پژوهش – 
مطالعه رابطه بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار در گروه  …

پژوهش – مطالعه رابطه بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار در گروه …

نحوه عرضه و رساندن کالا به مشتریان تا چه حد بر سهم بازار موثر است ؟

داشتن مکان های مختلف عرضه تا چه حد می تواند بر سهم بازار تاثیر بگذارد ؟

 
سنجش روایی[۲۴] و پایایی[۲۵]
منظور از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری مورد استفاده می تواند خصیصه یا ویژگی مورد نظر که ابزار برای سنجش آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر ؟ روایی به میزانی اشاره دارد که اطلاعات جمع آوری شده با آنچه می بایست مورد سنجش قرار می گرفت ، منطبق باشد. روایی یک مقیاس است که به میزان اندازه گیری آنچه که ادعای اندازه گیری آن را دارد ، اشاره می کند. با این حال هنوز روش آماری مورد توافقی به منظور سنجش روایی بدست نیامده است(جولی پلنت، ۱۳۸۹).
پایایی جنبه های مختلفی دارد . یکی از مسائل مهم مربوط به همسانی درونی مقیاس است. این مساله به میزان ارتباط بین شاخص های سازنده هر مقیاس اشاره دارد. یکی از متداول ترین شاخص های همسانی درونی ، ضریب آلفای کرونباخ است. در بهترین حالت ضریب آلفای کرونباخ باید بالاتر از ۷/۰ باشد تا بتوان پایایی مطلوبی را نتیجه گیری نمود با این حال برای سنجش مقیاس هایی که دارای شاخص های کمی هستند ، نتایج بالاتر از ۶/۰ را هم می توان قابل قبول دانست(جولی پلنت، ۱۳۸۹).موضوع کنترل کیفیت نتایج یک پرسشنامه دامنه وسیعی از موضوعات مختلف را در برمیگیرد. باید از ویژگیهای مطلوبی مانند عینیت، سهولت اجرا، عملی بودن، سهولت تعبیر و تفسیر، روایی و پایایی برخوردار باشد تا به نتایج درستی منجر شود. در بین این ویژگیها روائی و پایائی از اهمیت بیشتری برخوردارند.
 
 
روایی پرسشنامه
روایی پرسشنامه عبارت است از توانایی ابزار مورد نظر دراندازه گیری صفتی که پرسشنامه برای اندازه گیری آن طراحی شده است و شامل روایی صوری، روایی محتوی، روایی سازه، روایی پیش بینی و غیره میباشد. در حقیقت پرسشنامه یک ابزار اندازه گیری است که قرار است ویژگیهایی از یک جمعیت را اندازه گیری کند. سوال این است که آیا این ابزار اندازه گیری برای ارزیابی رابطه بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار طراحی شده است؟ و به چه میزان میتواند ویژگی های این رابطه را اندازه گیری کند؟. هر قدر سوالات پرسشنامه ویژگیهای مورد نظر را بهتر بسنجند، پرسشنامه دارای روایی بیشتری است به طور کلی آزمونی دارای روایی است که برای اندازه گیری یک ویژگی کافی و مناسب باشد.
در این تحقیق ابزار گردآوری اطلاعات ( پرسشنامه) به تایید اساتید و کارشناسان مربوطه ( کارشناسان شرکت گروه بهمن ) رسید تا بدین وسیله ، اطمینان از روایی تحقیق حاصل گردد. سپس با استفاده از نظرات اساتید رشته بازرگانی و تایید اساتید راهنما و مشاور نسبت به تکمیل سئوالات پرسشنامه اقدام شده است. لازم به ذکر است مبنای به دست آوردن سئوالات پرسشنامه از مدل های تایید شده جنرال الکتریک و بوستون به دست آمده است.در جمع بندی این بخش می توان گفت روایی محتوای این تحقیق بیشتر بر تجربه و نظر خبرگان استوار است.
 
 
پایائی پرسشنامه
یک سوال اساسی دیگر در مورد پرسشنامه یا هر آزمون دیگری این است که این ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست میدهد؟ به عبارتی اگر آزمونی را در شرایط یکسان چند بار تکرار کنیم، تقریبا نتایج یکسانی داشته باشد. به طور کلی پایائی یک وسیله اندازه گیری، عمدتا به دقت و کیفیت نتایج حاصل از آن اشاره می کند. یا میتوان گفت پایائی به دقت، اعتماد پذیری، ثبات یا تکرار پذیری نتایج آزمون اشاره دارد. برای اندازه گیری پایائی یک پرسشنامه شاخصی به نام ضریب پایائی وجود دارد. این ضریب به اشکال مختلفی محاسبه میشود و مقدار آن بین صفر و یک در نوسان است. این ضریب هر مقدار به یک نزدیکتر باشد، پرسشنامه از پایایی بیشتری برخوردار است.
اگر ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۷ یا بیشتر باشد پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است و می توان از بابت همبستگی درونی سوالات مطمئن بود. اگر ضریب آلفای کرونباخ بین (۰٫۵ تا ۰٫۷) باشد اعتبار پرسشنامه در حد متوسط ارزیابی می شود و می توان سوالاتی را که دارای همبستگی کمتری با بقیه دارند شناسایی و از مجموعه سوالات حذف شوند.
بر اساس جدول Reliability Statistics مقدار آلفای کرونباخ برای سوالات پرسشنامه طراحی شده برابر ۳۰/۷ می باشد که نشان می دهد این پرسشنامه دارای پایایی مطلوبی می باشد.
جدول ۳-۲: آلفای کرونباخ و پایایی پرسشنامه (Reliability Statistics)

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

آلفای کرونباخ آلفای کرونباخ بر پایه آیتم های استاندارد شده تعداد آیتم پرسشنامه
۰/۷۵۳ ۷۴/۰ ۲۰

در جدول Item Statistics متغیرها، میانگین و انحراف معیار هریک از سوالات و تعداد نمونه ها مشاهده می شود. هرچه مقدار آلفا به یک نزدیک تر باشد نشان از پایایی بیشتر پرسشنامه است.
جدول ۳-۳: تعداد نمونه، میانگین و انحراف معیار هر یک از سوالات پرسشنامه (Item Statistics)