مطالعه رابطه بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار در  …

مطالعه رابطه بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار در …

 
روش انجام تحقیق [۱۰]
روش مورد نظر ما در این تحقیق روش توصیفی – پیمایشی می باشد.
غالب مطالعات تحقیقی یک روش یا استراتژی را نشان می دهند که به سادگی قابل تشخیص است و شامل رویه های مشترک خاصی مانند بیان مساله ، جمع آوری اطلاعات و نتیجه گیری اند. جزییات این رویه های خاص تا حدود زیادی با روش تحقیق معین می شوند.
 
 
روش توصیفی – کیفی[۱۱]
این روش بر پایه توصیف وقایع و آنچه وجود دارد استوار است و به شرایط ، روابط موجود ، عقاید متداول ، فرآیند های جاری و روند ها توجه دارد . تمرکز آن در درجه اول به زمان حال است هرچند غالبا رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مرتبط می باشند مورد بررسی قرار می دهد)خاکی، ۱۳۸۲(
تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها ، توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی صرفا می تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد .
از ویژگی های تحقیق توصیفی این است که محقق دخالتی در موقعیت ، وضعیت و نقش متغیر ها ندارد و در آنها هیچ گونه دستکاری یا تغییر اعمال نمی کند و صرف آنچه را وجود دارد ، مطالعه می نماید و به تشریح آن می پردازد)حافظ نیا، ۱۳۷۷)
تحقیقات توصیفی [۱۲] را می توان بر اساس شیوه گرد آوری اطلاعات به دسته های مختلفی تقسیم نمود (خاکی، ۱۳۸۲(.
تحقیق پیمایشی
تحقیق همبستگی
تحقیق عملی
مورد کاوی
تحقیق پس رویدادی
پانل
 
روش پیمایشی
پیمایش[۱۳] روشی در تحقیق است که هدف آن عمدتأٌ اکتشافی و توصیفی است و به طور عمده در آن از پرسش نامه استفاده می گردد هرچند ابزارهای دیگری نظیر مصاحبه ساختمند ، مشاهده و تحلیل محتوا نیز در آن بکار می رود(خاکی، ۱۳۸۲(. روش پیمایشی به منظور بررسی توزیع ویژگی های یک جامعه آماری به کار می رود .
 
 
روش همبستگی
در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است. میزان رابطه بین دو متغیر معمولأ به عنوان ضریب همبستگی بیان می شود که عددی بین صفر و یک است (خاکی، ۱۳۸۲(. در این تحقیق از روش پیمایشی و به منظور سنجش سطح ارتباط میان پارامترهای تحقیق از روش همبستگی استفاده شده است.
 
روشهای جمع آوری اطلاعات[۱۴]
گردآوری اطلاعات خود روندی محسوب می گردد که طی آن اطلاعات خاصی از گروه پاسخگویان گرفته می شود. به منظور جمع آوری اطلاعات ، روش های متعددی وجود دارد و اغلب برای کسب اطلاعات در یک تحقیق از روشهای مختلفی استفاده می گردد (سعادت،۱۳۸۵(.
با وجود این که روشهای زیادی جهت جمع آوری اطلاعات ارایه شده است اما اساسأ اطلاعات مورد نیاز در هر تحقیق به دو شکل اصلی قابل حصول است . این دو دسته از اطلاعات عبارتند از :
 
 
اطلاعات ثانویه[۱۵]
این دسته از اطلاعات با مراجعه محقق به منابع اطلاعاتی فعلی مانند اسناد ، نشریات و کتب ، پروژه های از قبل انجام شده،اطلاعات آماری مراکزآمار و منابعی از این قبیل قابل حصول است .به عبارت دیگر این دسته از اطلاعات ، توسط محقق جمع آوری نشده است قبل از تحقیق وجود داشته و محقق از آنها استفاده می نماید.
در این تحقیق ، اطلاعات ثانویه شامل استفاده از منابع فارسی و انگلیسی مرتبط و تحقیقات انجام شده مشابه می باشد که محقق از آنها استفاده نموده است.
 
 
اطلاعات اولیه
به مجموعه اطلاعاتی اطلاق می گردد که با هدف انجام پروژه و توسط خودمحقق بدست می آیند. برخلاف اطلاعات ثانویه که قبل از انجام پروژه موجود هستند، اطلاعات اولیه از قبل موجود نبوده و باید توسط خود محقق حاصل گردد. انواع روشهای مورد استفاده محقق به منظور کسب اطلاعات اولیه ، به شرح ذیل می باشد:
 
 
مصاحبه[۱۶]
مصاحبه شیوه ای از جمع آوری اطلاعات است که در آن پژوهشگر با آزمودنی تماس مستقیم برقرار می کند . مصاحبه انواع مختلفی دارد . برای مثال می توان مصاحبه را به انواع ساختاریافته، نیمه ساختاریافته و اکتشافی طبقه بندی نمود.
مصاحبه اکتشافی : در این نوع مصاحبه، از قبل سوالات مشخص و دقیقی تنظیم نشده است و تنها فضای کلی مصاحبه تعیین می گردد این نوع از مصاحبه بیشتر در روش دلفی و یا در مواردی که نیاز به کشف عوامل و فاکتور های موثر داریم کاربرد دارد(خاکی، ۱۳۸۲(.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.