترتیب که پرسشنامه اولیه دارای 65 عبارت بود که 7 بعد فاصله قدرت را اندازهگیری میکرد، با توجه به تعداد زیاد سؤالات پرسشنامه، محدود بودن وقت آزمودنیها و عدم رغبت به تکمیل پرسشنامههای طولانی که خطر کاهش سطح دقت آنان را افزایش میداد ضمن مشورت با اساتید متخصص و تأیید اساتید راهنما و مشاور، عبارتهای پرسشنامه برای اندازهگیری نمره فاصله قدرت مدیران متناسب و تعدیل شد و تعداد عبارات به 31 مورد کاهش پیدا کرد. پس از اجرای آزمون مقدماتی، نمره کلیه عبارت‌ها برای تجزیه و تحلیل به وسیله نرم‌افزار spss وارد کامپیوتر شد، چهار عبارت که به وسیله نرم‌افزار نا‌مناسب تشخیص داده شدند (عبارت‌هایی که قابلیت اعتماد پرسشنامه را کاهش داده، واریانس را پایین آورده و همبستگی منفی با نمره کل آزمون داشتند) علامت‌گذاری شد و با انطباق آنها با مبانی نظری و دریافت نظر اساتید راهنما و مشاور، از اینکه سؤالات موازی پرسشنامه در سنجش خصیصههای مورد بررسی ایفای نقش نموده و حذف آنها بر روایی پرسشنامه اثری ندارد، اطمینان حاصل شد و در مرحله اجرای نهایی این چهار سؤال از مجموعه سؤالات پرسشنامه حذف شدند. در نهایت 27 عبارت باقی ماند که در قالب یک پرسشنامه همراه با راهنمای تکمیل برای آزمودنیها تنظیم گردید. گزینه‌ها بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت (از خیلی موافقم تا خیلی مخالفم ) تنظیم شدند.

در جدول (3-2) عبارات مربوط به هر یک از مؤلفه های فاصله قدرت نشان داده شده است.
جدول (3-2) : عبارات مربوط به مؤلفه های فاصله قدرت در پرسشنامه
ابعاد
شماره سؤالات
سلسله مراتب
1،14،18،21،24،27
پاداش
3،11،23
جو سازمانی
2،10،13،17
تصمیم گیری
6،20،25
ارتباط
4،9،12،16،19
یادگیری سازمانی

5،8،22
مدیریت
7،15،26

پرسشنامه رهبری معنوی که توسط ضیائی و همکاران (1387) در دانشگاه تهران با اقتباس از پرسشنامه رهبری معنوی فرای و دیگران ( 2005 ) طراحی شده است. در پرسشنامه مذکور جمعاً تعداد 25 سئوال برای 7 بعد رهبری معنوی طراحی شده به طوری که هر یک از این ابعاد دارای چندین سئوال میباشند.
در جدول (3-3) عبارات مربوط به هر یک از مؤلفه های رهبری معنوی نشان داده شده است.
جدول (3-3) : عبارات مربوط به مؤلفه های رهبری معنوی در پرسشنامه
ابعاد

شماره سؤالات
چشم انداز
2،7،14
نوع دوستی
1،4،6،15،19
ایمان
9،18،20
معنیداری
3،12،23
تعهد سازمانی
5،10،11،23
عضویت
16،18،22
بازخورد
8،13،17

روش بررسی پایایی و روایی ابزار تحقیق
برای بررسی پایایی پرسشنامه فاصله قدرت در این تحقیق، یک آزمون مقدماتی انجام شد که در آن 47 آزمودنی به پرسشنامه فاصله قدرت پاسخ دادند. پس از تحلیل نتایج به وسیله نرم افزار spss، پایایی پرسشنامه فاصله قدرت 86/. به دست آمد. ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برای مؤلفه های سلسله مراتب با 6 سؤال 84/0، پاداش با 3سؤال79/0، جو سازمانی با 4 سؤال 77/0، تصمیم گیری با 3 سؤال 86/0، ارتباط با 5 سؤال 74/0، یادگیری سازمانی با 3 سؤال 76/0، مدیریت با 3 سؤال 69/0 بدست آمده است.
روایی پرسشنامه فاصله قدرت، از طریق تعیین روایی محتوا به شیوه داوری تخصصی و از حیث انطباق با بنیان نظری آن توسط 7 تن از متخصصان علوم تربیتی و علوم اجتماعی صورت گرفت. محقق در پایان برای تکمیل روایی پرسشنامه فاصله قدرت و سنجش روایی سازهای آن از تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار spss استفاده کرد. تحلیل عاملی7 عامل را با قدرت تبیین مناسب شناسایی نمود که گزارش آن در جدول (3-4) مشاهده میشود.
جدول (3-4) تحلیل اکتشافی پرسشنامه فاصله قدرت
مولفه ها بار عاملی گویه ها بار عاملی
1 15.24 1 4.61

