دسترسی به منابع مقالات :
قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۳

دسترسی به منابع مقالات : قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۳

۳(معاملات بزرگ (عمده)………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶
۲- انواع مناقصه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۱(مناقصه یک مرحله‌ای و مناقصه دو مرحله‌ای……………………………………………………………………………………………………………۲۷
۲)مناقصه عمومی و مناقصه محدود………………………………………………………………………………………………………………………………۲۸
ب-تشریفات فراخوان مناقصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸
۱-تشریفات فراخوان در مناقصات عمومی……………………………………………………………………………………………………………………..۲۹
۲-تشریفات فراخوان در مناقصات محدود………………………………………………………………………………………………………………………۳۰
۳- سپرده شرکت در مناقصه………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱
ج‌- تشریفات برگزاری مناقصه………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱
۱- تامین منابع مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱
۲- تعیین نوع مناقصه(مزایده)………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۱
۳- تهیه اسناد مناقصه(مزایده)……………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱
۴- ارزیابی کیفی‌ مناقصه گران……………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۲
۵- فراخوان مناقصه(مزایده)……………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۳
۶- ارزیابی پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۳
۷- تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………۳۳
مبحث پنجم-‌حل اختلافات ناشی‌ از قراردادهای اداری…………………………………………………………………………………………………..۳۳
گفتارنخست – مراجع غیرقضائی رسیدگی کننده به اختلافات……………………………………………………………………………………….۳۴
الف‌- مراجع پیش بینی‌ شده در شرایط عمومی پیمان…………………………………………………………………………………………………..۳۴
۱- سازمان برنامه و بودجه………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴
۲- کارشناس مرضی الطرفین…………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵
۳- شورای عالی‌ فنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….‌۳۵
۴- نهاد داوری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶
ب‌- هیاتهای رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصه………………………………………………………………………………………………………۳۷
۱- ترکیب هیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۲- وظایف هیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹
۳ -آیین رسیدگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۰
گفتار دوم- ‌مراجع قضائی رسیدگی کننده به مناقصه…………………………………………………………………………………………………….۴۱
فصل دوم- ‌جایگاه قواعد عمومی در قراردادهای اداری……………………………………………………………………………………………………۴۳
مبحث نخست-‌اصول کلی‌ حاکم بر قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
گفتار نخست-اصل حاکمیت اراده……………………………………………………………………………………………………………………………………۴۳
گفتاردوم-اصل لزوم قراردادی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۴
گفتارسوم- اصل نسبی‌ بودن قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵
گفتارچهارم-اصول حاکم برقرارداد اداری…………………………………………………………………………………………………………………………۴۶
الف-اصل حاکمیت قانون………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۶
ب-اصل تشریفاتی بودن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
ج-اصل تامین منافع عمومی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷
د-اصل برتری اراده طرف دولتی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۷
مبحث دوم‌- شرایط صحت قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸
گفتارنخست- ‌شرایط عمومی‌ صحت قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………..۴۸