قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۵

قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۵

د‌- حقوق و اختیارت کارفرما(اداره)…………………………………………………………………………………………………………………………………۶۵
۱-اختیار نظارت بر نحوه اجرای قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
۲-اخذ تضمینات و اعمال آنها در صورت لزوم………………………………………………………………………………………………………………..۶۵
مبحث چهارم‌- عوامل موثر در اجرای تعهدات قراردادی…………………………………………………………………………………………………۶۶
گفتارنخست‌- عوامل عمومی موثر در اجرای تعهدات قراردادی………………………………………………………………………………………۶۷
الف- ‌قوه قاهره………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
ب-اثر قوه قاهره در اجرای تعهدات قراردادی…………………………………………………………………………………………………………………..۶۷
۱-مواردی که ادامه کار ممکن باشد……………………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
۱)اثر قوه قاهره نسبت به مدت………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۸
۲- مواردی که ادامه کار غیر ممکن یا غیر ضروری باشد………………………………………………………………………………………………۶۸
گفتار دوم‌- عوامل اختصاصی موثر در اجرای تعهدات در قراردادهای اداری…………………………………………………………………..۶۸
الف‌- عمل حاکم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
۱-مفهوم عمل حاکم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹
۲-اثر عمل حاکم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹
ب- ‌امور غیرقابل پیش بینی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰
۱-مفهوم امور غیرقابل پیش بینی…………………………………………………………………………………………………………………………………..‌۷۰
۲-اثر امور غیرقابل پیش بینی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
۱(تعدیل قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱
۲(فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۲
مبحث پنجم‌- شروط ضمن عقد………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۲
گفتارنخست‌- انواع شروط صحیح و آثار آنها……………………………………………………………………………………………………………………۷۲
الف- شرط صفت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۲
ب- شرط نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۳
ج- شرط فعل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳
گفتار دوم- ‌انواع شروط باطل و آثار آنها………………………………………………………………………………………………………………………….۷۳
الف‌- انواع شروط باطل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
۱-شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴
۲-شرطی که درآن نفع و فایده نباشد……………………………………………………………………………………………………………………………۷۴
۳- شرط نامشروع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۴
ب‌- آثارشروط باطل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵
گفتار سوم- انواع شروط باطل ومبطل وآثارآنها……………………………………………………………………………………………………………..۷۵
الف- شرط خلاف مقتضای عقد……………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵
ب-شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین است…………………………………………………………………………………….۷۶
مبحث ششم‌- عدم اجرای تعهد و آثار آن……………………………………………………………………………………………………………………….۷۶
گفتارنخست- ‌اجرای اجباری تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷
الف‌- اجرای اجباری تعهد در قراردادهای خصوصی…………………………………………………………………………………………………………۷۷
ب‌- اجرای اجباری تعهد در قراردادهای اداری………………………………………………………………………………………………………………..۷۷
۱-عدم اجرای تعهدات پیمانکار………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۸
۱(اجرای امانی قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۸
۲(تعلق جریمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