2 2.45

3 2.71

4 2.57

5 1.57

6 1.01
2 13.64 1 1.27

2 1.45

3 1.15
3 9.06 1 1.97

2 1.13

3 0.98

4 1.01
4 6.2 1 0.94

2 0.82

3 0.79
5 5.6 1 1.46

2 1.43

3 1.27

4 2.02

5 0.22
6 5.5 1 0.58

2 0.62

3 0.98

با توجه به تحلیل اکتشافی انجام شده مقدار خی دو 1.55 ، درجه ازادی برابر با 351 بود و مشخص شد که 7 مولفه و 27 گویه از بار عاملی مناسبی بوخوردار بودند.
برای بررسی پایایی پرسشنامه رهبری معنوی در این تحقیق، یک آزمون مقدماتی انجام شد که در آن 47 آزمودنی به پرسشنامه رهبری معنوی پاسخ دادند. پس از تحلیل نتایج به وسیله نرم افزار spss، پایایی پرسشنامه رهبری معنوی 87/. به دست آمد. ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برای مؤلفه های ایمان با 3 سئوال 77/ 0، چشم انداز با 3 سئوال 71/ 0 ، عضویت با 3 سئوال 89/ 0، معناداری با 3 سئوال 87/ 0 عشق به نوع دوستی با 5 سئوال 74/0، تعهد سازمانی با 4 سؤال 83/0 و بازخورد با 3 سؤال 86/0 بوده است.
روایی پرسشنامه رهبری معنوی، از طریق تعیین روایی محتوا به شیوه داوری تخصصی و از حیث انطباق با بنیان نظری آن توسط 3 تن از متخصصان علوم تربیتی صورت گرفت. محقق در پایان برای تکمیل روایی پرسشنامه رهبری معنوی و سنجش روایی سازهای آن از تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار Lisrel استفاده کرد. با توجه به میزان شاخصهای اصلی (خی دو برابر با 117.73 ، درجه آزادی برابر با 73، ریشه میانگین مجذورات تقریب یا RMSEA برابر با 0.057) و همچنین با توجه به میزان شاخصهای برازندگی (، GFIبرابر با 0.93، AGFI برابر با 0.9 و NFIبرابر با 0.67)، 7 عامل و 25 گویه پرسشنامه رهبری معنوی به تأیید رسید و مشخص شد که مولفه ها و عبارات این پرسشنامه از بار عاملی مناسبی برخوردار هستند.
شیوه جمعآوری داده‌ها:
شیوه اصلی جمعآوری داده‌ها در این تحقیق از طریق توزیع پرسشنامه به صورت حضوری (با اخذ مجوز قبلی برای توزیع پرسشنامه) در بین کارکنان دانشکدههای دانشگاه فردوسی مشهد بود. به این ترتیب که در پژوهش حاضر پرسشنامه فاصله قدرت و رهبری معنوی بین نمونه مورد نظر توزیع گردید. برای این کار ابتدا با گرفتن معرفینامه از دانشگاه به هر یک از دانشکدههای مورد نظر مراجعه شد و پس از گرفتن مجوز برای توزیع پرسشنامه مورد نظر بین افراد نمونه پژوهش، با مراجعه حضوری به دانشکده مورد نظر و ارائه توضیحات لازم درباره اهداف پژوهش و نحوه پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه، از آن‌ها تقاضا شد تا در فرصت مناسب پرسشنامه را تکمیل کرده، نزد خود نگه دارند تا در زمان تعیین شده برای دریافت پرسشنامه یا مراجعه بعدی آن را به محقق عودت دهند. توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه‌ها حدود 3 ماه به طول انجامید. همان طور که در قسمت حجم نمونه و روش نمونه‌گیری توضیح داده شد در مجموع، تعداد480 پرسشنامه (240 پرسشنامه فاصله قدرت و 240 پرسشنامه رهبری معنوی) مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. بعد از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها داده‌ها به صورت کدگذاری وارد کامپیوتر شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
روش تحلیل داده‌ها:
در این پژوهش داده های جمعآوری شده بعد از ثبت در نرم افزار spss، در سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، برای این کار، جهت بررسی متغیرها و مقایسه‌های لازم میان گروه‌های مورد مطالعه، ضمن بهرهگیری از شاخصه‌های آمار توصیفی همچون شاخصه‌های مرکزی میانگین و شاخصه پراکندگی انحراف استاندارد، با توجه به سؤالات تحقیق، متغیرها و سطح اندازهگیری متغیرها، آزمون مربوطه برای هر سؤال اعمال شد. بر اساس روش تحقیق همبستگی، برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری رگرسیون سادهو آزمون مانووا استفاده شد. بدین صورت که فرضیه اصلی تحقیق با شاخصهای آمار توصیفی و رگرسیون ساده و سؤالات اول و دوم فرعی با توجه به شاخصهای آمار توصیفیو دیگر سوالات با بهره گرفتن از آزمون مانووا تحلیل شد.

