مقالات و پایان نامه ها

مدیران، تعهدی، اختیاری، نمایند. جدول، پایدار،استفاده، کنند.سود

مصنوعی کاهش، و با به کارگیری هموارسازی واقعی افزایش می یابد.
گوس و اولسون (2008) در تحقیقی با عنوان عدم قطعیت محیطی و استفاده مدیران از اقلام تعهدی غیراختیاری به بررسی این موضوع پرداختند که آیا بین استفاده مدیران از اقلام تعهدی اختیاری و عدم اطمینان محیطی رابطه معنی دار وجود دراد و به این نتیجه رسیدند که عدم اطمینان اطلاعاتی ریسک ارزیابی سود آینده را افزایش می دهد و کیفیت گزارشات را کاهش می دهد و بنابراین انگیزه ای برای مدیران ایجاد می شود تا اقلام تعهدی اختیاری به منظور ارائه سود پایدار،استفاده نمایند.
جدول 1- خلاصه تحقیقات خارجی
ردیف نویسنده سال موضوع نتیجه
1 کازنیک 1999 نقش مدیریت سود در کاهش
هزینه های مرتبط یاخطای پیش بینی سود مدیرانی که سود را بیش از واقع برآورد
می کنند.سود گزارش شده را به سمت بالا
مدیریت می کنند.
2 گیرملیچ 2004 پیش بینی مدیریت از سود و

Share article:

Permalink:
Add your widget here