قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۴

قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۴

الف- ‌قصد و رضای طرفین……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۹
ب‌- اهلیت طرفین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۹
ج‌- شرایط موضوع قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰
د‌- مشروعیت جهت قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۱
گفتار دوم- ‌شرایط اختصاصی صحت در قراردادهای اداری…………………………………………………………………………………………….۵۱
الف‌- اجازه بودجه ای……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۱
ب‌- الزامات قانونی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….‌۵۲
۱-اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..‌۵۲
۱(الزامات قانون کار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲
۲)الزامات قانون نظام وظیفه………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۳
۳)الزامات قانون منع مداخله………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴
۴(الزامات نظامهای خاص………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۴
۲-اشخاص حقوقی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
۱(شرکتهای خصوصی داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵
۲)شرکتهای خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۵
۳)شرکتهای دولتی نهادهای عمومی‌ و شهرداریها………………………………………………………………………………………………………..۵۶
ج‌- رعایت تشریفات قانونی………………………………………………………………………………………………………………………………………………‌۵۶
۱-رعایت تشریفات برگزاری مناقصه و مزایده………………………………………………………………………………………………………………..۵۶
۲-رعایت شکل قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۳-تهیه و تنظیم شروط قانونی و شروط قراردادی………………………………………………………………………………………………………….۵۷
۴-اثر شروط قانونی و شروط قراردادی………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
۵-ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات قانونی……………………………………………………………………………………………………………….‌۵۸
مبحث سوم- ‌آثار قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
گفتارنخست- آثار عمومی‌ قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹
الف‌- الزام آور بودن قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۹
ب‌- نسبی‌ بودن اثر قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹
۱-استثنا بر اثر نسبی‌ بودن قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………۶۰
۲-وضعیت خاص اثر نسبی‌ بودن در قراردادهای اداری…………………………………………………………………………………………………..۶۰
گفتار دوم- آثار اختصاصی قرارداد اداری…………………………………………………………………………………………………………………………۶۰
الف‌- تعهدات پیمانکار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۱
۱-اجرای قرارداد در موعد مقرر………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۱
۲-رعایت موازین فنی‌ و اجرای دستورات کارفرما…………………………………………………………………………………………………………..۶۱
۳-بیمه کردن اموال و وسایل مرتبط با موضوع قرارداد………………………………………………………………………………………………….۶۲
۴-تعهدات پیمانکار نسبت به اشخاص ثالث……………………………………………………………………………………………………………………۶۲
ب‌- حقوق پیمانکار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳
۱-دریافت مبلغ مقرر در قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳
۲-دریافت خسارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴
ج-تعهدات کارفرما(اداره)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
۱-تهیه مقدمات لازم جهت اجرای قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………..۶۴
۲-پرداخت مبلغ مقرر در قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