جدول 3-5، فرضیه و سؤالات پژوهش و نوع آزمون آماری استفاده شده را نشان میدهد.

جدول (3-5): فرضیه و سؤالات پژوهش و آزمون آماری استفاده شده
آزمون سؤال تحقیق شماره سؤال
آمار توصیفی/ رگرسیون آیا میزان انطباق رفتار مدیران دانشگاه فردوسی مشهد با سبک رهبری معنوی از طریق نمره فاصله قدرت پیش بینی میشود؟ 1 فرضیه اصلی
آمار توصیفی/ آزمون t با ارزش ثابت
میزان فاصله قدرت در دانشگاه فردوسی مشهد چقدر است؟ 1 سؤالات فرعی
آمار توصیفی/ آزمون t با ارزش ثابت میزان بهرهگیری مدیران دانشگاه فردوسی مشهد از سبک رهبری معنوی چقدر است؟ 2
مانووا آیا بین میزان رهبری معنوی مدیران بر اساس نوع استخدام کارکنان(رسمی و غیر رسمی) در دانشگاه فردوسی مشهد تفاوتی وجود دارد؟ 3
مانووا آیا بین میزان فاصله قدرت مدیران بر اساس نوع استخدام کارکنان(رسمی و غیر رسمی) در دانشگاه فردوسی مشهد تفاوتی وجود دارد؟ 4
مانووا آیا بین میزان رهبری معنوی مدیران گروه های آموزشی علوم انسانی و غیر علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد تفاوتی وجود دارد؟ 5
مانووا آیا بین میزان فاصله قدرت مدیران گروه های آموزشی علوم انسانی و غیر علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد تفاوتی وجود دارد 6

فصل چهارم
ارائه یافتهها

– تحلیل سؤالات اصلی
-تحلیل سؤالات فرعی

مقدمه

در این فصل داده‌های جمع‌آوری شده بر اساس هدف‌های تحقیق تجزیه و تحلیل می‌شود. همان طور که در فصل سه بیان شد در این مطالعه، شیوه تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه مورد نظر، کلیه کارکنان دانشگاه فردوسی بود. برای جمعآوری داده‌ها از دو پرسشنامه فاصله قدرت و پرسشنامه رهبری معنوی (ضیایی و همکاران، 1387) استفاده شد. داده‌های جمع‌آوری شده، با بهره گرفتن از روش‌های آماری پارامتریک تحلیل و نتایج به دست آمده در این فصل ارائه شده‌اند.
آمار توصیفی به شرح زیر میباشد:

جدول (4-1): آمار توصیفی شاخص های فاصله قدرت بر اساس نوع استخدام کارکنان
حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین فراوانی
0.37
0.47
-1.22
-1.27
3.81
2.47
12.95
13.37
112
128 سلسله مراتب غیررسمی
رسمی
0.53
0.53
0.61-
0.62-
2.30
2.16
10.57
10.62
112
128 جو سازمانی غیر رسمی
رسمی
0.56
0.59
0.35-
0.35-
6.86
6.57
6.86
6.57
112
128 تصمیم گیری غیر رسمی رسمی
0.23
0.22
0.61-
0.56-
1.43
1.80
4.89
5.08

