علمی :
مطالعه رابطه بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار در  …

علمی : مطالعه رابطه بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار در …

سهم بازار گروه بهمن

۳٫۵۲

۲٫۵۷

۱٫۷۳

۱٫۱۱

۱٫۷۸

نمودار۲-۱ سهم بازار ایران ،ماخذ www.oica.net/category/production-statistics
نمودار۲-۲ سهم بازار گروه بهمن ، ماخذ : صورت های مالی شرکت گروه بهمن
 
خلاصه فصل و نتیجه گیری
در این فصل به بررسی سوابق و پیشینه تحقیق پرداخته شد،نخست در مورد سهم بازار و انواع آن توضیحات و سوابق تحقیق ارائه شد ، سپس در سوابق تحقیق در مورد سهم بازار در هولدینگها بررسی گردید . برای شناخت سهم بازار در هولدینگ ها نخست به بررسی هولدینگ و انواع آن ، روشهای برنامه ریزی و کنترل هولدینگ ، مفهوم ارزیابی پورتفولیو برای یک هولدینگ ،انواع روشهای ارزیابی پورتفولیو برای یک هولدینگ و بررسی سوابق مربوط به ماتریس هاس بوستون ، جنرال الکتریک و شل/دی پی ام در شرایط عملیاتی بهمراه متغیر های مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت.وجود شرایط متغیرهای مختلف تاثیر گذار بر سهم بازار و جایگاه رقابتی بازار در شرایط واقعی و محدودیت های مختلف در زمینه تعیین دقیق روشهای آماری در تعیین سهم بازارسبب می شود که از مدل ها و روشهای مختلف کیفی و کمی در ارزیابی ها استفاده شود به همین دلیل نقاط قوت و مشکلات و انتقاد های وارده به هر یک از روشهای مورد استفاده بررسی و بیان گردید . در فصل بعد ، مسیری را که لازم است طی شود تا بتوان در مورد فرضیات ، نتیجه گیری معقولی ارائه داد ، مورد بررسی قرار می گیرد. به عبارت دیگر در فصل آینده ، روش تحقیق ، روش جمع آوری اطلاعات و روش تجزیه تحلیل اطلاعات معرفی می گردد.
فصل سوم
روش تحقیق
 
مقدمه
روش تحقیق [۴] فرایندی منظم ، دقیق و منطقی است که به منظور جست و جو ، بررسی و آزمون سوالات ما پیرامون محیط اطرافمان صورت گرفته و نتیجه نهایی آن نیز کشف واقعیات جدیدی است که در جهت حل مشکلات موجود ارایه می شوند. روش تحقیق در تمامی رشته های علمی اعم از علوم تجربی و علوم انسانی کاربرد دارد و هر محققی برای حل مشکلات پیش روی خود یا سازمان متبوعش باید به آن تجهیز گردد.
در فصل قبل در ارتباط با فرضیات تحقیق صحبت کردیم. در این فصل استراتژی تحقیق[۵] ، هدف از انجام تحقیق، روش انجام تحقیق، روش جمع آوری اطلاعات و پایایی و روایی اطلاعات جمع آوری شده ارایه می گردد . در واقع در این فصل به این مطلب پرداخته می شود که بر اساس چه روشها و تکنیک هایی به بررسی فرضیات مطرح شده خواهیم پرداخت و بر چه مبنایی ، نتایج تحقیق را ارایه خواهیم نمود. در ادامه مدل تحقیق و ساختار تحقیق به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 
رویکرد تحقیق با توجه به هدف
بر طبق نظر یین[۶]محققان رویکرد تحقیق خود را بسته به این که چگونه می توانند به بهترین نحو به سوالات تحقیق پاسخ دهند انتخاب می نمایند. وی سه نوع اصلی تحقیق را بسته به نحوه پاسخ گویی به سوالات تحقیق مطرح نموده است:
 
 
تحقیقات اکتشافی[۷]
تحقیقاتی که در پی یافتن عوامل و پارامتر های موثر بر وجود یا عدم وجود یک مساله یا مشکل می باشند. در این نوع تحقیقات ، یافتن خود عوامل و بررسی امکان سنجی هدف نهایی است .
به عبارت دیگر در این نوع تحقیق ، ارایه ایده ها ، معرفی عوامل ، ارایه مدل و حتی فرضیات در تشریح یک واقعیت یا تئوری مد نظر می باشد.
 
 
تحقیقات توصیفی[۸]
تحقیقات توصیفی به طور سیستماتیک درباره یک پدیده ، فرضیه ، موقعیت یا مساله به جمع آوری اطلاعات پرداخته و آن را تشریح و توصیف می نماید.به عنوان مثال میزان تاثیر عوامل شناسایی شده را تعیین و اولویت بندی می نماید. از ویژگی های این نوع تحقیق ، بیان دقیق مساله و فرضیات کاملا مشخص و اطلاعات مورد نیاز وسیع است.
 
 
تحقیقات تشریحی[۹]
تحقیق تشریحی در توضیح و تبیین ماهیت روابط کارایی دارد و معمولا در صدد ارایه پاسخ به سوالات تحقیقی از قبیل” چرا و چگونه ” می باشد.در این نوع تحقیقات ، به دنبال تشریح نوع روابط در یک پدیده یا موضوع خاص هستیم. برای مثال موضوعی تحت عنوان ” چگونه این عوامل بر میزان فروش تاثیر گذار هستند” در این حوزه قرار می گیرد.
از این لحاظ می توان تحقیق انجام گرفته را در دو رویکرد اول و دوم طبقه بندی نمود . بنا بر این می توان رویکرد اصلی جاری در این تحقیق را اکتشافی – توصیفی دانست.
 
نوع تحقیق با توجه به هدف
تحقیق حاضر از لحاظ هدف و استفاده کنندگان ، از نوع کاربردی می باشد چرا که مستقیما از نتایج آن ، با اهداف تجاری استفاده می گردد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.