قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۶

قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۶

۳(فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۹
۲-عدم اجرای تعهدات کارفرما(اداره)……………………………………………………………………………………………………………………………….۷۹
گفتار دوم‌- جبران خسارت ناشی‌ از عدم اجرای تعهد…………………………………………………………………………………………………….۸۰
الف-‌مصادیق و شرایط مطالبه خسارت…………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱
۱-مصادیق خسارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۱
۲- شرایط مطالبه خسارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۱
۱)تعین مدت برای انجام تعهد………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۲
۲)احراز تقصیر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲
۳)عدم آگاهی کارفرما از موانع تحقق عقد…………………………………………………………………………………………………………………….۸۲
۴)ورود خسارت حتمی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۲
۵)تصریح به جبران خسارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
ب-نحوه تادیه خسارت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
۱-ازطریق دادگاه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴
۲-ضبط وثیقه یا تضمین………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
ج-نحوه تقویم خسارت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
۱-تعرفه های رسمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
۲-وجه التزام……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۵
۳-تقویم خسارت توسط داور………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
۴-تقویم خسارت توسط دادگاه………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۵
د-محل تادیه خسارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۶
ه- مسول جبران خسارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۶
مبحث هفتم- ‌سقوط تعهدات قراردادی…………………………………………………………………………………………………………………………..۸۶
گفتارنخست- ‌پایان قرارداد بدلیل انقضای مدت یا انجام کار………………………………………………………………………………………….۸۶
گفتار دوم‌- خاتمه قرارداد بدلیل انحلال………………………………………………………………………………………………………………………….۸۷
الف- ‌موارد عمومی‌ انحلال قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………۸۷
۱-اقاله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۷
۲-ابرا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۸
۳-تهاتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹
۴-مالکیت ما فی‌ الذمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۰
۵-تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۰
۶-فسخ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
۷-انفساخ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱
ب‌- موارد اختصاصی انحلال قرارداد اداری………………………………………………………………………………………………………………………۹۲
۱-اقاله در قراردادهای اداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۲
۲-وضعیت ابرا، تهاتر در قراردادهای اداری……………………………………………………………………………………………………………………..۹۲
۳-موارد اختصاصی فسخ در قراردادهای اداری………………………………………………………………………………………………………………۹۳
۱(فسخ بدلیل وقایع اتفاقی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۳
۲(فسخ بدلیل مصالح اداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۴
۳(فسخ از طرف پیمانکار……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۴
۴- موارد اختصاصی انفساخ در قراردادهای اداری………………………………………………………………………………………………………….۹۴

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.