مطالعه رابطه بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار در  …

مطالعه رابطه بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار در …

 
 
پرسشنامه[۱۷]
پرسشنامه عبارت است از مجموعه ای از پرسش ها که به صورت باز یا بسته (دارای مقیاس) طراحی شده تا وضعیت یک پدیده یا نگرش افراد نسبت به یک واقعیت را مورد سنجش قرار دهد . تکمیل پرسشنامه می تواند به طریق مراجعه شخصی ، پستی یا تلفنی صورت گیرد (خاکی، ۱۳۸۲(. در این تحقیق ، مهمترین ابزار به منظور جمع آوری اطلاعات ، پرسش نامه می باشد . سوالات مطرح شده در پرسشنامه تماما از نوع بسته می باشد . سوالات بسته به گونه ای هستند که پژوهشگر برای هر یک از سوالات، مجموعه ای از گزینه ها را بر اساس قیاس ارایه می دهد تا پاسخ دهنده از میان آنها یکی را انتخاب نماید (خاکی، ۱۳۸۲(.
به عبارت دیگر، پاسخگو می باید فقط به موارد مطرح شده پاسخ دهد و در هیچ سوالی، پاسخگو بدون محدودیت به ارایه پاسخ نمی پردازد.
پرسشنامه بکارگرفته شده در این تحقیق شامل سوالات چند گزینه ای [۱۸]برای سنجش وضعیت و سوالات پنج گزینه ای در مقیاس لیکرت [۱۹] به منظور بررسی مستقیم فرضیات می باشد .
دربخش ضمایم، نمونه ای ازپرسشنامه که دراین تحقیق مورداستفاده قرارگرفته است ارایه داده شده است.
شکل ۳-۱: مدل مفهومی تحقیق
متغیر مستقل
قدرت دارایی ها
متغیر وابسته
شایستگی ها
مولفه های ماتریس جنرال الکتریک
مولفه های ماتریس بوستون
قوت نام تجاری
جذابیت صنعت
رشد بازار
سهم بازار
رضایت مشتری
قدرت رقابتی کسب و کار
منابع سرمایهگذاری
سودآوری
نوآوری
قدرت توزیع
ماخذ: برگرفته شده از مدل ماتریس جنرال الکتریک و ماتریس بوستون
 
جامعه آماری
جامعه آماری را می توان این گونه تعریف نمود : جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا، ۱۳۷۷).
این تحقیق در شرکت گروه بهمن به انجام می رسد بنا بر این جامعه آماری کلیه کارشناسان و مدیران شرکت گروه بهمن خواهد بود و البته از رابطه ای به منظور تعیین حجم نمونه ، استفاده نخواهیم کرد چرا که با توجه به محدود بودن جامعه آماری از لحاظ تعداد ، سعی محقق این است که نمونه حداکثری انتخاب نماید. چرا که تعداد این کارشناسان محدود میباشد. البته محقق سعی نموده است تمامی کارشناسان و مدیرانی که به شرکت در تحقیق و تکمیل پرسشنامه ، تمایل دارند را مورد بررسی قرار دهد .اطلاعات مربوط به گروه بهمن در فصل دوم همین تحقیق آمده است.
 
تحلیل پرسشنامه
از آنجاییکه مهمترین ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق ، پرسشنامه می باشد به تحلیل سوالات و رابطه آن با فرضیات تحقیق می پردازیم:
پرسشنامه مورد استفاده از دو بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول در ارتباط با ویژگی ها و مشخصات عمومی[۲۰] فرد پاسخگو ست. در این بخش متغیر های جمعیت شناختی فردی که پرسشنامه را پر می نماید مشخص می گردد. اهم مواردی که در این بخش آورده شده است و همگی پیرامون مشخصات پاسخگو می باشد ، از قرار زیر است :
جنسیت [۲۱]
تحصیلات[۲۲]
سن[۲۳]
سابقه کار
نتایج حاصل از این بخش پرسشنامه ، ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان را مشخص می سازد.
قسمت دوم پرسشنامه در ارتباط با بررسی فرضیات تحقیق طراحی شده است و تک تک فرضیات را از نقطه نظر پاسخ دهندگان مورد ارزیابی قرار می دهد. بدین ترتیب برای سنجش هر یک از پارامترهای تحقیق ، گزاره های تحقیق بدین شکل معرفی شده اند.
 
 
سهم بازار

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.