112
128 پاداش غیر رسمی
رسمی
0.69
0.70
0.58-
0.58-
2.57
2.41
9.93
9.87
112
128 ارتباط غیر رسمی رسمی
1.38
1.48
0.35-
0.45-
4.67
1.93
7.66
7.15
112
128 یادگیری غیر رسمی
رسمی
0.55
.0.52
0.48-
0.46-
1.55
2.31
7.80
7.80
112
128 مدیریت غیر رسمی
رسمی
2.76
2.76
2.54-
2.57-
10.75
9.93
60.73
6.62
112
128 فاصله قدرت غیر رسمی رسمی

جدول فوق (4-1) نشان میدهد که شاخص میانگین فاصله قدرت مدیران در میان کارکنان غیر رسمی 60.37، و انحراف معیار 10.57 و میانگین در بین کارکنان رسمی برابر با 60.62، انحراف معیار برابر با 9.93 بود. بر اساس داده های جدول (4-1) می‌توان دریافت که میانگین و انحراف معبار هفت شاخص فاصله قدرت در هر دو گروه کارکنان رسمی و غیر رسمی به ترتیب سلسله مراتب 12.95و 13.37، جو سازمانی 10.57، 10.62، تصمیم گیری 6.56، 6.75، پاداش 4.89، 4.08، ارتباط 9.93، 9.87، یادگیری 7.66، 7.15 و مدیریت 7.80، 7.80 بود.
جدول(4-2): آمار توصیفی شاخص های فاصله قدرت بر اساس دانشکدههای علوم انسانی و غیر علوم انسانی
حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین فراوانی
0.80
0.74
0.54-
0.48-
2.52
3.82 12.85
13.73
124
116 سلسله مراتب غیرانسانی
انسانی
0.97
1.12
1.33-
1.43-
2.33
2.04
10.51
10.73
124
116 جو سازمانی غیرانسانی
انسانی
0.41
0.42
0.52-
0.53-
1.77
1.72
6.57
7.16
124
116 تصمیم گیری غیرانسانی
انسانی
0.73
0.66
0.58-

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

0.52-
1.80
1.38
5.04
4.93
124
116 پاداش غیرانسانی
انسانی
1.23
1.20
0.64-
0.61-
2.23
2.63
9.72
10.18
124
116 ارتباط غیرانسانی انسانی
107
1.60
0.17-
0.7-
4.13
1.65
7.30
7.48
124
116 یادگیری غیرانسانی
انسانی

0.69
0.70
0.34- 2.23
1.59
7.60
8.13
124
116 مدیریت غیرانسانی
انسانی
4.92
4.92
2.10-
2.09-

10.71
9.33

59.58
62.40
124
116 فاصله قدرت غیرانسانی انسانی

جدول فوق (4-2) نشان داد که شاخص میانگین و انحراف معیار فاصله قدرت مدیران در میان کارکنان دانشکدههای غیر علوم انسانی 59.58، 10.71 و در بین کارکنان علوم انسانی برابر با62.40 ، 9.33 بود. بر اساس داده های جدول (4-2) می‌توان دریافت که میانگین هفت شاخص فاصله قدرت در هر دو دانشکده غیر علوم انسانی وعلوم انسانی به ترتیب سلسله مراتب 12.85 ، 13.73، جو سازمانی 10.51، 10.73، تصمیمگیری 6.57، 7.16، پاداش 5.04، 4.93، ارتباط 9.72، 10.18، یادگیری 7.30، 7.48 و مدیریت 7.60، 8.13 بود.
جدول(4-3): آمار توصیفی شاخصهای رهبری معنوی بر اساس دانشکدههای علوم انسانی و غیر علوم انسانی
حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانگین فراوانی
0.80
0.74
0.54-
0.48-
2.92
1.88
11.27
11.25
124
116 چشم انداز غیرانسانی
انسانی
0.97
1.12
1.23-
1.48-
3.28
5.74
16.17
16.35
124
116 نوع دوستی غیرانسانی
انسانی

0.43
0.42
0.54-
0.53
1.74
1.90
11.29
11.35
124
116 ایمان غیرانسانی
انسانی

0.73
0.66
0.58-
0.52-

2.88
1.81
12.13
12.06

124
116 معنی داری غیرانسانی انسانی

1.23
1.20
0.68-
0.61-

3.80
3.26

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *