مالیات، سودآوری، موجودی‌ها، به‌عنوان، LIFO، نقدی

جایگزینی جاری موجودی ها می باشد. به علاوه، با اضافه کردن افزایش در ذخیره LIFO به NOPAT، در اثرافزایش موجودی ها سود تحقق یافته به درآمدها افزوده می شود.تغییرات دوره ای در ذخیره LIFO را می توان از طریق تفاوت بین بهای تمام شده کالای فروش رفته بر مبنای FIFO و LIFO به دست آورد.
5- ذخیره مالیات درآمدی معوقه: مالیات معوقه تفاوت بین مالیات واقعی پرداخت شده و مالیات های ثبت شده در دفاتر حسابداری می باشد از آنجایی که استوارت هزینه های غیر نقدی را در تصمیم گیری سرمایه گذاری موثر می داند معتقد است که مالیات فقط زمانی هزینه محسوب می شود که پرداخت شود نه هنگامی که توسط حسابداران ثبت شود بنابراین با اضافه کردن افزایش طی 2سال به حساب سود،NOPAT فقط شامل مالیات واقعی پرداخت شده مورد نظر استوارت می گردد.
6- سایر ذخایر معادل سرمایه: ذخایراحتیاطی بیانگر ابهام در زمان واقعی دریافت ها و پرداخت های نقدی می باشند. ذخیره های مطالبات مشکوک الوصول، نابابی موجودی ها، تضمین کالاها و درآمد انتقالی به دوره های آتی باید به عنوان معادل سرمایه درنظر گرفته شوند به شرطی که به عنوان یک عملیات مستمر و متوالی درنظر گرفته شوند و متناسب با سطح فعالیت شرکت، رشد یابند، اگر آن ها بیشتر ماهیت ضمنی داشته باشند ممکن است از لحاظ کردن آن ها به عنوان معادل سرمایه صرف نظر شود.

2-5- بخش چهارم: تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری
مدیریت سرمایه در گردش حوزه ای مهم از مدیریت مالی را در بر می گیرد و ممکن است تاثیر با اهمیتی بر نقدینگی و سودآوری شرکت داشته باشد (شین و سوئنن، 1998). ابزار رایج اندازه گیری مدیریت سرمایه در گردش، چرخه تبدیل وجه نقد است . این چرخه بیانگر میانگین تعداد روزهای بین زمان دریافت وجه محصولات فروخته شده از مشتریان و زمان پرداخت وجه بایت خرید مواد اولیه و همچنین نیروی کار است (بیکر و پاول، 2005). تصمیم گیری درباره میزان سرمایه گذاری درحساب های دریافتنی و موجودی ها و میزان اعتبار دریافتی از عرضه کنندگان، درچرخه تبدیل وجه نقد شرکت منعکس می شود(تروئل و سولانو، 2007). از طریق مدیریت صحیح سه جزء تشکیل دهنده چرخه تبدیل وجه نقد یعنی حساب های دریافتنی، موجودی ها و حساب های پرداختنی، می توان سودآوری شرکت را حداکثر کرد (لازاریدیس و ترایفونیدیس، 2006) . چرخه تبدیل وجه نقد طولانی تر ممکن است باعث افزایش سودآوری شرکت شود زیرا منجر به افزایش فروش می شود. با این وجود ممکن است با افزایش طول چرخه تبدیل وجه نقد، سودآوری شرکت کاهش یابد. این حالت هنگامی اتفاق می افتد که هزینه های ناشی از افزایش سرمایه گذاری در سرمایه در گردش، بیشتر از مزایای ناشی از نگهداری موجودی بیشتر یا اعطای اعتبار بیشتر به مشتریان باشد (دلاف، 2003).